Reklamasjon


Reklamasjon

Dersom produktene du mottar har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Du kan klage i opptil fem år, avhengig av hvor lenge det du har kjøpt er ment å vare. Les mer om klagerett hos Forbrukerrådet

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.

Meld fra i tide om feil og mangler

Dersom du oppdager en feil eller mangel ved varen må du, innen 20 dager, etter at du oppdaget, eller burde oppdaget det, gi oss beskjed om at du vil reklamere på varen. Fristen for å reklamere er likevel aldri kortere enn to måneder fra det tidspunkt du oppdaget mangelen. 

Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere opptil fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, taper du retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Dekkes produkt/produktene av reklamasjonsretten? Meld feil og mangler til oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi å bruke kontaktskjemaet til Kundeservice

Dette kan du ha krav på

Dersom det foreligger en mangel ved varen og du har reklamert innen de nevnte fristene, kan du gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde)
  • Kreve erstatning
  • Hvis vår retting eller omlevering medfører at du ikke kan bruke varen på over en uke (fra varen kvittert inn til felleskjopet.no) har du rett til å kreve å få en erstatningsgjenstand til rådighet på selgerens regning.

Selgeren kan som hovedregel ikke gjøre mer enn to forsøk på å rette eller omlevere for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan vi kun kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

Hvis du på eget initiativ prøver å rette mangelen ut over det som måtte være avtalt med Felleskjøpet, betaler ikke Felleskjøpet disse utgiftene. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Felleskjøpet er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Felleskjøpet godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Felleskjøpets kontroll, og som Felleskjøpet ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Felleskjøpet er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Felleskjøpets side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Betalingspartnere