Felleskjøpets bærekraftstrategi

BEDRE GÅRDSDRIFT

Felleskjøpet Agri sin viktigste oppgave er å gjøre bonden i bedre stand til å holde dyr og dyrke jord ved å ta i bruk ny teknologi, forbedre driften og utnytte gårdens ressurser bedre. Slik bidrar vi til at bonden kan produsere mat mest mulig bærekraftig. Ansvarlige er direktør for forretningsområde Landbruk og direktør for forretningsområde Maskin.

Den bærekraftige kua.jpg

En mer bærekraftig ku

Kua og andre drøvtyggere spiller en sentral rolle i bærekraftig norsk matproduksjon
ved at de omdanner gras, som er den fôrressursen vi har mest av i Norge, til melk og kjøtt. Samtidig står kua og drøvtyggerne for om lag halvparten av klimagassutslippene i norsk jordbruk, fordi den slipper ut klimagassen metan, som en del av fordøyelsen. Felleskjøpet Agri sin rolle som største leverandør av innsatsmidler til bonden, gjør området til et vesentlig bærekrafttema for Felleskjøpet Agri.

Ambisjon

Ambisjonen er å bidra til å redusere utslippene fra kua med mer enn 30 prosent innen 2030.

Felleskjøpet skal:

 • Utvikle, produsere og tilby et godt, effektivt og klimasmart kraftfôr
 • Bidra til et godt, effektivt og klimasmart grovfôr
 • Utvikle og tilby produkter og utstyr som gir reduserte utslipp fra lagring og spredning av husdyrgjødsel

M+Ñl-2-RGB.jpg M+Ñl-8-RGB.jpg M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpgM+Ñl-15-RGB.jpg

imagedv41c.png

Mer norske råvarer

For å nå FNs mål om å øke matproduksjonen i verden med 60 prosent frem mot 2050, må alle land bidra. Dette innebærer at også vi i Norge må utnytte arealene bedre og dyrke mer korn, gras, potet, grønnsaker, frukt og bær. I perioden 2014 til 2018 har norske husdyr i gjennomsnitt hatt en diett bestående av 82 prosent norske råvarer. Dette omfatter både gras, beite og alt norsk korn som inngår i kraftfôret. Felleskjøpet
Agri sin rolle som kraftfôrprodusent og største leverandør av innsatsmidler til bonden, gjør området til et vesentlig bærekrafttema for Felleskjøpet Agri.

Ambisjon

Felleskjøpet Agri skal bidra til å øke norskandelen i fôrrasjonen fra 82 prosent. Målet er å utvikle produkter
og tjenester innen grovfôr og kraftfôr som gjør at bonden kan produsere melk med minst 95 prosent norske råvarer. Felleskjøpet Agri har også ambisjon om å bidra til å øke produksjonen av norsk frukt, bær,  grønnsaker og potet.

Felleskjøpet skal:

 • Bidra til å øke produksjonen og andelen norske forråvarer.
 • Tilby kurs og veiledning for hvordan utnytte gårdens ressurser bedre og gjøre jordbruket mer bærekraftig.

M+Ñl-7-RGB.jpg M+Ñl-8-RGB.jpg M+Ñl-9-RGB.jpg M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpgM+Ñl-15-RGB.jpg

Den fossilfrie gården.jpg

Den fossilfrie gården

Fossil energi er en viktig kilde til utslipp i jordbruket, i tillegg til de biologiske utslippene fra dyr, gjødsel og jord. Landbruket har som mål å bli fossilfritt i 2030. I 2020 var utslippene fra jordbrukets maskinpark beregnet til 343 000 tonn, og utslippene fra oppvarming beregnet til 53 000 tonn. Det utgjør cirka 400 000 tonn, eller om lag ni prosent av klimagassutslippene i jordbrukssektoren.

Ambisjon

Felleskjøpet Agri er en stor leverandør av traktor og utstyr, bygg, innendørsmekanisering og varme- og energiløsninger, og har en viktig rolle i omstillingen. Derfor er dette et vesentlig område for Felleskjøpet Agri. Felleskjøpet Agri sitt mål er å bidra til at landbruket når målet om å bli fossilfritt i 2030 og å øke omsetningen
fra 30 til 300 millioner kroner i kategorien fornybar energi innen 2030.

Felleskjøpet skal:

 • Utvikle og tilby løsninger som reduserer forbruket av diesel på traktoren og fossil energi til oppvarming av bygg.
 • Etterspørre og tilby nullutslippsteknologi på traktor og andre maskiner.
 • Utvikle og tilby løsninger som bidrar til å øke produksjonen av fornybar energi på gården.
 • Utvikle og tilby landbruksbygg i tre.
 • Tilby rådgivning og kurs i klimasmarte løsninger.

M+Ñl-7-RGB.jpg M+Ñl-8-RGB.jpg M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpgM+Ñl-15-RGB.jpg

imagemh6qk.pngTa vare på jorda

God og fruktbar jord er det beste utgangspunktet for all dyrking av korn, gras, frukt, grønnsaker, bær og blomster. Jorda skal gi gode vekstvilkår for plantene, slik at plantenæringsstoffene i både husdyrgjødsel og mineralgjødsel blir utnyttet best mulig. Felleskjøpet Agri sin rolle som leverandør av innsatsmidler til bonden og produsent av jordprodukter, gjør området til et vesentlig bærekrafttema for Felleskjøpet Agri.

Ambisjon

Felleskjøpet Agri skal være ledende produsent og tilbyder av sirkulære og bærekraftige jord- og gjødselprodukter og dyrkingssubstrater innenfor alle markedssegmenter i Norden. Felleskjøpet Agri sitt mål er å ha torvfrie alternativer for alle kategorier jordprodukter til konsument. Bærekraftstrategien peker på tiltak som rådgivning og god agronomi, gjenbruk av biomasse og næringsstoffer for å nå målene:

Felleskjøpet skal:

 • Styrke tilbudet av rådgivning og tjenester innenfor god agronomi, presisjonsjordbruk og balansert og riktig gjødsling, slik at bonden får det beste ut av jorda.
 • Utvikle og tilby organisk gjødsel, sirkulære plantenæringsstoffer, biorest og re-bruk av matjord.
 • Utvikle, produsere og tilby torvfrie og torvreduserte alternativer til alle jordprodukter ved bruk av sirkulære råvarer.
 • Utvikle og fremme nye produkter basert på biokull til urbant landbruk, hage, hus, park og anlegg og bonden.

M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpgM+Ñl-15-RGB.jpg

imageh9ciq.pngStyrke dyrevelferden og dyrehelsen

Dyrevelferd og dyrehelse er helt sentralt i bærekraftig landbruk. Dyr skal ha det godt. God dyrevelferd handler om gode rutiner og riktige innsatsfaktorer kombinert med god omsorg for dyra.

Felleskjøpet Agri sin rolle som en viktig leverandør av fôr, produkter og tjenester til husdyrhold og annet dyrehold, gjør området til et vesentlig bærekrafttema for Felleskjøpet Agri.

Ambisjon

Felleskjøpet Agri skal bidra til at dyrevelferden og dyrehelsen til norske husdyr og kjæledyr styrkes. Dette skal gjøres gjennom om å tilby produkter, utstyr og konsepter basert på mest mulig oppdatert kunnskap

Felleskjøpet skal:

 • Utvikle og produsere fôr tilpasset dyras behov for helse og velferd, herunder fôr og tilskuddsfôr som bidrar til å forebygge sykdommer.
 • Levere driftsbygninger og innendørsmekanisering som styrker dyrevelferden.
 • Tilby produkter og tjenester for miljøberikelse, som sikrer aktivisering, god helse og økt trivsel i husdyrrommene.
 • Tilby nye digitale løsninger som gir bonden bedre oversikt og grunnlag for å kontinuerlig tilpasse forholdene etter dyras behov.

M+Ñl-2-RGB.jpg

 

Dyrevelferd

imageqt1tg.png

Styrke biologisk mangfold

Velfungerende økosystemer er viktig for å opprettholde næringskjedene og sikre blant annet jordsmonndannelse og nedbrytningsprosesser i jord. Samtidig vet vi at jordbruket kan svekke det biologiske mangfoldet. Felleskjøpet Agri sin rolle som en viktig leverandør av innsatsmidler til bonden, gjør biologisk mangfold vesentlig for Felleskjøpet Agri.

Ambisjon

Felleskjøpet Agri skal bidra til å styrke det biologiske mangfoldet gjennom tilpassede produkter, konsepter og tjenester. Bærekraftstrategien peker på tiltak innenfor presisjonsjordbruk, mer fruktbar jord og økt karbonbinding samt frøblandinger for å nå målene.

Felleskjøpet skal:

 • Bidra til å redusere bruk av plantevernmidler gjennom presisjonsjordbruk.
 • Fremme jordoppbyggende tiltak for økt fruktbarhet og karbonbinding.
 • Tilby bærekraftige frøblandinger og  styrke det biologiske mangfoldet i byene.

M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpgM+Ñl-15-RGB.jpg

MER BÆREKRAFTIG HANDEL

Felleskjøpet Agri er en stor leverandør av produkter og kunnskap om hvordan dyrke jord og holde dyr, til både bonde og forbrukermarkedet. Felleskjøpet er også en stor innkjøper av råvarer og produkter fra mange leverandører over hele verden. Dette gjør bærekraftig handel til et vesentlig tema for Felleskjøpet Agri, og vi har satt oss klare mål innenfor området. Ansvarlige er forretningsområdedirektør for Detaljhandel og Drift og utvikling.

Bondens kunnskap til by og samfunn.jpg

Bondens kunnskap til by og samfunn

Felleskjøpet Agri er en viktig leverandør av produkter til bonden, samt forbrukermarkedet innen hage, uterom og kjæledyr, og har satt seg klare mål innenfor
bærekraftig handel.

Ambisjon

Felleskjøpet skal utvikle og tilby de mest bærekraftige produktene, tjenestene og konseptene innenfor urbant landbruk, hage, uterom og kjæledyr. Innen 2030 skal 100 prosent av småmaskiner som selges til hus og hage være elektriske. Bærekraftstrategien peker på tiltak
innenfor krav til leverandør og flere bærekraftige produkter, urbant landbruk og grønne byrom, elektriske småmaskiner og kjæledyrfôr.

Felleskjøpet skal:

 • Utvikle grønn kategori hage: Stille nye og strengere krav til leverandører, merke bærekraftige produkter og øke andelen av disse.
 • Tilby komplette løsninger for urbant landbruk, dyrking i hage og på tak, grønne byrom og andelsjordbruk.
 • Tilby et stadig bredere sortiment av elektriske småmaskiner til hus og hage.
 • Utvikle og tilby kortreist og bærekraftig kjæledyrfôr som i hovedsak baseres på nordiske høykvalitetsråvarer.

M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpgM+Ñl-15-RGB.jpg

 

imagesapaj.png

Sikre bærekraft i hele leverandørkjeden

Som forhandler av en lang rekke produkter til bonden, hage og fritid, har Felleskjøpet Agri en viktig rolle for å sikre bærekraft i hele verdikjeden, og at varer er produsert med minst mulig belastning på klima og miljø, og under gode arbeidsforhold.

Felleskjøpet har vært medlem av Etisk handel Norge siden 2014.

Ambisjon

Felleskjøpet Agri skal jobbe systematisk med bærekraft i hele verdikjeden, og legge vekt på økt åpenhet og sporbarhet. Bærekraftstrategien peker på tiltak innenfor transparens, leverandørdialog, miljøsertifisering og emballasje for å nå målene. I Felleskjøpet Agri er det mål å redusere antall leverandører, for å forenkle og forbedre driften, samt sikre bedre kontroll med leverandører og verdikjeder.

Felleskjøpet skal:

 • Styrke åpenhet (transparens) i leverandørkjedene, slik at vi vet hvor alle produktene vi kjøper for videresalg og foredling kommer fra.
 • Bærekraftige fôrråvarer
 • Stille nye og strengere krav til både innenlandske og utenlandske leverandører av varer.
 • Merke bærekraftige produkter og øke andelen av disse.
 • Redusere bruk av emballasje og øke graden av gjenbruk.

M+Ñl-8-RGB.jpg M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpgM+Ñl-15-RGB.jpg

SIRKULÆRINDUSTRI OG KLIMAKUTT I EGEN DRIFT

Felleskjøpet er Norges største produsent av kraftfôr, og vårt datterselskap Nelson Garden er Norges største produsent av jordprodukter til konsumentmarkedet. Fremover skal vi utvikle vår industri til å produsere enda mer bærekraftige, klimasmarte og sirkulære fôr-, jord- og gjødselprodukter. Ansvarlige for området er forretningsområdedirektørene for Landbruk, Drift og utvikling og Forretningsutvikling, M&A og Felleskjøpet Vekst.

imageypev7.png

Sirkulærindustri

I fremtiden må vi produsere mat, fôr, materialer og energi mer bærekraftig og med mindre utslipp av klimagasser. Mye av svaret ligger i sirkulærøkonomien. Jord- og skogbruk skaper produkter og verdier med utgangspunkt i fornybar biomasse, og er det beste eksempelet på gjenbruk og sirkulær økonomi. Felleskjøpet Agri sin rolle som produsent av jord og fôr, samt leverandør av gjødsel, gjør sirkulærindustri til et vesentlig bærekrafttema for Felleskjøpet Agri.

Ambisjon

Felleskjøpet Agri skal være ledende produsent og tilbyder av sirkulære jord-, gjødsel- og fôrprodukter. Felleskjøpets mål er å ha 1 milliard kroner i lønnsom omsetning på sirkulære produkter innen 2030. Bærekraftstrategien peker på tiltak innenfor jord og gjødsel, råvarer til fôr og landbruksplast for å nå målene.

Felleskjøpet skal:

 • Styrke utviklingen av bærekraftige og sirkulære verdikjeder.
 • Utvikle, produsere og tilby bærekraftige sirkulære jord- og gjødselprodukter til bonde, forbruker, proff og urbant landbruk.
 • Utvikle, produsere og tilby bærekraftige sirkulære norske fôrråvarer til husdyr og kjæledyr.
 • Etablere et sirkulært kretsløp for landbruksplast.

M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpgM+Ñl-15-RGB.jpg

 

Sirkulærøkonomi

imagelhj15.png

Kutte utslipp av klimagasser i egen drift

Kraftfôrproduksjon, korntørking og transport bruker mye energi, og står også for  betydelige klimagassutslipp. Det gjør klimagassutslipp i egen drift til et vesentlig  område for Felleskjøpet Agri.

To tredeler av Felleskjøpet Agri sine klimagassutslipp kommer fra transport og en tredel kommer fra korntørking og produksjon av kraftfôr. Felleskjøpet Agri
sitt mål er å redusere klimagassutslippene i egen drift med minst 50 prosent innen 2030.

Ambisjon

Bærekraftstrategien peker på tiltak innenfor mer effektiv transport og industri med lavere forbruk av energi og
mindre svinn, energieffektivisering og overgang til fornybar energi i henholdsvis transport og industri for å nå målene.

Felleskjøpet skal:

 • Gradvis gjøre transporten mer effektiv, og minimere svinn og bedre utnyttelse av råvarene i våre fabrikker.
 • Erstatte fossil energi med fornybar energi.
 • Gradvis erstatte fossilt diesel med biodiesel og biogass.
 • Fase inn hydrogenlastebiler og andre nullutslippsteknologi.
 • Gjennom program for energieffektivisering redusere forbruket av energi og CO2-utslipp i industri og fra oppvarming .av bygg

M+Ñl-7-RGB.jpg M+Ñl-8-RGB.jpg M+Ñl-9-RGB.jpg M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpg

VÅRE MEDARBEIDERE

Felleskjøpet Agri sin viktigste ressurs er våre medarbeidere. Kjerneverdiene våre er trygg hverdag, handlekraft, engasjement, kompetanse og kvalitet. HR-strategien bygger på fire områder; ledelse, kompetanse, kultur og bærekraft. I bærekraftrapporten rapporteres det på helse, miljø og sikkerhet (HMS), kompetanse, samt likestilling, mangfold og likebehandling. Ansvarlig for området er forretningsområdedirektør for HR og HMS.

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Felleskjøpet Agri har en nullvisjon for alvorlige skader på både mennesker og miljø.

Trygg hverdag er Felleskjøpet Agri sin viktigste verdi, og det jobbes systematisk med HMS i hele organisasjonen.

Med Trygg hverdag mener vi:

 • å skape en hverdag hvor våre medarbeidere ikke skader seg eller får sykdommer
 • at vi har et inkluderende arbeidsmiljø og høy trivsel på jobb
 • at vi tar vare på våre kunder og miljøet rundt oss

Alle i konsernledelsen arbeider etter tydelige HMS-mål og HMS er tema på styremøter, allmøter, konsernledermøter og avdelingsmøter. Styret og konsernledelsen foretar årlig gjennomgang av HMS- arbeidet. I 2022 var det 15 skader med fravær mot 22 i 2021. Det gir oss en H1-verdi på 4,5, en nedgang på over 30 prosent fra 2021. H2-verdien har gått noe ned, fra 13,9 i 2021, til 12,8 i 2022. Målet er å redusere H1- verdien til under 4 i 2023.

M+Ñl-8-RGB.jpg

Kompetanse

Kompetanse er avgjørende for at Felleskjøpet Agri skal nå sine mål. Kompetanse må utvikles og fornyes.
Derfor sørger vi for at våre medarbeidere kontinuerlig oppdaterer seg på sitt fagområde.

Felleskjøpet Agri investerer i sine medarbeidere, og utvikling av medarbeidere og ledere skjer gjennom opplæringsprogrammer, utviklingssamtaler og intern kartlegging. Det er system for etterfølgerplanlegging for særlig viktige posisjoner, og konsernet har eget lærlingeprogram.

Et viktig mål i den nye konsernstrategien er kompetanse, engasjerte og trygge medarbeidere. HR-strategien fra 2022 prioriterer kompetanse og ledelse. For å levere på dette har vårt hovedfokus vært å styrke fagkompetansen og salgsledelse i 2022.

Høsten 2021 oppgraderte vi vårt Learning Management System (LMS). Dette er et ledd i en prosess på å skape enhetlige HR-systemer og digitaliserer HR-arbeidet. Vårt nye LMS kaller vi Veksthuset. I 2022 ble det organisert og arrangert 231 ulike kurs med total deltagelse på 8 598 medarbeidere fordelt på disse kursene. I tillegg gjennomføres det mye fagopplæring i divisjonene som ikke registreres i Veksthuset.
Felleskjøpet Agri er en faghandel og har medarbeidere med høy kompetanse. For å sikre gode kundeopplevelser i alle ledd, er det stort fokus på kundebehandling, salg og salgsledelse.

M+Ñl-8-RGB.jpg

Likestilling, mangfold og likelønn


Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling

Det er innen industri og mekaniske stillinger at kvinneandelen er lavest. Hovedtyngden av midlertidig ansatte
finner vi innen Detaljhandel i vår- og sommersesongen. Når det gjelder lønnspolitikk er ca. 50 prosent av bedriftens medarbeidere omfattet av tariffbestemte lønnsregulativ – hvor tariffavtalens bestemmelser følges. Det er kun en marginal forskjell mellom kvinner og menns lønn, i favør av kvinner.

Del 2: Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering

Felleskjøpet Agri vil jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i
selskapet. Sammen med bedriftens tillitsvalgte jobbes det for å kartlegge risiko, analysere årsaker og igangsette tiltak. I 2021 var det fokus på diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, mens fokuset i 2022 har vært på kjønnsbasert vold, trakassering og seksuell trakassering.
Konsernets etiske retningslinjer vedtas av styret, og revideres årlig. Felleskjøpet Agri etterlever diskrimineringslovens formål. I 2022 hadde morselskapet 13 varslingssaker. Sakene behandles
i henhold til Felleskjøpet Agri sin varslingsrutine. Kartlegging av mobbing inngår som en del av undersøkelse om medarbeidertilfredshet.

M+Ñl-8-RGB.jpg


Om Felleskjøpet Agri sitt bærekraftarbeid

Til grunn for Felleskjøpet Agri sine prioriteringer i bærekraftstrategien, ligger en analyse av de mest vesentlige
bærekrafttemaene. Vesentlighetsanalysen som ligger til grunn for årets bærekraftrapport, er utført i tråd med den nye GRI-standarden
for vesentlighetsanalyser. Analysen kan du lese her.

Alle ansatte i Felleskjøpet Agri skal følge selskapets etiske retningslinjer. Gjeldende retningslinjer finner du her.

Felleskjøpet Agri er medlem av Etisk handel Norge. Les mer om våre medlemsforpliktelser og Felleskjøpet Agri sin medlemsrapport her.

Betalingspartnere