21.07.2023 |

Det er kun produsenter i Trøndelag som er påvirket av denne produksjonsfeilen. Produsenter som har mottatt fôr med et selen-innhold hvor vi forventer uønskede effekter, blir nå kontaktet av Felleskjøpet for å iverksette tiltak.

Undersøkelsene ble iverksatt etter tilbakemeldinger om fôrvegring og hakking på flere av våre slaktekyllingblandinger til Hubbard- og Rosskyllinger levert fra Skansen. Med bakgrunn i tilbakemeldingene har Felleskjøpet Agri utført en gjennomgang av våre prosesser og råvareanalyser, og det ble sendt inn ferdigfôr til analyse. Analysen bekreftet mistanken om produksjonsfeil.

Det har skjedd en feil ved påfylling av råvaresilo, som har medført overdosering av selen. Dette berører kraftfôr til fjørfe og svin produsert ved Skansen i den aktuelle perioden. De ulike kraftfôrslagene er påvirket i varierende grad. Feilen er rettet opp, og fôr produsert etter 14. juli er ikke berørt.

Dyr tåler et viss forhøyet nivå av selen

Selen er et viktig næringsstoff til fjørfe og svin. Dyrene vil tåle et visst forhøyet nivå i en kortere periode, og et moderat forhøyet selen-nivå forventes ikke å gi noen utslag på dyras helse og produksjon. Selen-nivåer høyt over dyras næringsbehov kan gi forgiftning, og dermed påvirke produksjonsresultatene. Det er viktig å understreke at forgiftning vanligvis først sees når nivåene overskrider 10 ganger de fysiologiske behovene.

Tilbakekalling av kraftfôr

Vi arbeider nå med å tilbakekalle kraftfôr etter en prioritert liste basert på innhold av selen i fôret. Fagstab vurder selen-nivået i hvert enkelt fôrslag i tett samarbeid med Felleskjøpet Fôrutvikling.

Andre produsenter i Trøndelag som opplever avvik i sin besetning som kan knyttes til denne saken, bes ta kontakt Felleskjøpet Agri. Alle henvendelser vil bli behandlet og svart på så fort som mulig. På grunn av sakens omfang, ber vi om forståelse for at det kan ta noe tid før du får svar.

Vi er i dialog med Mattilsynet, og vil kontakte berørte slakterier og pakkerier.