18.06.2021 | Felleskjøpet

Felleskjøpet jobber målrettet sammen med hele næringen for at vi også i 2030 skal være ledende på klimasmart matproduksjon.

Fossilfritt landbruk

Norsk landbruk har som mål å bli fossilfrie i 2030. Dette betyr at aktiviteten på gården skal gjøres uten fossile energikilder. Skal landbruket lykkes med det må traktoren gå på biodiesel, eller elektrifiseres.

Oppvarming av driftsbygninger og korntørker må løses med biovarme og elektrisitet. I tillegg skal Felleskjøpet redusere sine egne utslipp knyttet til transport med 50 prosent innen 2030. 

Mindre metanutslipp fra storfe

Metanutslipp fra storfe er resultat av naturlige prosesser som følge av at dyra spiser ressurser som gras og korn. Utslippene knyttet til melk- og kjøttproduksjon kan reduseres med 20-30 prosent.

Gjennom målrettet avlsarbeid er det mulig å få dyra til å produsere mindre metan. I tillegg bidrar tilsetningsstoffer i kraftfôret til en reduksjon av metangass hos storfe.

Økt andel av norske råvarer i dyrefôret

Norske husdyr utnytter i dag norske råvarer som ikke kan bli til menneskemat

Felleskjøpet skal øke norskandelen i fôrrasjonen fra dagens nivå på 82 prosent. Felleskjøpet har som mål å utvikle produkter og tjenester innen grovfôr og kraftfôr som gjør at bonden kan produsere melk med minst 95 prosent norske råvarer.

Norske kortreiste proteinkilder er viktigste faktor for å lykkes med dette arbeidet og det forskes nå på bruk av tang, trevirke og insekter for å erstatte importerte råvarer.

Andre viktige bidrag:

  • Dyrke mer og bedre grovfôr på norske beiteressurser
  • Være ledende på lavt forbruk av antibiotika til husdyr
  • Være ledende på lav sykdomssmitte dyr til mennesker
  • Ha dyrehelse- og velferd i verdenstoppen
  • Videreutvikle den norske landbruksmodellen med kombikua som gir både melk og kjøtt