Kenocox desinfeksjonsmiddel 10 kg

FKnr.: 68134 | Leverandørens varenr.: 600608
  • Desinfeksjon til husdyrrom
  • Spesialmiddel mot koksidier, bakterier og virus
  • Mot kryptosporidier og gjærsopp
  • Mot bakterier (unntatt myko- og sporedanende bakterier)
  • Overflatedesinfeksjon i fjørfe- kalkun-, grisehus
  • Foretrukne middelet i kalvebinger
Produktinformasjon
Produktinformasjon



H302 - Farlig ved svelging.
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker



H302 - Farlig ved svelging.
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les flere detaljer

Betalingspartnere