Økologisk korn

debio-o-merke-.pngDet er ønskelig at alle leverandører av øko­logisk korn, erter, oljevekster og åkerbønner tegner avtale for levering av økologisk korn. All levering av økologisk korn skal være avtalt på forhånd. Dersom levering ikke er avtalt og kornet likevel ønskes levert, vil avregning gjelde som for konvensjonelt korn.

Felleskjøpets Leveransekontrakt for økologisk korn

Felleskjøpet ønsker tidlig oversikt over hva som kan forventes produsert og omsatt av økologiske korn. Felleskjøpet ønsker derfor avtale med alle våre økoprodusenter og tilbyr Leveranseavtale med fast egenfrakt­andel for levering av økologisk korn.

Ved kjøp av frakttjeneste for levering av økologisk korn på Østlandet tilbys innfrakt på kr 2500 + mva pr fraktoppdrag/tur. Felleskjøpet tar forbehold om at innfraktsats kan endres i løpet av kornsesongen. Sats ved avtaletidspunkt er gjeldende, hvilket betyr at eventuell endring av sats ikke vil ha tilbakevirkende kraft på allerede inngåtte avtaler. Prisen er den samme pr tur om lasset er 3 tonn eller 30 tonn. Felleskjøpet bestemmer da hvor lasset skal leveres. Det må tegnes avtale med Felleskjøpet for å oppnå denne prisen på innfrakten. Inntil videre ønsker vi at informasjon vedrørende forventet leveranse sendes inn til kornavregning@felleskjopet.no. Vi vil da opprette en avtale.

Felleskjøpets Leveransekontrakt for økologiske åkerbønner, erter og oljefrø

Felleskjøpet ønsker mer norsk økologisk protein til sin kraftforproduksjon og tilbyr avtale om merbetaling for økologiske åkerbønner, erter og oljefrø. Kontraktstillegg er kr 2 pr kg for oljevekster og kr 1 pr kg for åkerbønner og erter. Pristilleggene gjelder ikke for korn og belgvekster i blanding. Avtale kan tegnes hos en av våre markedskontakter eller med e­post til kornavregning@felleskjopet.no. Avtale må være tegnet før 1. september 2022.

Økologisk spelthvete

Kjøp av økologisk spelthvete tilbys kun gjennom tegnet avtale. Forespørsel om levering kan rettes til din markedskontakt eller på e-post til kornavregning@felleskjopet.no. Mottakssteder for økologisk korn framkommer av anleggsoversikten.

Økologisk mathvete

Økologisk mathvete som omsettes er en blanding av sorter fra alle kvalitetsklasser. Grunnprisen for økologisk mathvete følger prisen for konvensjonell mathvete. Kvalitetsbetalingen ved innkjøp av økologisk mathvete følger kvalitetsbetalingen for konvensjonell mathvete klasse 3. I tillegg kommer pristillegg for økologisk korn. Mottakssteder for økologisk mathvete framkommer av anleggsoversikten.

Økologisk korn og belgvekster i blanding

Felleskjøpet tilbyr mottak av økologisk korn og belgvekster i blanding på mottakssted Eiker i Hokksund. Mottaket vil foregå i perioden november/desember. Partier med blandet vare deles i avregningen i kvantum vare etter sine andeler. Varene avregnes hver for seg, i hvert sitt parti, med i utgangs­punktet samme vilkår som ren vare.

I oppgjøret vil hvert vareparti i blandingen få en prisreduksjon på 50 øre pr kg.

I et parti med 1000 kg havre og erter i blanding 50/50 vil det avregnes 500 kg havre og 500 kg erter i hvert sitt parti. I oppgjøret vil det for hvert parti bli trukket 50 øre pr kg med beskrivelsen «blandet vare belgvekster/korn». Når innholdet av erter er mindre enn 10 % anvendes regler for korn med innblanding av annen vare.

Fraktkostnad fram til mottakssted betales av leverandør. For økologisk vare ytes frakttilskudd. Se Frakt og frakttilskudd økologisk korn. Vilkår for levering av korn og belgvekster i blanding gjelder også for konvensjonelt korn og belgvekster i blanding.

Krav til dokumentasjon

Ved levering av økologiske varer skal det framvises siste gyldige dokument fra årlig Debio­revisjon gjeldende for varen som leveres. Det skal også alltid leveres egen­erklæring om at varen er økologisk dyrket. Økologisk korn, oljefrø, erter og åkerbønner uten gyldig dokumentasjon kjøpes ikke som økologisk vare.

Pristillegg

I tillegg til gjeldende noteringspris ved mottaksanlegget utbetaler Felleskjøpet et økotillegg.

Økologisk illustrasjon.jpg

Pristillegg økologisk korn

Mathvete

151 øre/kg

Matrug

99 øre/kg

Fôrhvete

151 øre/kg

Fôrrug

119 øre/kg

Bygg

151 øre/kg

Havre

131 øre/kg

Rughvete

141 øre/kg

Erter

131 øre/kg

Åkerbønner

130 øre/kg

Oljefrø

141 øre/kg

Spelthvete, mat

450 øre/kg

Spelthvete, fôr

70 øre/kg

Økologisk korn - frakt og frakttilskudd

Felleskjøpet tilbyr på Østlandet leveranseavtale med fast egenfraktandel kr 2500 + mva for inntransport av økologisk korn. Felleskjøpet tar forbehold om at innfraktsats kan endres i løpet av kornsesongen. Sats ved avtaletidspunkt er gjeldende, hvilket betyr at eventuell endring av sats ikke vil ha tilbakevirkende kraft på allerede inngåtte avtaler. Felleskjøpet søker om frakttilskudd og beholder tilskuddet. Tilbudet om leveranseavtale med fast egenfraktandel gjelder ikke for korn og belgvekster i blanding.

Ved egentransport ytes tilskudd for frakt av økologisk korn fra produsent til nærmeste mottaksanlegg som kan ta imot den aktuelle varekvaliteten.

Gjeldende frakttilskudd for sesongen 2022/2023

Fraktsone

Avstand, km

Sats kr/tonn

0

0-20

0,-

1

21-40

13,-

2

41-60

25,-

3

61-80

37,-

4

81-100

48,-

5

101-120

59,-

6

121-140

70,-

7

> 141

81,-

Kontaktpersoner

  • Kristian Thunes tlf. 95123634
  • Torstein Jensen tlf. 41475660

Betalingspartnere