Levering av korn

Innmelding

Anleggsoversikten viser hva aktuelle kornmottak tar imot av kornarter og kornkvaliteter. Mathvete og matrug må leveres til et anlegg som tar imot matkorn. Mathvete og matrug som blir levert til andre anlegg, blir avregnet som fôrkvalitet.

Timeavtale for levering av korn

Det vil i sesongen 2022/23 være obligatorisk med timeavtale for levering av korn på alle anlegg. Bestilling av time for levering av korn gjøres på «Min gård» eller ved henvendelse på mottaket. Kornart, kornkvalitet og kvantum som ønskes levert skal oppgis.

Felleskjøpets kornmottak stenger for ordinært mottak 1. mai.

Leveringsseddel.jpg

Leveringsseddel

Alle leveranser av korn skal ha medfølgende utfylt leveringsseddel.

Floghavresikring

For å unngå spredning av floghavre, plikter alle som transporterer korn å dekke lasset med presenning og benytte tette transportmidler, Jfr. Forskrift om floghavre.

Kvalitetskontroll ved levering

Som et ledd i kvalitetssikringen ved kornmottakene skal kornlasset kontrolleres før innveiing. For å gjøre kontrollen smidig og sikre at kornet får korrekt behandling etter innveiing på mottaksstedet, oppfordres kornprodusenten til å ta ut en gjennomsnittsprøve under opplasting og forevise denne ved levering.

Veieseddel

Kornleverandøren plikter å kontrollere at opplysninger på veieseddel er korrekte og i overenstemmelse med innmelding. Dersom leverandøren etter levering mener at anlegget har registrert feil kvantum, kornart eller produsentnummer, må dette umiddelbart tas opp med betjeningen på mottaksanlegget. Endelig beslutning om varekvalitet gjøres i prisgraderingen. For å oppnå representativ prøve av partiet kan ikke levert parti være over 40 tonn.

KSL - kvalitetssystem i landbruket

Kvalitetssystem i landbruket - KSL - er bondens eget verktøy for internkontroll og kvalitetssikring. Gjennom KSL kan bonden enkelt sjekke at drifta er i tråd med norske lover, forskrifter og krav fra næringa. Følges KSL kan råvarene sendes videre med trygghet fra bonde, via varemottaker, industri, dagligvare og helt fram til forbrukeren. KSL er en tjeneste som driftes av Stiftelsen Norsk Mat.

Kraftfôr- og mølleindustrien stiller til sine råvareleverandører krav om en dokumentert produksjon. Industrien vektlegger, i tillegg til varekvalitetsegenskaper, at produksjonen foregår miljøvennlig og at elementer knyttet til helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Brannsikkerhet på gården under tørking av korn og sikring av gode hygieniske forhold under lagring av korn, er viktige deler av et kvalitetssystem for kornproduksjon. Kornbransjen er avhengig av friske produsenter med helsa i behold. Alt dette er elementer som er ivaretatt av KSL-standarden, og gir kornprodusenten en enkel huskeliste for hva som skal følges opp gjennom kornsesongen.

Oppfølging av de aktuelle sjekklistepunktene for kornproduksjonen i KSL er også nøkkelen til en god produsentøkonomi. Etablert KSL betinger minst én egenrevisjon hver 12. måned inkludert lukking av aktuelle avvik etter eksterne KSL-revisjoner.

  • Ved manglende etablert eller vedlikeholdt KSL-status foretas pristrekk 10 øre pr. kg korn.
  • Matkorn sorteres til fôrkvalitet og blir priset som fôrkorn med pristrekk 10 øre pr. kg korn.

Egenrevisjon med aktuelle tiltaksplaner utføres gjennom nettsiden minside.ksl.no. Innmeldt egenrevisjon/avvikslukking blir via KSL-databasen oppdatert hvert døgn hos mottaksanleggene.

Spørsmål om KSL-status rettes til KSL på ksl@norskmat.no eller tlf. 24 14 83 00.

 

Betalingspartnere