30.10.2023 | Felleskjøpet

Nedgang i omsetning, samt større hendelser med kvalitetsavvik og valutatap, gir nedgang i
resultat.

Felleskjøpet Agris omsetning reduseres med 207 millioner kroner i tredje kvartal, sammenlignet med
samme periode i 2022, og endte på 4 579 millioner kroner. Hittil i år 2023 er det en omsetningsvekst
på 3,0 prosent målt mot samme periode i fjor. Omsetningsveksten er i hovedsak kostnads- og
inflasjonsdrevet og kommer fra de fleste forretningsområdene. Omsetningen hittil i år endte på 15
278 millioner kroner.

Tredje kvartal er første kvartal med omsetningsnedgang sammenlignet med fjoråret, med en
nedgang på 4,3 prosent. Nedgangen kommer fra samtlige forretningsområder, med unntak av bakeriog møllevirksomheten. I detaljhandelsvirksomheten blir omsetningen preget av en volumnedgang i
både det norske og svenske markedet. Både forbruker- og landbrukssegmentet opplever nedgang –
mye på grunn av dårlig vær og endring i bondens handelsmønstre som følge av svakere likviditet og
store prisvariasjoner.

– Høye priser og økte renter setter kundene våre under press. I tillegg har ekstremvær, sen og
redusert innhøsting og reduksjoner i dyrehold påvirket salget av kraftfôr, mineralgjødsel og
plantevernprodukter til landbruket, sier konsernsjef i Felleskjøpet Agri, Svenn Ivar Fure.

Svekket EBITDA sammenlignet med 2022

Driftsresultat før avskriving (EBITDA) for tredje kvartal endte på 18 millioner kroner. Det er en
svekkelse på 114 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år 2023 endte
EBITDA på 633 millioner kroner, som er en svekkelse på 105 millioner kroner mot 2022.
Det er flere hendelser som preger resultatet negativt i perioden. I tillegg til omsetningsnedgangen
som følge av en uvanlig dårlig sesong i Sør-Norge, har kvalitetshendelsene knyttet til
kraftfôrproduksjonen på Skansen og kornlagringen i Grue, samt valutatap, preget resultatet negativt i
perioden.
– Værmessig har en forsesong og vår med kulde og tørke i sør, og en sommer og høst med mye
nedbør og ekstremvær, vært svært uheldig for de største markedene våre. Større kvalitetshendelser
har i tillegg forårsaket tap og skapt merarbeid for organisasjonen. Til sammen har dette påvirket
resultatene betydelig negativt, sier Fure.

John Deere er markedsleder hittil i år 2023

Totalmarkedet for traktor i Norge er hittil i år redusert med tre prosent sammenlignet med 2022, til
totalt 1 937 traktorer. John Deere beholder likevel plassen som markedsleder, med en markedsandel
på 24,5 prosent.

God drift i Cernova

Cernova, konsernets mølle- og bakerivirksomhet, hadde god drift og leverer EBITDA som hittil i år er
38 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor. Samme periode i 2022 var preget av energi- og
råvarekostnadsøkninger, som ga redusert lønnsomhet.

Finanskostnader og kapitalsituasjon

Felleskjøpet har langsiktige rentesikringer. Verdiutviklingen av realiserte og urealiserte sikringer
føres over posten finanskostnader. Finanskostnadene har som følge av endringer i urealisert verdi på
rentesikringer endret seg fra å være netto positive til å bli negative, noe som gir et stort utslag i 2023.
I tillegg er rene rentekostnader i 2023 høyere, som en følge av det økte Nibor-rentenivået.

Redusert kapitalbehov i tredje kvartal

Den svake kornsesongen i 2023 har ført til lavere lagernivåer på korn ved utgangen av tredje kvartal.
Dette senker kapitalbindingen, men øker importbehovet og reduserer inntektene fra mottak og
videresalg av korn fram til neste kornhøst. Samtidig har investerings- og kapitaldisiplin, redusert
lagerbinding og andre arbeidskapitalreduksjoner gitt god effekt for konsernet.

– Høyere priser, kombinert med høye renter, gjør at ytterligere tiltak for å få ned kapitalbindingen er
noe av det viktigste vi i Felleskjøpet nå gjør. Hele konsernet jobber med å identifisere kortsiktige og
langsiktige tiltak for å sikre at vi har en sunn og solid finansiell posisjon, samtidig som at vi er
leveringsdyktige inn i neste sesong, sier Fure.

Nøkkeltall på linje med fjoråret

Netto rentebærende gjeld (NRBG) endte ved utgangen av tredje kvartal på 4 354 millioner kroner,
ned fra 5 155 millioner kroner på samme tid i fjor. Nøkkeltallet NRBG/ EBITDA, som beskriver
gjeldsbetjeningsevnen til selskapet, var ved utgangen av kvartalet 5,4. Nøkkeltallet er likt som ved
utgangen av perioden i 2022.
Ved utgangen av første halvår var konsernets egenkapitalandel på 33,7 prosent, noe som er opp fra
31,1 prosent på samme tid i fjor.

Hele kvartalsrapporten med nøkkeltall kan leses her. 

For mer informasjon, kontakt:
Veronika Skagestad, kommunikasjonssjef tlf. 936 03 500
Trine-Marie Hagen, økonomidirektør tlf. 996 17 505