Prisgradering og oppgjørsbetingelser

Mel i sekk illustrasjon.pngVed levering og salg av korn til Felleskjøpet gjelder vilkår fastsatt av Felleskjøpet. Det forutsettes at kornleverandøren har satt seg inn i og akseptert gjeldende leveransevilkår samt gjeldende regler for verdifastsettelse av kornpartiet.

Produsentnummer/organisasjonsnummer

For å kunne gjennomføre rett oppgjørsrutine er det påkrevd at riktig produsentnummer foreligger ved levering. Endelig kornoppgjør vil ikke bli gjennomført før gyldig produsentnummer er registrert.

Omsetningsavgift

Kostnader knyttet til markedsregulering og avsetningstiltak for norsk korn finansieres gjennom en omsetningsavgift for korn og fastsettes av Omsetningsrådet. Omsetningsavgiften blir for sesongen 2022/23 fastsatt 23. august. Avregning av korn skjer først når avgift er fastsatt.

Avregningskostnader

Hvert kornparti belastes med kr 70,- i avregningskostnader. Beløpet inngår i oppgjørsbrevet i sum for avregnings- og analysekostnader.

Prisgradering av kornpartier

Alle leverte kornpartier skal verdivurderes gjennom en prisgraderingsanalyse. Ved mottak av korn tas det ut en gjennomsnittsprøve av partiet. Gjennomsnittsprøven blir sendt til et uavhengig prisgraderingslaboratorie for analyse av kvalitet. Laboratoriet kan i partiets medfølgende opplysninger ikke identifisere leverandør av kornpartiet. Resultatet av prisgraderingsanalysen blir overført til Felleskjøpets oppgjørs-system som grunnlag for avregning av kornpartiet.

Analysekostnader

Krav til hvilke analyser og metoder som skal brukes på produsentkorn er fastsatt i retningslinjene for markedsordningen. Analysekostnadene vil bli trukket i kornoppgjøret med et beløp pr. avregnet parti.
Deklarasjonsanalyse for hvete og rug inngår i analysekostnaden, uansett om denne analysen tas ved et mottaksanlegg eller ved prisgraderingslaboratoriet. For hvete- og rugpartier som produsenten helt sikkert mener vil bli avregnet som fôrkorn, kan det utføres en forenklet analyse. Dette må oppgis ved levering. Partier med forenklet analyse kan aldri bli avregnet som matkorn.

Kornoppgjør

Det vil normalt gå ca. 14 dager fra kornlevering til avregning blir sendt. I sesongen (august og september) må en regne med noe lengre oppgjørstid, og første oppgjøret i sesongen blir ikke avregnet før etter 23. august. Oppgjøret overføres bankkonto 1 dag etter at oppgjørsbrevet er sendt.

Innføring av nytt økonomisystem vil medføre noen endringer knyttet til utsendelse av kornoppgjør. Selve kornoppgjøret vil fortsatt se ut som tidligere, men vil fremover også ha to vedlegg. Det ene vedlegget er en salgsfaktura som viser ditt salg av korn til Felleskjøpet. Det andre vedlegget er en innkjøpsfaktura som viser ditt kjøp av tjenester fra Felleskjøpet i forbindelse med leveranser av korn (f.eks kjøp av tørketjenester).

Bakgrunnen for at oppgjørsbrevet nå blir vedlagt en salgsfaktura og en innkjøpsfaktura er for å ivareta krav i henhold til Bokføringsforskriften (§5-2-1). Disse vedleggene er kun ment som informasjon og medfører ingen endring for deg som kornleverandør.

Hvis feil i opplysninger fra produsenten fører til at urettmessig kornoppgjør blir utbetalt, eller dersom produsenten ved en feil fra vår side får utbetalt for stort beløp, vil differansen bli krevd tilbakebetalt eller avkortet i senere oppgjør. Blir beløpet etter skriftlig påkrav ikke tilbakebetalt, kommer Lov om rente ved forsinket betaling m.m (forsinkelsesrenteloven) (lov nr. 100, 1976) til anvendelse.

Når oppgjøret avregnes mer enn 21 dager etter at kornet er levert og produsenten ikke kan lastes for forsinkelsen, blir det godskrevet rente.

I tillegg til alle priser og prisjusteringer kommer 25 % merverdiavgift.
Ved oppgjør tilsendt på e-post gis en fordel på kr 15,- pr. parti. Produsenter som ønsker oppgjørsbrevet på e-post kan registrere seg på www.felleskjopet.no, Min gård eller kontakte Felleskjøpets kundeservice tlf. 72 50 50 50.

Kornoppgjør på Min gård

På Felleskjøpets nettsider finnes Min gård hvor du ved innlogging kan finne dine kornoppgjør og følge hvor langt i avregningsprosessen det leverte partiet har kommet.

Landbrukets Dataflyt

Landbrukets Dataflyt tilbyr at Felleskjøpets kornavregning overføres til og kontoføres hos regnskapskontor eller eget regnskapssystem. Det forutsettes at regnskapskontoret har avtale om tjenesten med Landbrukets Dataflyt. Registrering for benyttelse av tjenesten gjøres hos Landbrukets Dataflyt.

Driftskreditt

Felleskjøpet er medlem av den samvirkebaserte driftskreditt-ordningen. Innenfor gjeldende regelverk for ordningen kan Felleskjøpet gi garanti for driftskreditt i bank basert på historiske eller framtidige kornleveranser. Tilbudet om driftskreditt gjelder for produsenter som ønsker å levere til anlegg der Felleskjøpet er kornkjøper.

Ved spørsmål om ordningen kan kornprodusenten henvende seg til sin bankforbindelse eller til Felleskjøpet.

Reklamasjon

Reklamasjon på kornoppgjør rettes til det telefonnummer som står oppgitt nederst på oppgjørsbrevet. E-post kan sendes til kornavregning@felleskjopet.no. Reklamasjon må gjøres innen 14 dager etter at oppgjør har blitt gjort tilgjengelig, eller beskjed om avvisning er mottatt. Ved levering av korn til leielagring vil det sendes ut analysebrev. Kornprodusenten forplikter seg til å reklamere på analysen innen 14 dager etter utsendelse av analysebrevet. Klage på vekt må framsettes til betjeningen på kornmottaket umiddelbart etter levering.

Ved reklamasjon på kvalitetsavregning blir gjennomsnittsprøven analysert på nytt. Viser den nye analysen verdier som ligger utenfor normalt analyseavvik, endres oppgjøret tilsvarende. Denne korrigeringen kan gjøres begge veier. Viser ny analyse at den første analysen var korrekt, kan analysekostnaden bli belastet produsent. Produsenten vil få skriftlig beskjed om utfallet av reklamasjonen. Avgjørelsen i en reklamasjonssak kan ankes til Reklamasjonsnemnda for korn. Saksomkostninger må påberegnes. Anken må framsettes skriftlig til kornkjøper innen 3 uker etter mottatt svar på reklamasjon.

Kornart

Grunnanalyse

Protein

Falltall

Deklarasjons-

analyse

DON

Analysekostnad

pr. parti

Hvete

355,-

Fôrhvete m/protein

 

 

 

160,-

Rug

 

 

170,-

Fôrrug

 

 

 

 

115,-

Fôrug m/falltall

 

 

 

170,-

Bygg

 

 

 

 

115,-

Havre

 

 

 

285,-

Rughvete

 

 

 

 

115,-

Erter

 

 

 

 

115,-

Oljefrø

 

 

 

 

115,-

I oppgjørsbrev vises sum av avregningskostnad kr 70,- og analysekostnad.

Ved reklamasjoner gjelder følgende regler for analyseavvik:

Vanninnhold

±3 % relativt avvik fra opprinnelig målt vanninnhold

Falltall

±20 sekunder fra opprinnelig målt verdi

Hektolitervekt

±2 kg fra opprinnelig målt verdi

Protein

±0,5 % enheter fra opprinnelig målt verdi

Skadde korn

±0,5 % enheter fra opprinnelig målt verdi

Innblanding andre arter

±2 % enheter fra opprinnelig målt verdi

DON

±30% fra opprinnelig målt verdi

 

Kornoppgjør

Betalingspartnere