0

Gramitrel 10 ltr

FKnr.: 60205 | Leverandørens varenr.: PYP51MYCC

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Gramitrel er et bredspektret bladgjødslingsmiddel, spesielt tilpasset korn.

Bruk av Gramitrel forhindrer ubalanser i næringstilgangen gjennom å tilføre kornet magnesium, mangan, zink og kobber. Tilførsel av disse næringsstoffene forebygger latente mangelsituasjoner som påvirker kornets avlingspotensial og kvalitet. Bladgjødsling tilfører næringsstoffer gjennom bladverket. Bruk av bredspektrede bladgjødslingsmidler er særlig aktuelt ved:

1. Vanskelige vekstbetingelser som medfører at rotsystemet ikke fungerer optimalt. Dette kan for eksempel være situasjoner med kald jord hvor plantenes vekst stagnerer, eller hemmet rotutbredelse grunnet strukturskader, kalking eller andre uheldige forhold i plogsjiktet.

2. Ved svært gode vekstbetingelser når kulturen er i kraftig utvikling, under busking eller i strekningsfasen. Under gunstige vekstbetingelser kan rotsystemet ha problemer med å forsyne kornplanta med tilstrekkelige mengder næring til at vekstpotensialet kan utnyttes maksimalt.

Brukes forebyggende, 200 ml/daa ved begynnende strekning. Kan suppleres med 100 ml/daa allerede fra sen ugrassprøyting for å få en god start, eller med 100 ml/daa når flaggbladet er under utvikling.

Innhold: 64 g/l N, 150 g/l Mg, 150 g/l Mn, 80 g/l Zn, 50 g/l Cu
Lagring: Frostfritt
Formulering: Suspensjon
Dose: 100-400 ml
Pakningsstørrelse: 10 liter

Advarsel

H302 - Farlig ved svelging
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H332 - Farlig ved innånding
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H373 - (oral) Kan forårsake organskader ved forlenget eller gjentatt eksponering med svelging
H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Gramitrel er et bredspektret bladgjødslingsmiddel, spesielt tilpasset korn.

Bruk av Gramitrel forhindrer ubalanser i næringstilgangen gjennom å tilføre kornet magnesium, mangan, zink og kobber. Tilførsel av disse næringsstoffene forebygger latente mangelsituasjoner som påvirker kornets avlingspotensial og kvalitet. Bladgjødsling tilfører næringsstoffer gjennom bladverket. Bruk av bredspektrede bladgjødslingsmidler er særlig aktuelt ved:

1. Vanskelige vekstbetingelser som medfører at rotsystemet ikke fungerer optimalt. Dette kan for eksempel være situasjoner med kald jord hvor plantenes vekst stagnerer, eller hemmet rotutbredelse grunnet strukturskader, kalking eller andre uheldige forhold i plogsjiktet.

2. Ved svært gode vekstbetingelser når kulturen er i kraftig utvikling, under busking eller i strekningsfasen. Under gunstige vekstbetingelser kan rotsystemet ha problemer med å forsyne kornplanta med tilstrekkelige mengder næring til at vekstpotensialet kan utnyttes maksimalt.

Brukes forebyggende, 200 ml/daa ved begynnende strekning. Kan suppleres med 100 ml/daa allerede fra sen ugrassprøyting for å få en god start, eller med 100 ml/daa når flaggbladet er under utvikling.

Innhold: 64 g/l N, 150 g/l Mg, 150 g/l Mn, 80 g/l Zn, 50 g/l Cu
Lagring: Frostfritt
Formulering: Suspensjon
Dose: 100-400 ml
Pakningsstørrelse: 10 liter

Advarsel

H302 - Farlig ved svelging
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H332 - Farlig ved innånding
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H373 - (oral) Kan forårsake organskader ved forlenget eller gjentatt eksponering med svelging
H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?