Virocid 10 L

FKnr.: 68126 | Leverandørens varenr.: 676001
  • Desinfeksjon til husdyrrom
  • Bredspektret desinfeksjonsmiddel til alle flater
  • Mot bakterier og virus
  • Mot sopp, gjærsopp og alger
  • Benyttes på alle overflater
  • Benyttes på kjøretøy og dyretransporter
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Bredspektret desinfeksjonsmiddel til desinfisering av fjørferom, grisehus, fjøs, småfehus, hobbyhold. I gartneri/hagebruk brukes det som flatedesinfeksjon eller tåkedesinfeksjon, I havbruk til desinfisering av settefiskanlegg, stålanlegg, ringanlegg, nøter, fôrbåter, servicebåter, brønnbåter, dykker- drakter m.v. Til desinfisering i slakterier, næringsmiddelindustri, fiskeindustri, dyreklinikker, transportutstyr, og til daglig desinfeksjon i dyretransport.

Virocid er nøytralt og påvirker ikke metaller, betong, glass, tre, plast eller gummi. Virocid er testet ved Universitetet i Bergen og Veterinærinstituttet, og er godkjent av legemiddelverket til bruk i akvakulturanlegg, ved lave temperaturer (+ 4 C) og i saltvann.

Virocid er meget virksomt mot Fugleinfluensa, Newcastle disease, PRRS, Parvovirus, Svinepest, IPN, campylobakter, salmonella, listeria mfl. Virocid tar alle testede bakterier ved en konsentrasjon på 0,25 % og ved +4 C. Virocid er lett å dosere, og kan brukes både i lavtrykk­ og høytrykkssprøyter, i tåkeanlegg, i hjulbad og fotbad.

Har du spørsmål ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

H302 - Akutt giftighet (oral) Kategori 4
H312 - Akutt giftighet (dermal) Kategori 4
H332 - Akutt giftighet (Innånding:damp) Kategori 4
H314 - Etsende/irriterende for huden, Kategori 1B
H318 - Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1
H334 - Overfølsomhet i luftveier, Kategori 1
H317- Kontaktallergi, Kategori 1
H335 - Spesifikk målorgantoksisitet– enkelteksponering, Kategori 3
H400 - Farlig for vannmiljøet - akutt Kategori 1
H412 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 3

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Bredspektret desinfeksjonsmiddel til desinfisering av fjørferom, grisehus, fjøs, småfehus, hobbyhold. I gartneri/hagebruk brukes det som flatedesinfeksjon eller tåkedesinfeksjon, I havbruk til desinfisering av settefiskanlegg, stålanlegg, ringanlegg, nøter, fôrbåter, servicebåter, brønnbåter, dykker- drakter m.v. Til desinfisering i slakterier, næringsmiddelindustri, fiskeindustri, dyreklinikker, transportutstyr, og til daglig desinfeksjon i dyretransport.

Virocid er nøytralt og påvirker ikke metaller, betong, glass, tre, plast eller gummi. Virocid er testet ved Universitetet i Bergen og Veterinærinstituttet, og er godkjent av legemiddelverket til bruk i akvakulturanlegg, ved lave temperaturer (+ 4 C) og i saltvann.

Virocid er meget virksomt mot Fugleinfluensa, Newcastle disease, PRRS, Parvovirus, Svinepest, IPN, campylobakter, salmonella, listeria mfl. Virocid tar alle testede bakterier ved en konsentrasjon på 0,25 % og ved +4 C. Virocid er lett å dosere, og kan brukes både i lavtrykk­ og høytrykkssprøyter, i tåkeanlegg, i hjulbad og fotbad.

Har du spørsmål ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

H302 - Akutt giftighet (oral) Kategori 4
H312 - Akutt giftighet (dermal) Kategori 4
H332 - Akutt giftighet (Innånding:damp) Kategori 4
H314 - Etsende/irriterende for huden, Kategori 1B
H318 - Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1
H334 - Overfølsomhet i luftveier, Kategori 1
H317- Kontaktallergi, Kategori 1
H335 - Spesifikk målorgantoksisitet– enkelteksponering, Kategori 3
H400 - Farlig for vannmiljøet - akutt Kategori 1
H412 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 3

Les flere detaljer

Betalingspartnere