Levering av korn

Innmelding

Anleggsoversikten viser når og hva aktuelle kornmottak tar imot av forskjellige kornarter og kornkvaliteter.
Mathvete og matrug må leveres til et anlegg som tar imot matkorn. Mathvete og matrug som blir levert til andre anlegg, blir avregnet som
fôrkvalitet.

Timeavtale for levering av korn

Det vil i sesongen 2023/24 være obligatorisk med timeavtale for levering av korn på alle anlegg.
Bestilling av time for levering av korn gjøres på «Min gård» eller ved henvendelse på mottaket. Kornart, kornkvalitet og kvantum som ønskes levert skal oppgis.

Leveringsseddel korn.jpg

Leveringsseddel

Alle leveranser av korn skal ha medfølgende utfylt leveringsseddel.

Floghavresikring

For å unngå spredning av floghavre, plikter alle som transporterer korn å dekke lasset med presenning og benytte tette transportmidler, Jfr. Forskrift om floghavre.

Kvalitetskontroll ved levering

Som et ledd i kvalitetssikringen ved kornmottakene skal kornlasset kontrolleres før innveiing. For å gjøre kontrollen smidig og sikre at kornet får korrekt behandling etter innveiing på mottaksstedet, oppfordres kornprodusenten til å ta ut en gjennomsnittsprøve under opplasting og forevise denne ved levering.

Veieseddel

Kornleverandøren plikter å kontrollere at opplysninger på veieseddel er korrekte og i overenstemmelse med innmelding. Dersom leverandøren etter levering mener at anlegget har registrert feil kvantum, kornart eller produsentnummer, må dette umiddelbart tas
opp med betjeningen på mottaksanlegget. Endelig beslutning om varekvalitet gjøres i prisgraderingen. For å oppnå representativ prøve av partiet kan ikke levert parti være over 40 tonn.

KSL - kvalitetssystem i landbruket

KSL er næringas eget verktøy for internkontroll og kvalitetssikring. Gjennom KSL kan du enkelt sjekke at drifta er i tråd med norske lover, forskrifter og krav fra næringa. Følges KSL kan råvarene sendes videre med trygghet fra deg, via din varemottaker, industri, dagligvare og helt fram til forbrukeren.

Kraftfôr- og mølleindustrien stiller krav om en dokumentert produksjon fra sine leverandører. I tillegg til varekvalitetsegenskaper, vektlegges det at produksjonen foregår miljøvennlig og at elementer knyttet til helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt.

Brannsikkerhet på gården under tørking av korn og sikring av gode hygieniske forhold under lagring av korn, er viktige deler av et kvalitetssystem for kornproduksjon. Kornbransjen er avhengig av friske produsenter med helsa i behold. Alt dette er elementer som er ivaretatt av KSL-standarden, og gir kornprodusenten en enkel huskeliste for hva som skal følges opp gjennom kornsesongen.


Viktig med Gyldig KSL
Ved levering må du som produsent dokumentere at du har status med Gyldig KSL. For å ha Gyldig KSL må du gjøre din årlige egenrevisjon, lukke avvik etter de frister som er satt og ta imot KSL-revisoren når det er tid for eksternrevisjon.

Uten Gyldig KSL krever varemottaker at du blir pålagt en revisjonsoppfølging.
Kostnadene er på 4500 kr + mva, og dette må du dekke selv. Dersom du allikevel leverer korn uten Gyldig KSL foretas et pristrekk på 10 øre pr kg korn. Matkorn blir, i tillegg til trekk på 10 øre pr kg korn, mottatt og avregnet som fôrkorn.

KSL + Nyt Norge
KSL ivaretar myndighetens lovpålagte krav til internkontroll, som igjen dokumenteres videre i verdikjeden og helt ut til forbruker
gjennom merkeordningen Nyt Norge.

Nyt Norge har svært høy tillit hos forbruker. Hele 9 av 10 kjenner Nyt Norge og 7 av 10 har tillit til merkeordningen. Kornbransjen
jobber nå aktivt med å få flere kornprodukter merket med Nyt Norge.

Egenrevisjon med aktuelle tiltaksplaner utføreres gjennom nettsiden minside.ksl.no. Innmeldt egenrevisjon/avvikslukking blir via KSL-databasen oppdatert hvert døgn hos mottaksanleggene. 

Spørsmål om KSL-status rettes til KSL på ksl@norskmat.no eller tlf. 24 14 83 00.

 

 

Betalingspartnere