30.01.2024 | Felleskjøpet

De nye prisene gjelder fra 30. januar, og reduksjonen på NPK-gjødsel er i gjennomsnitt cirka åtte prosent, sammenlignet med prisene som gjaldt tidligere i januar. Variasjonene i prisnedgangen blant de ulike produktene ligger mellom 7-10 prosent. Fullgjødsel 17-5-13 går for eksempel ned med 580 kroner pr tonn. 

For de fleste NPK-produktene er de nye prisene cirka på samme nivå som de var i fjor sommer.

Inneværende gjødselår har det vært moderat utvikling i gjødselpriser internasjonalt. De nye prisene gjenspeiler den internasjonale utviklingen, og påvirkes også av den norske kronekursen.  

Felleskjøpet Agri starter vinterkampanjen på mineralgjødsel denne uka. Forretningsområdesjef Ragnar Dæhli i Felleskjøpet Agri er tydelig på at prisene på Fullgjødsel vil stige fram til våronna på grunn av termintillegget.

– Vi ser at noen flere enn normalt har vært avventende i fjor høst. Andre har redusert risiko og kjøpt kun deler av behovet så langt. Nå nærmer vi oss våren raskt. De som vil være klare til vekstsesongen, anbefaler vi å kjøpe gjødsel nå. Det vil være lønnsomt, selv om en eventuelt må låne penger til kjøpet, sier Dæhli.

Felleskjøpets forretningsområdesjef poengterer at det er flere faktorer som virker inn på gjødselprisen: Tilgang og etterspørsel, energiprisene og valuta er de viktigste.

Geopolitiske uroligheter har gjort faktorene mindre forutsigbare. Siden 2022 har det vært til dels svært store svingninger i gjødselprisene.

– Historisk har uansett en strategi med tidlig kjøp gitt god avkastning. Selv om markedet er mindre forutsigbart enn tidligere, så vil en slik strategi stå seg over år. Unntaksår vil komme, men det endrer ikke på hva som er det normale. Vi har bredest sortiment i starten. Bestill gjødsel nå på Min Gård, ta kontakt med en av våre salgskonsulenter, butikker eller samarbeidende lag om du har spørsmål, sier Ragnar Dæhli.