28.06.2021 | Felleskjøpet

  1. All dyrking av jord og hold av husdyr har et naturlig utslipp av klimagasser knyttet til seg.
  2. Jordbruket er en biologisk næring der opptak av CO2 som innsatsmiddel i fotosyntesen, og utslipp av gasser som et biprodukt av denne prosessen, har vært og vil alltid være der.
  3. Jordbrukets utslipp på gårdsnivå består først og fremst av metan og lystgass. Det meste av metanutslippene i jordbruket kommer fra dyrenes fordøyelse, spesielt fra drøvtyggere. Resten kommer fra lagring av husdyrgjødsel.
  4. Størsteparten av utslippene av lystgass fra jordbruk kommer fra bruk av mineral- og husdyrgjødsel. Hvor store utslippene er, påvirkes av hvordan jorda bearbeides og hva som dyrkes, i tillegg til fuktighet, oksygeninnhold og temperatur i jorda.
  5. I tillegg til dyrka mark, kommer en del av utslippene i jordbruket fra dyrkede myrer og nedbrytning av vekstrester som halm i jorda.

Utslipp fra norske gårder

Utslippskilde Tonn utslipp CO2-ekv. (1000 tonn) Andel i prosent
Husdyr – metan, fordøyelse 2305 36 %
Husdyrgjødsel- lager, spredning (metan og lystgass) 439 7 %
Utslipp jord-lystgass 1689 26 %
Kalking 82 1 %
Fossilt brennstoff 360 6 %
CO2 fra dyrket myr 1500 23 %
CO2 fra dyrket mineraljord 100 2 %
SUM 6478 100 %

Tallene er hentet fra Miljødirektoratet. Rapport M985. Greenhouse gas emission 1990-2016. National Inventory Report.

Tallene for fossilt brennstoff, CO2 fra dyrket my, CO2 fra dyrket mineraljord er hentet fra Landbruks og Klimautredningen fra arbeidsgruppe, side 68 (2016)