Fluespray Aptaor Pyr 750 ml

FKnr.: 47246622 | Leverandørens varenr.: 92062702
 • Effektivt mot fluer/ andre insekter
 • Inneholder ikke farlige løsemidler 
 • En sikker måte å drepe fluer på
 • Klar til bruk
 • Hurtigvirkende

299,-

(239,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Aptaor™ PYR insektmiddel fjerner effektivt fluer og andre insekter. Pyrethin, som inngår i sprayen, er et naturlig nedbrytbart preparat som brytes ned av lys og oksygen, og er en sikker måte å drepe fluer på.

Fordeler

 • Velkjent og effektiv aktiv ingrediens (knock down effekt)
 • Klar til bruk - aerosol/spray I
 • Inneholder ikke farlige løsemidler
 • Hurtigvirkende insektmiddel
 • Enkel å bruke

Liten invirkning på miljøet. Ved bekjempelse av veps sprayes det direkte opp i vepsebolets flygehull – helst etter solnedgang.

H220 - Ekstremt brannfarlig gass
H225 - Meget brannfarlig væske og damp
H280 - Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming
H302 - Farlig ved svelging
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H312 - Farlig ved hudkontakt
H315 - Irriterer huden
H332 - Farlig ved innånding
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H361f - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
 

ADVARSEL
Holdes unna antennelige kilder – Røyking forbudt! Unngå innånding av aerosoltåke. Unngå overspraying av høns, smågriser og spedkalver. Les etiketten nøye.

 

Aptaor™ PYR insektmiddel fjerner effektivt fluer og andre insekter. Pyrethrin, som inngår i sprayen, er et naturlig nedbrytbart preparat som brytes ned av lys og oksygen. En sikker måte å drepe fluer på. Holdbarhet: Fire år etter produksjonsdato

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Aptaor™ PYR insektmiddel fjerner effektivt fluer og andre insekter. Pyrethin, som inngår i sprayen, er et naturlig nedbrytbart preparat som brytes ned av lys og oksygen, og er en sikker måte å drepe fluer på.

Fordeler

 • Velkjent og effektiv aktiv ingrediens (knock down effekt)
 • Klar til bruk - aerosol/spray I
 • Inneholder ikke farlige løsemidler
 • Hurtigvirkende insektmiddel
 • Enkel å bruke

Liten invirkning på miljøet. Ved bekjempelse av veps sprayes det direkte opp i vepsebolets flygehull – helst etter solnedgang.

H220 - Ekstremt brannfarlig gass
H225 - Meget brannfarlig væske og damp
H280 - Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming
H302 - Farlig ved svelging
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H312 - Farlig ved hudkontakt
H315 - Irriterer huden
H332 - Farlig ved innånding
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H361f - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
 

ADVARSEL
Holdes unna antennelige kilder – Røyking forbudt! Unngå innånding av aerosoltåke. Unngå overspraying av høns, smågriser og spedkalver. Les etiketten nøye.

 

Aptaor™ PYR insektmiddel fjerner effektivt fluer og andre insekter. Pyrethrin, som inngår i sprayen, er et naturlig nedbrytbart preparat som brytes ned av lys og oksygen. En sikker måte å drepe fluer på. Holdbarhet: Fire år etter produksjonsdato

Les flere detaljer

Betalingspartnere