13.02.2024 | Felleskjøpet

Tirsdag avduket klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen den industrielle varmepumpen «Frigg», som er installert i Felleskjøpets fórfabrikk på Skansen i Trondheim.

– Dette er det grønne skiftet i praksis. Det er slike prosjekter Enova skal være med å støtte for å bidra til innovasjon og omstilling. Her vil vi se en helt reell klimaeffekt, sier, sier Bjelland Eriksen.

Den kjempestore varmepumpen som han samtidig satte i gang, skal bidra til å redusere strømforbruket i kraftfôrfabrikken med opptil 75 prosent – og spare 7,5 GWh (gigawatt-timer), som  tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 500 husstander.  

– Felleskjøpets overordnede mål er å halvere våre klimagassutslipp innen 2030. Pilotprosjektet i Trondheim er et unikt og viktig bidrag i dette arbeidet, sier teknisk sjef Vebjørn Nilsen i Felleskjøpet Agri. 

Tidlig ute 

Mens spillvarmen hittil har forsvunnet ut fabrikkpipa som damp, skal «Frigg» nå gjenvinne det meste, og bruke den igjen og igjen. Varmepumpen skal erstatte dagens dampkjel, og bidrar dermed til å redusere fôrfabrikkens klimaavtrykk vesentlig.   

Fabrikken på Skansen, hvor Felleskjøpet har produsert kraftfôr siden 1950-tallet, blir den første i verden som tar i bruk løsningen. Etter pilotperioden vil Felleskjøpet vurdere å ta i bruk teknologien på flere av sine anlegg. 

– Varmepumpeteknologien har potensiale til årlig reduksjon på 30 GWh, samtidig som vi bidrar til nullutslipp i produksjonsprosessene våre, sier teknisk sjef Vebjørn Nilsen i Felleskjøpet.

30 GWh tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 2000 husstander – eller en norsk småby. 

Klimaløsning

Det nordiske fornybarkonsernet Aneo har sammen med Felleskjøpet utviklet pilotanlegget, som Aneo skal drifte. Totalt er det investert drøyt 40 millioner kroner i løsningen.  
- Temperaturen på jorda stiger, vi står midt i en klimakrise, og det er vårt alles ansvar å gjøre noe. Å redusere utslippene og forbruket av energi – er noe av det mest fornuftige vi kan gjøre. På Skansen gjør vi begge deler, og det på en lønnsom måte for alle parter, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Aneo.  

 

God stemning på Felleskjøpets kraftforfabrikk i Trondheim i dag. Fra venstre: Michael Bantle, daglig leder i Aneo Industry, Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, Vebjørn Nilsen, teknisk sjef i Felleskjøpet Agri, Gunnar Hovland, konsernsjef i Aneo og Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova. (Foto: Aneo)

«Frigg» er Aneos første store varmepumpeprosjekt som er levert til industrien. Flere prosjekter er under utvikling. 

– Vi håper og tror denne satsingene er starten på et norsk bærekraftig industrieventyr, som svarer opp regjeringens initiativ til forbud mot fyring med olje og gass i industrien fra 2030, og oppfordringer om gjenbruk av spillvarme og energieffektivisering, sier teknisk sjef Michael Bantle i Aneo Industry. 

«Frigg» er valgt som navn på Aneos industrielle varmpepumpe. Navnet symboliserer en nordisk kvinne som har en visjonær tilnærming, tar ledelsen og som søker innovative løsninger. 

Enova-støtte 

Gjennom støtteprogrammet «Pilotering av ny energi- og klimateknologi» har Enova har støttet Aneo med 9,17 millioner kroner til å verifisere ny varmepumpeteknologi og utvikle en forretningsmodell rundt det å ta vare på verdifull spillvarme ved kraftfôrfabrikken i Trondheim.

– Pilotprosjektet selskapene har gått sammen om kan bane veien for andre lignende klima- og energiprosjekter i tradisjonell industriproduksjon. Ikke bare kan erfaringene fra Trondheim overføres til Felleskjøpets egne fabrikker her til lands, høytemperatur varmepumpeteknologi også har et større potensial både nasjonalt og globalt. Vi ser med forventning frem til hvordan resultatene kan skape muligheter som kan bringe oss enda et steg nærmere lavutslippssamfunnet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova SF. 

Fakta:  

  • Store deler av industrien i Norge bruker fortsatt olje eller gass som energikilde. Noen fabrikker er allerede elektrifiserte, og bruker el-kjeler, men el-kjelene er både kostbare å drifte og belaster samtidig nettet betydelig.
  • Industriell varmepumper brukes i en rekke prosesser for å hente varme fra en lav-temperaturkilde og øke temperaturen til et nivå som er egnet for prosessvarme, oppvarming eller andre formål. De fleste industriprosesser krever prosessdamp som i dag hovedsakelig blir produsert av kjeler, som bruker enten elektrisitet eller fossilt brensel.  
  • Bruk av fossilt brensel bidrar til et betydelig utslipp av klimagasser.  
  • Varmepumpen hos Felleskjøpet Skansen utnytter fabrikkens spillvarmekilder og erstatter en konvensjonell dampkjel. Dermed bidra teknologien til en rekke klimamål og energieffektiviserer prosessen. 

Fakta om Aneo

Det nordiske fornybarkonsernet Aneo har hovedkontor i Trondheim og ble etablert høsten 2022. Aneo eies av TrønderEnergi og HitecVision, og har med over 400 ansatte virksomhet i hele Norge, i Sverige og i Danmark.

Aneo er en stor eier av kraftproduksjon, både gjennom helt og delvis eierskap i vindparker i Norge og Sverige, men også gjennom en betydelig eierandel i TrønderEnergis vannkraftproduksjon. Aneos oppdrag er å sikre tilgang på fornybar energi, og muliggjøre omlegging fra fossile til fornybare løsninger, gjennom fornybar kraftproduksjon, elektrifisering og energieffektivisering.

Aneo Industry er et datterselskap i Aneo-konsernet, som leverer industriell høytemperaturvarmepumper til prosessindustrien. Løsningen gir betydelig gevinster i form av energieffektivisering, reduserer store mengder CO2-utslipp, og frigjør nettkapasitet for kunder og samfunnet for øvrig.

Fakta om Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har vel 100 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.