Felleskjøpets bærekraftstrategi

Den bærekraftige kua.jpg

1. Ei mer bærekraftig ku

Kua og de andre drøvtyggerne spiller en sentral rolle i bærekraftig norsk matproduksjon. Norge er et land med mye gras og beite, og det er bare drøvtyggeren som kan omdanne gras og beite til kjøtt og melk som vi mennesker kan spise.

Friske og produktive dyr er også klimaeffektive. God dyrehelse og godt fôr gir god fôrutnytting og sikrer best tilvekst. I verdenssammenheng slipper norske kyr ut atskillig mindre klimagasser per enhet produsert kjøtt og melk. Kombinasjonskua er et viktig bidrag til dette fordi den produserer både melk og kjøtt.

Drøvtyggerne og kua står for om lag halvparten av klimagassutslippene fra norsk jordbruk. Felleskjøpets satsing på den bærekraftige kua handler både om å redusere utslippene fra hvert enkelt dyr og samtidig sikre at maten dyra spiser er produsert klimasmart og mest mulig bærekraftig.

Ambisjon

Felleskjøpets ambisjon er at vi innen 2030 skal tilby produkter og løsninger som bidrar til at utslippene fra kua og andre drøvtyggere reduseres med mer enn 30 prosent.

Felleskjøpet skal:

 • Bidra til godt, effektivt og klimasmart grovfôr gjennom rådgivning, produkter og utvikling av nye konsepter, maskiner og utstyr
 • Utvikle og produsere et godt, effektivt og klimasmart kraftfôr, herunder bruk av tilsetningsstoffer i fôret som reduserer klimagassutslippene fra kua
 • Utvikle og tilby produkter og utstyr som gir redusert utslipp fra lagring og spredning av husdyrgjødsel

M+Ñl-2-RGB.jpg M+Ñl-8-RGB.jpg M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpg

imagedv41c.png

2. Mer norske råvarer

For å nå FNs mål om å øke matproduksjonen i verden med 60 prosent frem mot 2050, må alle land bidra. Dette innebærer at vi også i Norge må utnytte arealene bedre og dyrke mer korn, gras, potet, grønnsaker, frukt og bær. I tillegg til å dyrke mer, må vi også dyrke mer klimasmart og bærekraftig. Dette må vi gjøre samtidig som nedbør og temperatur endrer seg, som følge av klimaendringene. Viktige løsninger på disse  utfordringene ligger i presisjonsjordbruk, ny teknologi, nye råvarer og nye og andre dyrkingsmetoder enn de vi kjenner i dag.

Ambisjon

Felleskjøpet skal være ledende i Norge på å utvikle og tilby produkter og tjenester som skal bidra til økt lønnsomhet og bærekraft ved dyrking av korn, gras, potet, grønnsaker, frukt og bær. Felleskjøpet skal øke norskandelen i fôrrasjonen fra dagens nivå på 82 prosent. Felleskjøpet har som mål å utvikle produkter og tjenester innen grovfôr og kraftfôr som gjør at bonden kan produsere melk med minst 95 prosent norske råvarer.

Felleskjøpet skal:

 • Bidra til å øke produksjonen av norske grønnsaker, frukt og bær.
 • Bidra til å øke produksjonen og andelen norske forråvarer.
 • Utvikle og tilby produkter og tjenester basert på bondens data for mer presis dyrking, høsting og jordbearbeiding.
 • Tilby kurs og veiledning for hvordan utnytte gårdens ressurser bedre og gjøre jordbruket mer bærekraftig.
 • Utvikle og tilby tilpassede sorter for korn, engvekster, potet, grønnsaker, frukt og bær.

M+Ñl-7-RGB.jpg M+Ñl-8-RGB.jpg M+Ñl-9-RGB.jpg M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpg

Den fossilfrie gården.jpg

3. Den fossilfrie gården

Fossil energi er en viktig kilde til utslipp i jordbruket, i tillegg til de biologiske utslippene fra dyr, gjødsel og jord. Landbruket har som mål å bli fossilfritt i 2030. Felleskjøpet er en stor leverandør av traktor og utstyr til traktoren, samt varme- og energiløsninger til bygg, og har en viktig rolle i denne omstillingen.

Ambisjon

Felleskjøpet skal bidra til at landbruket når målet om å bli fossilfritt i 2030.  Felleskjøpet skal være markedsleder på konsepter, teknologi og løsninger for  redusert forbruk av fossil energi, for produksjon av fornybar energi på gården og for landbruksbygg i tre. Felleskjøpet skal øke omsetningen fra 30 til 300 millioner kroner i kategorien fornybar energi innen 2030.

Felleskjøpet skal:

 • Utvikle og tilby løsninger som reduserer forbruket av diesel på traktoren og fossil energi til oppvarming av bygg.
 • Bidra til å fremme bruk av biodiesel i norsk jordbruk.
 • Etterspørre og tilby nullutslippsteknologi på traktor og andre maskiner.
 • Utvikle og tilby løsninger som bidrar til å øke produksjonen av fornybar energi på gården.
 • Utvikle og tilby landbruksbygg i tre.
 • Tilby rådgivning og kurs i klimasmarte løsninger.

M+Ñl-7-RGB.jpg M+Ñl-8-RGB.jpg M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpg

imagemh6qk.png4. Ta vare på jorda

En god og fruktbar jord er utgangspunktet for all dyrking av korn, gras, frukt, grønnsaker, bær og blomster, uansett om du er bonde, yrkesdyrker, anleggsgartner eller bare har en hageflekk eller blomsterkasse. I god jord er det nok vann og luft, mikroorganismer og riktig pH. Jorda skal gi gode vekstvilkår for plantene, slik at
plantenæringsstoffene i både husdyrgjødsel og mineralgjødsel blir utnyttet best mulig.

Det gir best økonomi for bonden, er effektiv bruk av ressurser og dermed mest bærekraftig. I tillegg er jord en kilde til både opptak og utslipp av klimagassen karbon. Økt opptak av karbon i jord er viktig for å redusere jordbrukets karbonutslipp.

Ambisjon

Felleskjøpet skal være ledende produsent og tilbyder av sirkulære og bærekraftige jord- og gjødselprodukter og dyrkingssubstrater innenfor alle markedssegmenter i Norden. Felleskjøpets mål er å ha torvfrie alternativer for alle kategorier jordprodukter til konsumentmarkedet innen 2025.

Felleskjøpet skal:

 • Styrke tilbudet av rådgivning og tjenester innenfor god agronomi, presisjonsjordbruk og balansert og riktig gjødsling, slik at bonden får det beste ut av jorda.
 • Utvikle og tilby organisk gjødsel, sirkulære plantenæringsstoffer, biorest og re-bruk av matjord.
 • Utvikle, produsere og tilby torvfrie og torvreduserte alternativer til alle jordprodukter ved bruk av sirkulære råvarer.
 • Utvikle og fremme nye produkter basert på biokull til urbant landbruk, hage, hus, park og anlegg og bonden.

M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpg

Bondens kunnskap til by og samfunn.jpg

5. Bondens kunnskap til by og samfunn

Felleskjøpet leverer ikke bare produkter og tjenester til landbruket, men er også en stor leverandør av produkter til forbrukermarkedet innen hage, uterom og kjæledyr. Med mer enn 120 års erfaring fra norsk landbruk skal vi bringe bondens kunnskap til byene gjennom å tilby komplette løsninger for dyrking i hage, på tak og i grønne byrom. Felleskjøpet skal ha en viktig rolle i å utvikle og levere bærekraftige produkter til disse markedene.

Ambisjon

Felleskjøpet skal utvikle og tilby de mest bærekraftige produktene, tjenestene og konseptene innenfor urbant landbruk, hage, uterom og kjæledyr. Innen 2030 skal 100 prosent av småmaskiner som selges til hus og hage være elektriske.

Felleskjøpet skal:

 • Utvikle grønn kategori hage: Stille nye og strengere krav til leverandører, merke bærekraftige produkter og øke andelen av disse.
 • Tilby komplette løsninger for urbant landbruk, dyrking i hage og på tak, grønne byrom og andelsjordbruk.
 • Tilby et stadig bredere sortiment av elektriske småmaskiner til hus og hage.
 • Utvikle og tilby kortreist og bærekraftig kjæledyrfôr som i hovedsak baseres på nordiske høykvalitetsråvarer.

M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpg

 

imageypev7.png

6. Sirkulærindustri

I fremtiden må vi produsere mat, fôr, materialer og energi mer bærekraftig og med mindre utslipp av klimagasser. Mye av svaret ligger i sirkulærøkonomien. I sirkulærøkonomien er alle brukere, ikke forbrukere. I stedet for å konsumere og kaste, så leter vi etter teknologi og forretningsmodeller som innebærer deling, gjenbruk og materialgjenvinning.

Jord- og skogbruk skaper produkter og verdier med utgangspunkt i fornybar biomasse, og er det beste eksempelet på gjenbruk og sirkulær økonomi. Ettersom forbruket av fossilt kull, olje og gass må reduseres, vil etterspørselen etter «grønne og sirkulære karboner» øke, og den sirkulære bioøkonomien vil vokse i omfang og betydning. I bioøkonomien er råvarene basert på biomassen i planter og trær som skapes av energi fra sola, vann fra jorda og CO2 fra lufta, og blir til mat, fôr, energi og byggematerialer.

Ambisjon

Felleskjøpet skal være ledende produsent og tilbyder av sirkulære jord-, gjødsel- og fôrprodukter. Felleskjøpets mål er å ha 1 milliard kroner i lønnsom omsetning på sirkulære produkter innen 2030.

Felleskjøpet skal:

 • Styrke utviklingen av bærekraftige og sirkulære verdikjeder.
 • Utvikle, produsere og tilby bærekraftige sirkulære jord og gjødselprodukter til bonde, forbruker, proff og urbant landbruk.
 • Utvikle, produsere og tilby bærekraftige sirkulære norske fôrråvarer til husdyr og kjæledyr.
 • Etablere et sirkulært kretsløp for landbruksplast.

M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpg

 

imageh9ciq.png7. Styrke dyrevelferden og dyrehelsen

Dyrevelferd og dyrehelse er helt sentralt i bærekraftig landbruk. Å fremme bærekraftig landbruk er ett av flere viktige mål under FNs bærekraftsmål nummer to.

Dyr skal ha det godt. Norske husdyr er blant de friskeste i verden, og ingen andre land i verden bruker så lite antibiotika som norsk landbruk. Det er blant annet fordi vi i Norge har satt dyrevelferd høyt på agendaen. God dyrevelferd handler om gode rutiner og riktige innsatsfaktorer kombinert med omsorg for dyra.

Felleskjøpet skal, gjennom sin rolle som bondens viktigste partner, bidra til god dyrevelferd og god dyrehelse – både for dyrene, bonden og næringen ved hjelp av rådgivning, teknologi, produkter og tjenester.

Ambisjon

Felleskjøpet skal bidra til at dyrevelferden og dyrehelsen til norske husdyr og kjæledyr styrkes. Dette skal gjøres gjennom å utvikle og tilby produkter, utstyr, og konsepter basert på mest mulig oppdatert kunnskap om hvordan best mulig ivareta dyras helse og velferd.

Felleskjøpet skal:

 • Utvikle og produsere fôr tilpasset dyras behov for helse og velferd, herunder fôr og tilskuddsfôr som bidrar til å forebygge sykdommer.
 • Levere driftsbygninger og innendørsmekanisering som styrker dyrevelferden.
 • Tilby produkter og tjenester for miljøberikelse, som sikrer aktivisering, god helse og økt trivsel i husdyrrommene.
 • Tilby nye digitale løsninger som gir bonden bedre oversikt og grunnlag for å kontinuerlig tilpasse forholdene etter dyras behov.
 • Forsikre om at alle produkter vi selger tar hensyn til dyras helse og velferd.

M+Ñl-2-RGB.jpg

 

imageqt1tg.png

8. Styrke biologisk mangfold

Velfungerende økosystemer er viktig for å opprettholde næringskjedene og sikre blant annet jordsmonndannelse og nedbrytningsprosesser i jord. Samtidig vet vi at jordbruket kan svekke det biologiske mangfoldet. FNs vitenskapelige ekspertpanel for biologisk mangfold (IPBES), advarte i 2019 mot utrydning av én million arter.

Når vi i verden må øke matproduksjonen med hele 60 prosent frem mot 2050, er vi helt avhengige av å bevare biologisk mangfold. Behovet for økt matproduksjon, klimaendringer, utfordringer relatert til biologisk mangfold og økende press på dyrkbar mark, betyr økende fokus på ny teknologi og andre dyrkingsmetoder enn de vi kjenner i dag.

Ambisjon

Felleskjøpet skal bidra til å styrke det biologiske mangfoldet gjennom tilpassede produkter, konsepter og tjenester.

Felleskjøpet skal:

 • Bidra til å redusere bruk av plantevernmidler gjennom presisjonsjordbruk.
 • Fremme jordoppbyggende tiltak for økt fruktbarhet og karbonbinding.
 • Tilby bærekraftige frøblandinger.
 • Styrke det biologiske mangfoldet i byene.

M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpg

imagelhj15.png

9. Redusere utslipp av klimagasser i egen drift

To tredeler av Felleskjøpets klimagassutslipp kommer i dag fra transport, og den siste tredelen kommer i hovedsak fra vår industrielle aktivitet der vi tørker korn og produserer kraftfôr. Utslippene kommer primært fra forbruk av fossil energi.

Felleskjøpet har til enhver tid 250 lastebiler på veien, og er også en stor bruker av båttransport og jernbane som frakter mange hundre tusen tonn med korn, kraftfôr, gjødsel, såvarer og maskiner over hele landet. Vi har 12 kraftfôrfabrikker, 2 gjødselterminaler, 2 såvarefabrikker, 42 mottak for tørking og lagring av korn, 40 verksteder, 210 butikker i Norge og Sverige, matmelmøller, bakerier, jordfabrikker og en rekke lagre og administrasjonsbygg. Fremover skal vi redusere klimagassutslippene ytterligere. Da må vi erstatte fossil energi med fornybar og bli enda mer energieffektive.

Ambisjon

Felleskjøpets ambisjon er å være et nullutslippsselskap i 2050. Felleskjøpets mål er å redusere klimagassutslippene i egen drift med minst 50 prosent innen 2030.

Felleskjøpet skal:

 • Flytte godstransport fra vei til tog og sjø og redusere bruken av drivstoff.
 • Gradvis erstatte fossilt diesel med biodiesel og biogass.
 • Fase inn hydrogenlastebiler og/eller annen nullutslippsteknologi.
 • Gjøre selskapets bruk av skipstransport grønnere.
 • Redusere energiforbruk og redusere utslippene av CO2 i industri og oppvarming av bygg.

M+Ñl-7-RGB.jpg M+Ñl-8-RGB.jpg M+Ñl-9-RGB.jpg M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpg

imagesapaj.png

10. Sikre bærekraft i hele leverandørkjeden

Som forhandler av en lang rekke produkter til bonden, hage, og fritid, har Felleskjøpet en viktig rolle for å sikre bærekraft i hele verdikjeden.

Felleskjøpet ble i 2014 medlem i Etisk handel Norge. Siden har vi aktivt arbeidet med å tilpasse selskapets leverandørkrav i henhold til deres standarder. Slik sikrer vi at alle varer er produsert med minst mulig belastning på klima og miljø, og under gode arbeidsforhold.

Ambisjon

Felleskjøpet skal jobbe systematisk med bærekraft i hele verdikjeden, og legge vekt på økt åpenhet og sporbarhet.

Felleskjøpet skal:

 • Styrke åpenhet (transparens) i leverandørkjedene, slikat vi vet hvor alle produktene vi kjøper for videresalg og foredling kommer fra.
 • Miljøsertifisere (ISO 14001) selskapet i 2020.
 • Stille nye og strengere krav til både innenlandske og utenlandske leverandører av varer.
 • Merke bærekraftige produkter og øke andelen av disse.
 • Redusere bruk av emballasje og øke graden av gjenbruk.

M+Ñl-8-RGB.jpg M+Ñl-12-RGB.jpg M+Ñl-13-RGB.jpg

Betalingspartnere