26.01.2022 | Ann-Lisbeth Lieng, fagsjef drøv

1. Vurder grovfôret til mordyra

Forberedelsene starter med mordyret. Grovfôret som ble høstet sommeren 2021 gir grunnlaget for rasjonen både i drektigheta og etter kalving. Vi vet at grovfôrkvaliteten varierer stort, og riktig disponering av grovfôret til ammekua avgjør hold-utvikling og energidekning. Snittprøvene for sesongen viser generelt god energi og proteindekning, men også store variasjoner. Generelt anbefales et seint slått grovfôr når ammekua går drektig for å unngå overfôring og vektøkning. Etter kalving vil både energi- og proteinbehovet øke. Enkelt kan vi gå ut fra at kuas energibehov er det dobbelte av vedlikeholdsbehovet etter kalving. Med innefôring kan dette reguleres med et tidligere slått grovfôr, eller kompenseres med kraftfôr.
Fôrprøver gir gode indikasjoner både på energi og protein. Bestillinga fra kua er et seint slått grovfôr med moderat protein til tidlig drektighet og et tidlig slått grovfôr med høgt protein til etter kalving. Grovfôret bør inneholde mer enn 0,85 fôrenheter per kilo tørrstoff og 140 gram råprotein for å dekke kuas behov etter kalving for å gi godt med mjølk til kalven. Er innholdet lavere bør kraftfôr vurderes. Formel Ammeku Konsentrat har et høgt innhold av protein og kan gis i mengder opp til 1,5 kilo etter kalving. Viser grovfôret en energi under 0,8o fôrenheter per kilo tørrstoff eller under 120 gram råprotein, er det ofte behov for mer kraftfôr om holdet på kua ikke skal gå ned. For å unngå overfôring med mineraler og vitaminer bør da et kraftfôr til okse eller mjølkeku vurderes.

2. Fôring fram til kalving

Grovfôr alene dekker ikke behovet for mineraler og vitaminer, og mordyret trenger tilskudd, enten tilført via kraftfôret eller som et tilskuddsfôr. Uten tilskudd vil det bli underdekning av viktige mineraler, som for eksempel selen som vi vet har direkte effekt på kalvehelse. Et tilskuddsfôr tilpasset ammeku, som Pluss Ammeku, gir både kua og kalven et godt utgangspunkt. Pulveret inneholder alle viktige mineraler og vitaminer, og er tilsatt organisk selen for god overføring til kalven og inneholder ekstra vitamin E.

3. Råmjølkskvalitet for friske kalver

God råmjølk til kalven gir et godt passivt immunforsvar fram til det aktive immunforsvaret er på plass. Med lav kvalitet på råmjølka, eller for lite råmjølk blir den kritiske perioden lengre. Dette øker risiko for sjukdom på kalven og kan sette tilveksten ned. Med refraktometer kan råmjølka enkelt måles og kvaliteten vurdere. Er mjølka for svak på immunstoffer (mindre enn 24 brix eller 50 g IgG/liter) bør kalven suppleres med god råmjølk fra fryseren, eller Pluss Råmelkserstatning. Kalven bør ha minimum 100 g IgG tilført i første målet. Et lavt innhold kan kompenseres med et høgere inntak av råmjølka eller Råmelkserstatning

4. Gjør kalvings-plassen klar

En tørr og rein kalvingsplass minsker risiko for direkte smitte via navlestreng eller gjennom munnen. Vask og desinfeksjon av området før sesongen reduserer smittepresset. Området bør tørke godt før bruk, og tørt og reint strø tilføres mellom hver kalving. Med god organisering kan alt nødvendig utstyr være i umiddelbar nærhet slik at du er godt forberedt når det er behov for hjelp. Plan A er at alt går fint, og kalven holder seg frisk – men det er fornuftig å ha en plan B klar ved behov.

5. Ha en plan B

En frisk kalv er alltid plan A – med gode forberedelser legger man til rette for dette. Skulle kalven likevel vise tegn til sykdom, så gjør tiltak tidlig. Begrens smitte og forebygg, slik at ikke flere blir sjuke. Undersøkelser i norske besetninger viser utfordringer både med parasitter, virus og bakterier. Et reint fjøs og kalvingsplass, kombinert med en motstandsdyktig kalv gir et bedre utgangspunkt for å lykkes.

6. Kraftfôr er bra for vomutvikling

Tidlig opptak av kraftfôr hjelper kalven i gang med vomutvikling- kalven bør derfor ha tilgang til eget kraftfôr i kalvegjømmet. Formel Kalv og Mysli Start er spesielt tilpasset kalvens behov, og har mange gode egenskaper. Et kalvekraftfôr skal, i tillegg til å hjelpe med god og tidlig vomutvikling, gi kalven nødvendige næringsstoffer og god tarmhelse. Kraftfôret er tilsatt mellomlange fettsyrer som har en god effekt på å redusere uønskede bakterier og kan dermed forebygge diare.