Kjøpsbetingelser

NB! Vi leverer kun til fastlandet Norge og Svalbard.

Disse betingelsene gjelder for alle salg av varer og tjenester (produkter) fra felleskjopet.no til forbruker.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Dette blir bekreftet gjennom en ordrebekreftelse.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene dersom du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.


Definisjon av parter

Selger er:
Felleskjøpet Agri SA, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm,
Registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 911608103,
og blir i det følgende benevnt som "vi" eller "oss".

Kjøper er:
Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som "du", "deg", "din" eller "ditt".


Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

 • Orientering
 • Valg av produkter
 • Handlekurven
 • Valg av forsendelses- og betalingsmåte
 • Eventuell registrering
 • Kontroll av bestillingen
 • Bekreftelse av bestillingen
 • Valg av betalingsmetode
 • Mottak av ordrebekreftelse på e-post

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.


Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom et eller flere av produktene du har bestilt er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.


Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før betaling, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Vi sender dessverre ikke til norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder.

Prisene er i stadig endring, og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.


Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produktene inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Felleskjøpet har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Dette gjelder kun medlemmer i Felleskjøpet Agri.


Salgsforbehold

Nettbutikken tar forbehold om prisendringer, samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider.


Nettpris

Produkter merket med "Nettpris" har egen pris på nett, som kun gjelder i nettbutikken. 


Reklamasjon

Dersom produktene du mottar har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Du kan klage i opptil fem år, avhengig av hvor lenge det du har kjøpt er ment å vare. Les mer om klagerett hos Forbrukerrådet

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.

Meld fra i tide om feil og mangler

Dersom du oppdager en feil eller mangel ved varen må du, innen 20 dager, etter at du oppdaget, eller burde oppdaget det, gi oss beskjed om at du vil reklamere på varen. Fristen for å reklamere er likevel aldri kortere enn to måneder fra det tidspunkt du oppdaget mangelen. 

Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere opptil fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, taper du retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Dekkes produkt/produktene av reklamasjonsretten? Meld feil og mangler til oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi å bruke kontaktskjemaet til Kundeservice

Dette kan du ha krav på

Dersom det foreligger en mangel ved varen og du har reklamert innen de nevnte fristene, kan du gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde)
 • Kreve erstatning
 • Hvis vår retting eller omlevering medfører at du ikke kan bruke varen på over en uke (fra varen kvittert inn til felleskjopet.no) har du rett til å kreve å få en erstatningsgjenstand til rådighet på selgerens regning.

Selgeren kan som hovedregel ikke gjøre mer enn to forsøk på å rette eller omlevere for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan vi kun kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

Hvis du på eget initiativ prøver å rette mangelen ut over det som måtte være avtalt med Felleskjøpet, betaler ikke Felleskjøpet disse utgiftene. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Felleskjøpet er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Felleskjøpet godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Felleskjøpets kontroll, og som Felleskjøpet ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Felleskjøpet er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Felleskjøpets side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 


Endring i vilkårene

Felleskjøpet forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Force majeur

Er Felleskjøpet forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Felleskjøpet fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.


Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.


Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er felleskjopet.no, datterselskap av Felleskjøpet Agri eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Felleskjøpet Agri.

 

Kjøpsbetingelsene er sist oppdatert 22. august 2019.

Betalingspartnere