Reklamasjon

Dersom du oppdager en feil eller mangel ved varen må du, innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi oss beskjed om at du vil reklamere på varen. Fristen for å reklamere er likevel aldri kortere enn to måneder fra det tidspunkt du oppdaget mangelen. 

Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere opptil fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, taper du retten til å gjøre mangelen gjeldende.

For å dokumentere behandlingen, ber vi om at du melder feil og mangler til oss. Bruk gjerne vårt konktaktskjema.
For traktorer, laste- og anleggsmaskiner og maskiner for park og idrett, samt redskap for disse, ber vi om at du henvender deg til nærmeste deledisk hos ditt lokale Felleskjøpet verksted.

Dette kan du ha krav på

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du under visse forutsetninger ha krav på:

  1. Å holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
  2. Å velge mellom retting eller omlevering
  3. Å kreve prisavslag
  4. Å kreve erstatning
  5. Å kreve heving

For varer kjøpt før 01.01.20.24 har selgeren rett til å reparere en vare to ganger for samme feil. Ved samme feil tre ganger kan du kreve heving.

For varer kjøpt fra 01.01.2024 har selgeren i utgangspunktet ett avhjelpsforsøk, men flere avhjelpsforsøk tillates der særlige grunner taler for det.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan vi kun kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader.

Hvis du på eget initiativ prøver å rette mangelen ut over det som måtte være avtalt med Felleskjøpet, betaler ikke Felleskjøpet disse utgiftene. 

Erstatning kan kreves for tap som følge av at tingen har en mangel, men gjelder kun tap som Felleskjøpet med rimelighet kunne ha forutsatt som en følge av mangelen og omfatter ikke tap som følge av personskade eller tap i næringsvirksomhet.

Betalingspartnere