Felleskjøpets kornavtaler

Felleskjøpet ønsker gjerne å kjøpe kornet ditt og tilbyr et utvalg avtaler tilpasset ulike behov hos kornprodusentene. Felleskjøpet ønsker gjennom sine avtaler å bidra til økt samhandling, god vareflyt og lønnsomhet for alle parter. 

Felleskjøpets Samhandlingsavtale

Felleskjøpets Samhandlingsavtale gir et kvantumsbasert pristillegg ved leveranse av korn og oljefrø til Felleskjøpet. Tillegget gis fra første kilo ved samlet leveranse over 25 tonn og gitt leveranse av hele avlingen til Felleskjøpet. Avtalen kan inngås frem til 31.10.2022 og kan tegnes fra Min gård eller ved forespørsel til markedskontakt. Samhandlingsavtale omfatter ikke økologisk produksjon, kornvolumer på såkornkontrakt, konvensjonelle erter og åkerbønner, samt kontraktshavre/bygg. Tillegg beregnes i henhold til følgende tabell og utbetales etterskuddsvis juni 2023 basert på faktisk levert kvantum:

Kvantumsbasert pristillegg ved Samhandlingsavtale

25 – 99 tonn

1 øre/kg

100 - 199 tonn

2 øre/kg

200 - 299 tonn

3 øre/kg

300 - 399 tonn

4 øre/kg

> 400 tonn

5 øre/kg

 

Helhetlige og gjeldende vilkår for Samhandlingsavtalen er beskrevet i avtaleskjema tilgjengelig på «Min gård» eller ved henvendelse til din markedskontakt.

Felleskjøpets Henteavtale

Avtale for lagerkorn på gård der Felleskjøpet Agri organiserer og utfører transport. Lagerkorn levert på avtalen vil bli avregnet til kystpris gjeldende for uke 4 i 2023 og fraktkostnad avklares ved avtaleinngåelse. Henteavtalen forutsetter gode lasteforhold hos kornprodusent. Med gode lasteforhold menes effektiv lasting av vogntog på kort varsel uten forbehold om vær og føreforhold. Felleskjøpet beslutter leveringssted og hentetidspunkt i leveringsperioden som er fra 1. november 2022 og normalt frem til 28. februar 2023. Normert lastetid er 1,5 time for bil+henger og/eller semi. Ved samlet lastetid utover 1,5 time påløper et ventetidstillegg og ved samlet lastetid under en halv time oppnås en ventetidsgodtgjørelse. Ved henting før 31. desember legges kornet inn på henteavtale med lagerleie kr 0,-. Oppgjør utføres i uke 4 2023 for korn hentet innen uke 4. Oppgjør for korn hentet etter uke 4 utføres løpende til uke 4 pris. Om grunnlag for avtale er til stede avgjøres av Felleskjøpets markedskontakt. Henteavtalen kan kombineres med Samhandlingsavtale for å oppnå kvantumsbasert pristillegg. Avtalen kan inngås frem til 31.10.2022. Forespørsel om avtale kan rettes markedskontakt eller ved å krysse av for ønske om transport ved inngåelse av Samhandlingsavtale på Min gård.

Helhetlige og gjeldende vilkår for Henteavtalen er tilgjengelig på Min gård.

Felleskjøpets Leielagringsavtale

Felleskjøpet tilbyr leielagring av bygg, havre og hvete på sine mottaksanlegg. Leielagring registreres partivis i mottaket ved levering. Korn på leielager vil bli omsatt uke 4 i 2023 til uke 4 pris ved det anlegget hvor kornet ble levert for leielagring.

Pris for lagerleie er for sesongen 2022/23 er satt til 9 øre pr. kg.

Felleskjøpet belaster leier 9 øre kg korn for lagring av kornet. Sist i desember 2022 faktureres 7 øre pr. kg for perioden fram til og med 31. desember 2022. Fakturaen skal ikke betales da hele lagerleiebeløpet, 9 øre pr kg korn, blir trukket i avregning gjennomført i uke 4 2023.

Ved behov kan priser endres og tilbud vil kunne begrenses for sted, kvantum og tid. Det gjelder også om levering på leielagringsavtale er påbegynt. Det tilbys ikke leielagringsavtale for rug, rughvete, oljefrø, erter og åkerbønner. Det tilbys ikke leielagringsavtale for økologisk korn, oljefrø, erter, åkerbønner og havre til hest. Kvantum levert på leielagringsavtale inngår i kvantum for kvantumsbasert pristillegg.

Avtale om leielagring registreres partivis ved leveranse til ditt lokale kornmottak.

Dersom det på et tidspunkt er ønskelig å oppheve leielagringsavtalen for ett eller flere kornpartier, vil partiet/partiene gjøres opp med den prisen som gjaldt på leveringsstedet på leveringstidspunktet. Ved omgjøring av leielagringsavtale til ordinært oppgjør vil det ikke belastes lagerleie.

Leveransekontrakt erter og åkerbønner

Avtale om merbetaling ved leveranse av åkerbønner og erter. For å bidra til effektiv og rasjonell varestrøm gis et høyere kontraktstillegg til produsenter som leverer i ønsket leveranseperiode. Ved leveranser i den perioden Felleskjøpet ønsker mottak, gis et avtaletillegg på 16 øre pr kg for åkerbønner og 8 øre pr kg for erter. Ved leveranser før ønsket periode er avtaletillegget 8 øre pr kg for åkerbønner og 4 øre pr kg for erter. Ved leveranser etter ønsket periode gis det ikke avtaletillegg.

Leveranseperioder beskrives i avtalen og er satt med utgangspunkt i en normal vekstsesong. Felleskjøpet kan tilpasse leveranseperioder dersom vekstsesongen tilsier unormalt tidlig eller sen innhøsting. Ved eventuell endring vil produsenter på kontrakt bli varslet om dette.

Avtalen forutsetter at hele sesongens produksjon av åkerbønner og erter leveres til Felleskjøpet.

Avtalen kan inngås frem til 30. september 2022. Ønske om avtale kan rettes markedskontakt eller det kan sendes forespørsel om avtale fra Min gård.

Andre pristillegg utover basispris

  • Tørrstofftillegg for bygg, havre og oljefrø
  • Tillegg for protein i fôrhvete
  • Fordel på kr 15,- pr. parti ved oppgjørsbrev pr. e-post

Årsbonus

Eventuell bonusutbetaling blir fastsatt på grunnlag av Felleskjøpets årsresultat.

Betalingspartnere