0

Axial 50 EC 5 ltr

FKnr.: 62173 | Leverandørens varenr.: 52936
  • Tas opp gjennom bladene
  • Virker systemisk i planten
  • Lagres frostfritt
  • Krever autorisasjon

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras brukt som fangvekst i korn, hønsehirse og busthirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre eller gjenlegg. Her kan du lese mer om bekjempelse av hønshirse med for eksempel Axial 50 EC.

 

Axial tas opp gjennom bladene og virker systemisk i planta. Produktet er en ACCase hemmer. Havre og andre grasarter som skal bekjempes må ha spirt og være i god vekst ved sprøyting. Sprøytetidspunkt fra 2-bladstadiet til flaggbladet er synlig (Z 12-39). Kulturen skal være i god vekst på behandlingstidspunktet. Axial kan blandes med de fleste sopp og insektsmidler samt vekstregulerende midler som Moddus/Trimaxx/CCC. Av ugrasmidler kan Axial blandes med Express SX, Starane XL, Pixxaro, Zypar og Flurostar. Ugrassprøyting med andre midler bør utføres 7 dager før eller etter Axialsprøyting. I blanding med ugrasmidler bør Axialdosen være minst 80 ml/daa. Ved sen behandling og ugunstige vekstforhold anbefales ikke blanding med ugrasmidler.

 

Håndteringsfrist 24 t.

Off label: Bladfaksfrøeng.

 

Innhold: 50 g Pinoksaden/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt, ikke direkte sollys

Behandlingsfrist: Framgår av utviklingsstadier

Avstand til vann: 3 m
Dose: 70-120 ml (se etikett)
Avgiftsklasse: 1

Filter: A1/P3

 

H228 - Brannfarlig fast stoff
H302 - Farlig ved svelging
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315 - Irriterer huden
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H332 - Farlig ved innånding
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 

Virkningsforhold:
Regnfast: 0,5-1 time

Annet: Sprøyt på tørre planter. Brukes ikke i stressa åker.

 

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras brukt som fangvekst i korn, hønsehirse og busthirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre eller gjenlegg. Her kan du lese mer om bekjempelse av hønshirse med for eksempel Axial 50 EC.

 

Axial tas opp gjennom bladene og virker systemisk i planta. Produktet er en ACCase hemmer. Havre og andre grasarter som skal bekjempes må ha spirt og være i god vekst ved sprøyting. Sprøytetidspunkt fra 2-bladstadiet til flaggbladet er synlig (Z 12-39). Kulturen skal være i god vekst på behandlingstidspunktet. Axial kan blandes med de fleste sopp og insektsmidler samt vekstregulerende midler som Moddus/Trimaxx/CCC. Av ugrasmidler kan Axial blandes med Express SX, Starane XL, Pixxaro, Zypar og Flurostar. Ugrassprøyting med andre midler bør utføres 7 dager før eller etter Axialsprøyting. I blanding med ugrasmidler bør Axialdosen være minst 80 ml/daa. Ved sen behandling og ugunstige vekstforhold anbefales ikke blanding med ugrasmidler.

 

Håndteringsfrist 24 t.

Off label: Bladfaksfrøeng.

 

Innhold: 50 g Pinoksaden/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt, ikke direkte sollys

Behandlingsfrist: Framgår av utviklingsstadier

Avstand til vann: 3 m
Dose: 70-120 ml (se etikett)
Avgiftsklasse: 1

Filter: A1/P3

 

H228 - Brannfarlig fast stoff
H302 - Farlig ved svelging
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315 - Irriterer huden
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H332 - Farlig ved innånding
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 

Virkningsforhold:
Regnfast: 0,5-1 time

Annet: Sprøyt på tørre planter. Brukes ikke i stressa åker.

 

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer