16.02.2023 | Felleskjøpet Agri

Driftsresultat før avskriving (EBITDA) endte på 916 millioner kroner, som er en nedgang på 127 millioner kroner fra rekordåret 2021.  

 

Felleskjøpet Agris omsetning øker med 534 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenlignet med samme periode i 2021, og kvartalsomsetningen endte på 5 381 millioner kroner.  

Helårsomsetning 2022 mot 2021, viser en vekst på 8 prosent, og ender på 20 212 millioner kroner. Omsetningsøkningen kommer fra forretningsområdene Landbruk og Maskin, samt datterselskapet Cernova. 

Krevende prisøkninger for den norske bonden 

Den sterke omsetningsveksten skyldes primært høyere kostnader og priser på innsatsfaktorer innenfor landbruks-, mølle- og bakerivirksomheten, ikke økt volum.  For Maskin er omsetningsøkningen drevet både av høyere salg og prisvekst.  

 

– Kostnads- og prisveksten i 2022 har vært krevende, både for den norske bonden og Felleskjøpet. Vi er stolte av å ha lyktes med å være leveringsdyktige og å ha fordøyd det som totalt ble en enestående god kornhøst med høyere målpriser. Det gode resultatet gjør at vi kan foreslå å dele ut over 45 millioner kroner til våre medlemmer, sier konsernsjef i Felleskjøpet Agri, Svenn Ivar Fure. 

 

Stabil drift innenfor landbruk 

Krigen i Ukraina har gitt forstyrrelser i forsyningskjedene og leveringsutfordringer på flere områder. Felleskjøpet har likevel vært leveringsdyktige gjennom hele året, og har sørget for viktige leveranser til landbruket innenfor alle kjerneområdene i konsernet. Tiltakene for å tilrettelegge for finansiering av høy prisvekst, samt høyere målpriser og en god kornhøst, viste seg å være viktige og vellykkede. 

 

Flat omsetningsutvikling i butikkdriften 

Konsernets detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige opplevde sterk vekst gjennom 2020 og 2021, mye på grunn av koronapandemien. Det ble tidlig i 2022 klart at pandemieffekten var over, men som kvartalet før, viser fjerde kvartal isolert sett en vekst. I lokal valuta har detaljhandelsvirksomheten en svak vekst, både i Norge og i Sverige, for året under ett. Sterk innsats av de ansatte for å tilrettelegge for høyere kampanjeaktivitet viste seg å skape økt kundestrøm, noe som gjorde seg utslag i godt salg i fjerde kvartal.   

 

– Det er ikke uventet at forbrukersegmentet faller når pandemieffekten er over. Dette har rammet detaljhandel generelt. Takket være innsatsen til våre medarbeidere i detaljhandel har vi likevel klart å holde omsetningen oppe til tross for et krevende marked, sier Fure. 

 

Nedgang i EBITDA sammenlignet med 2021 

Driftsresultat før avskriving (EBITDA) for fjerde kvartal endte på 178 millioner kroner. Det er en nedgang på 42 millioner kroner sammenlignet med 2021. For hele 2022 endte EBITDA på 916 millioner kroner, som er en nedgang på 127 millioner kroner mot 2021. I 2021 ble resultatet negativt påvirket av kostnader knyttet til Infor-saken, men likevel ble året et resultatmessig rekordår. 

 

Selv om lønnsomheten i detaljhandelsvirksomheten i Norge og Sverige er redusert fra 2021 til 2022, har virksomheten vært svært viktig for lønnsomheten til Felleskjøpet i 2022. Redusert kjøpekraft, økte kostnader og marginpresset har vært krevende, likevel har høy kampanjeaktivitet i stor grad motvirket dette.  

 

– Vi er fornøyde med avslutningen på året, tross en liten nedgang i driftsresultatet i kvartalet. På tvers av konsernet har medarbeiderne våre lyktes med å skape god drift, høy aktivitet og redusert kapitalbinding i perioden, sier Fure. 

 

Ny rekord for norskandel i mathvete  

En god kornhøst på Østlandet ga mye korn på lager. Sammen med økningen i kornpriser, som ble fastsatt i jordbruksoppgjøret, bidro dette positivt til medlemmenes økonomi. For Felleskjøpet sikret dette god tilgang til korn for egen kraftfôrproduksjon, og for videresalg i 2023 fram til neste kornhøst. I tillegg til at det var høyt kornvolum, var kvaliteten høy og norskandelen i mathveten rekordhøy. 

 

– De høye kornvolumene, i kombinasjon med høyere kornpriser, øker kapitalbehovet i Felleskjøpet. Men, samtidig vil det redusere importbehovet fram til neste kornhøst. Det er positivt i en tid verdens matvareforsyning er under press, sier Fure. 

 

John Deere er markedsvinner 2022 

Totalmarkedet for traktor i Norge 2022 økte med 6 prosent sammenlignet med 2021, til totalt 2 849 traktorer. Felleskjøpet ble for andre året på rad totalmarkedsvinner med 23,2 prosent markedsandel for John Deere, opp fra 22,9 prosent i 2021. I 2022 ble det registrert 661 John Deere-traktorer og en vekst på 7,5 prosent mot 2021.  Omsetningsøkningen i året er delvis drevet av prisvekst. Det er god ordrereserve ved utgangen av året. 

 

Dette er takket være en formidabel innsats fra alle ledd i maskindivisjonen vår. Et dedikert korps av selgere, en sterk merkevare, en hardtarbeidende og kompetent fagstab, og ikke minst et velfungerende ettermarked er avgjørende for suksessen vi opplever med John Deere, sier Fure. 

 

Stabile resultater i Cernova  

Cernova, konsernets mølle- og bakerivirksomhet, leverer noe svakere resultat før skatt enn fjoråret, samtidig som EBITDA er marginalt bedre enn 2021. Økte råvare- og energipriser har ført til reduserte marginer spesielt innenfor møllevirksomheten. Det har ikke lyktes å videreføre alle kostnadsøkningene fra høyere kornpriser, det reduserte matmeltilskuddet og høyere energipriser i et konkurranseutsatt marked. 

 

Finansinntekter og kapitalsituasjon 

Ved utgangen av fjerde kvartal var konsernets egenkapitalandel på 30,5 prosent, noe som er ned fra 36,5 prosent på samme tid i fjor. Netto rentebærende gjeld er 2,8 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Det er en reduksjon på 332 millioner kroner fra samme tid i 2021. Høyt fokus på investerings- og kapitaldisiplin, redusert lagerbinding og andre arbeidskapitalreduksjoner har gitt god effekt for konsernet.  NRBG/EBITDA endte på 3,0 ved årsslutt. 

 

To viktige milepæler i 2022 

To av de største milepælene i 2022 har vært implementeringen av et nytt økonomisystem i mars og åpningen av det nye logistikksenteret FLog på Gardermoen i april. Overgangene har vært viktige og riktige, men har krevd mye av organisasjonen.  

 

Vi har brukt året til å fullføre overgangene og har startet arbeidet med å redusere kostnader og øke effektiviteten, samtidig som vi øker servicegraden mot våre kunder og eiere. Nå har vi et hypermoderne sentrallager med robotsystem for vareplukking, noe som vil gjøre oss i stand til å håndtere logistikken og våre kunders behov enda bedre framover, sier Fure 

 

 Les hele årsrapporten her.

 

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern 

(Mill. kroner) 

Q4  
2022 

Q4  
2021 

Hittil i år 2022 

Hittil i år 2021 

Driftsinntekter 

5 381 

4 847 

20 212 

18 707 

EBITDA 

178 

220 

916 

1 043 

Driftsresultat 

73 

98 

455 

554 

Resultat før skatt 

-6 

-3 

420 

471 

Resultat etter skatt 

-18 

16 

311 

376 

 

For mer informasjon, kontakt: 
Veronika Skagestad, kommunikasjonssjef tlf. 936 03 500 
Trine-Marie Hagen, økonomidirektør tlf. 996 17 505 
 

Om Felleskjøpet Agri 
Felleskjøpet Agri har en omsetning på 20,2 milliarder i 2022 og har i overkant av 4 000 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av i rundt 39 000 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.