15.02.2024 | Felleskjøpet

Driftsresultat før avskriving (EBITDA) økte til 190 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 178 millioner kroner samme periode i fjor. EBITDA for året ble på 823 millioner, det er en nedgang fra 916 millioner kroner året før. Året preges av en uvanlig dårlig vekstsesong, samt dyrtid og svekket norsk krone.

Felleskjøpet Agris omsetning endte i fjerde kvartal på 5,3 milliarder kroner. Det er en reduksjon på 126 millioner kroner, eller 2,3 prosent, sammenlignet med samme periode i 2022. Nedgangen kommer i hovedsak fra Landbruksområdet, og forklares med prisnedgang på mineralgjødsel og lavere kvantum solgt korn etter en svak kornhøst. 

For året 2023 endte omsetningen på 20,5 milliarder kroner, en oppgang på 1,6 prosent målt mot 2022. Omsetningsveksten var i hovedsak kostnads- og inflasjonsdrevet og kom fra de fleste forretningsområdene. 

– Året ble avsluttet bedre enn vi fryktet, men den dårlige kornhøsten i 2023 vil påvirke bondens økonomi frem til neste innhøsting, sier Svenn Ivar Fure, Konsernsjef i Felleskjøpet Agri.  

Stabil EBITDA i fjerde kvartal 

Driftsresultat før avskriving (EBITDA) for fjerde kvartal endte på 190 millioner kroner. Det er en forbedring på 12 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.  

– Den tidligere vinteren og sterk kampanjeaktivitet styrket omsetningen i butikkene både i Norge og Sverige i fjerde kvartal. I tillegg bidro kostnadstiltak og bonuser fra leverandører positivt, sier Fure.  

For 2023 endte EBITDA på 823 millioner kroner, en svekkelse på 93 millioner kroner sammenlignet med 2022. Året preges av en svak vekstsesong over store deler av landet med både tørke og flom. I tillegg har dyrtid svekket både bondens og forbrukerens økonomi. Svekkingen av den norske kronen har gitt valutatap, spesielt innenfor maskin- og detaljhandelsområdet. 

Det har i tillegg vært flere hendelser som har preget resultatet negativt i 2023. Kvalitetshendelsene knyttet til kraftfôrproduksjonen på Skansen og kornlagringen i Grue, samt valutatap på forhåndssolgte varer, har både hatt økonomiske og omdømmemessige konsekvenser for Felleskjøpet Agri.   

– Disse hendelsene var svært beklagelige og forårsaket store tap, merarbeid og omdømmetap. Det er gjennomført interne granskninger og tiltak for at dette ikke skal skje igjen. Arbeidet med kvalitets- og rutineforbedringer i driften vil være høyt prioritert i 2024, sier Fure.  

John Deere er markedsleder også i 2023  

Totalmarkedet for traktor i Norge ble redusert med 8 prosent sammenlignet med 2022, til totalt 2 619 traktorer. Felleskjøpet og John Deere beholder plassen som markedsleder for tredje året på rad, med en markedsandel på 25,0 prosent. 

– Selv om salget av traktor og utstyr er blitt redusert, nådde vi målet vårt om å bli markedsleder på traktor med John Deere for tredje året på rad. Det var godt jobba i et krevende marked. John Deere har hatt spesielt god utvikling innenfor stortraktorsegmentet, der maskinandelen er vel 31 prosent, sier Fure. 

God drift i Cernova  

Cernova, konsernets mølle- og bakerivirksomhet, hadde god drift og leverer EBITDA som er 38 millioner kroner bedre enn fjoråret. Resultatforbedringene var grunnet god drift, bedre råvaremiks, lavere energikostnader og godt salg i bakeriutsalgene.  

Finanskostnader  

Felleskjøpet har langsiktige rentesikringer.  Verdiutviklingen av realiserte og urealiserte sikringer føres over posten finanskostnader.  Finanskostnadene har som følge av endringer i urealisert verdi på rentesikringer endret seg fra å være netto positive til å bli negative, noe som gir et stort utslag i 2023 når en sammenligner med 2022. I tillegg er rene rentekostnader i 2023 økt, som følge av helårseffekten av økte markedsrenter. I fjerde kvartal har det blitt tatt en nedskriving på 62 millioner kroner knyttet til aksjeandelen i PetXL, dette har ingen kontanteffekt, men påvirker finanskostnadene i kvartalet negativt. 

Redusert kapitalbinding i fjerde kvartal 

Investerings- og kapitaldisiplin, redusert lagerbinding og andre arbeidskapitalreduksjoner har gitt god effekt for konsernet. Den svake kornsesongen i 2023 har i tillegg ført til lavere kornbeholdning og kapitalbinding på korn ved utgangen av året. Dette vil samtidig øke importbehovet og redusere inntektene fra videresalg av korn fram til neste kornhøst.  

Felleskjøpet Agri står overfor et viktig neste steg i bytte av ERP-løsning og det er investeringsbehov og oppgraderinger på flere anlegg og avdelinger. I begynnelsen av 2024 har et betydelig dataangrep på Tietoevry, Granngårdens leverandør av IT-lagringstjenester, gjort inngangen til 2024 ytterligere usikker.  

Styret mener derfor det er riktig å prioritere finansiell styrke, investeringsmuligheter og konkurranseevne for å sikre foretakets fremtidige utvikling og at det økonomiske resultatet i 2024 ikke gir grunnlag for etterbetaling til eierne. Styret mener likevel det er rom for å tildele avkastning på medlemskapitalkonto på 7,6 millioner kroner, og fremmer dette som forslag til Årsmøtet. 

Nøkkeltall på linje med fjoråret 

Ved utgangen av 2023 endte netto rentebærende gjeld (NRBG) på 2 907 millioner kroner, en økning på 119 millioner korner fra 2022. Nøkkeltallet NRBG/ EBITDA, som beskriver gjeldsbetjeningsevnen til selskapet, var ved årsslutt 3,5. På samme tid i 2022 var NRBG/EBITDA på 3,0. 

Ved utgangen av året var konsernets egenkapitalandel på 31,3 prosent, noe som er opp fra 30,5 prosent på samme tid i fjor.   

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern 

(Mill. kroner) 

Q4 2023 

Q4 2022 

2023 

2022 

Driftsinntekter 

5 256 

5 381 

20 533 

20 212 

EBITDA 

190 

178 

823 

916 

Driftsresultat 

66 

72 

386 

455 

Resultat før skatt 

-103 

-6 

45 

420 

Resultat etter skatt 

-108 

-18 

-4 

311 

 

 

 

 

 

 

For mer informasjon, kontakt: 
Veronika Skagestad, kommunikasjonssjef tlf. 936 03 500 
Trine-Marie Hagen, økonomidirektør tlf. 996 17 505 
 

Om Felleskjøpet Agri 
Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 20,5 milliarder i 2023 og har i overkant av 4 000 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av i rundt 37 500 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt. 

Årsrapport 2023 finner du her.