Coptrac 5 liter

FKnr.: 68944 | Leverandørens varenr.: R011PYP24MY7B

Coptrac 5 liter

FKnr.: 68944 | Leverandørens varenr.: R011PYP24MY7B
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Kan brukes både til bladgjødsling i stående åker og som forrådsgjødsling (jordgjødsling) i jord med lave kobberverdier.

Erstatter GranuCop. Bladgjødsling i korn fra busking frem til andre leddknute. Kan gjentas etter 10-14 dager ved behov. Forrådsgjødsling anbefales ved omlegging av eng, for å unngå overdosering/forgiftning. På jord, nedmoldes straks.

Innhold: Cu 500 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Suspensjon
Dose: 25 ml. (Forrådsgjødsling 500-2000 ml)

H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H332 Farlig ved innånding.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373 (oral) Kan forårsake organskader ved forlenget eller gjentatt eksponering med svelging.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Kan brukes både til bladgjødsling i stående åker og som forrådsgjødsling (jordgjødsling) i jord med lave kobberverdier.

Erstatter GranuCop. Bladgjødsling i korn fra busking frem til andre leddknute. Kan gjentas etter 10-14 dager ved behov. Forrådsgjødsling anbefales ved omlegging av eng, for å unngå overdosering/forgiftning. På jord, nedmoldes straks.

Innhold: Cu 500 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Suspensjon
Dose: 25 ml. (Forrådsgjødsling 500-2000 ml)

H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H332 Farlig ved innånding.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373 (oral) Kan forårsake organskader ved forlenget eller gjentatt eksponering med svelging.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer