26.02.2024 | Øystein Haga Kaldahl, fagsjef Drøv

Beitetilveksten vil stagnere noe etter de første avbeitingene og en vil kunne behøve et større beiteareal per ku. For å opprettholde et godt beitetilbud gjennom sommeren vil en trenge to-fem dekar per ku avhengig av beitetilvekst og ønsket opptak av beitegras. Et størst mulig beiteareal per ku vil gi høyest fôropptak på beite og minst mulig behov for tilleggsfôring. Skal en greie seg med et moderat beiteareal er det vesentlig at det både pusses og gjødsles regelmessig.

I beiteperioden vil det være aktuelt å tilføre én kilo nitrogen per dekar per uke fordelt over fire-fem overgjødslinger. Overgjødsling bør helst skje i form av nitrogengjødsel da husdyrgjødsel gir redusert smakelighet på graset og kan gi sporer i mjølka om spredeforholdene ikke er optimale. Beitepussing bør praktiseres så fort kyrne begynner å sette igjen beitegras for å hindre at beitekvaliteten forringes.

Riktig kraftfôrslag og mengde

Både kraftfôrslag og kraftfôrmengde bør tilpasses beitesesongen. Det er kvalitet og kvantitet på beitet som avgjør kraftfôrslag og kraftfôrmengde. Ved god tilgang på godt beite vil det være nødvendig med en kraftig reduksjon i kraftfôrtildeling. Dette er viktig for å stabilisere syreproduksjonen i vomma, men også for å kunne utnytte opptaket av det næringsrike beitegraset. For hver kilo kraftfôr kua spiser vil en redusere opptaket av beitegras med 700-1000 gram tørrstoff. Ved et ønska opptak av beitegras på opp mot 20 FEm vil derfor kraftfôrbehovet ligge på beskjedne seks kg ved ytelse på 40 kilo energikorrigert melk. Er tilgangen på beite derimot moderat eller dårlig vil behovet for kraftfôr være tilnærma det samme som ved innefôring (Figur 1). Ut fra beitekvalitet og kraftfôrmengde vil en kunne velge riktig kraftfôr til beitesesongen.

Halvdårlige beiter og dårlig konservert fjorårsfôr gir en energi- og proteinfattig rasjon som vil kreve store kraftfôrrasjoner. En må da velge et kraftfôrslag med lavere andel lettfordøyelig stivelse tilpasset større kraftfôrmengder som Formel Elite eller Formel Premium. Ved gode beiter og tilleggsfôring kun med strukturfôr, vil behovet for kraftfôr være vesentlig lavere. En kan da velge kraftfôrslag med mer norsk korn om en er påpasselig med å redusere kraftfôret i forhold til beitetilgangen. Formel Solid og Formel Linnea Mjølk vil kunne brukes som eneste kraftfôr og vil gi en billig fôrrasjon med høy andel norsk korn til kyr med høy ytelse. Ved moderat til lav ytelse vil en oppnå gode resultater også med de billigere fôrslagene som Formel Solid, Formel Favør og Formel Linnea Mjølk.

Tenk på fettet

Med tanke på fettprosent vil det derimot være fornuftig å velge en kraftfôrblanding med økt andel importerte karbohydrater og beskytta fett. Formel Premium, Elite og ProFet vil være blandinger som vil være gunstig for fettinnhold i melk på beite. Formel ProFet er spesiallaget for å øke fettinnholdet i melk og inneholder en høy andel fordøyelig fiber, moderate stivelsesmengder, fettkilder med gunstig fettsyreprofil og bufferstoffer for et bedre vommiljø. Formel ProFet har i produksjonsforsøk vist å gi opptil 0,5 prosent økning i fettinnhold på beite. Dette gjelder særlig i situasjoner hvor det har oppstått fettdepresjon og innholdet av melkefett har vært på under 3,5 prosent. Formel ProFet kan brukes som eneste kraftfôr eller som grunnkraftfôr sammen med Formel Solid eller Formel Premium.

Kraftforbehov på beiter.png

Figur 1: Kraftfôrbehovet i beitesesongen avhenger av næringsinnholdet i beitegraset og kyrnes tilgang til gras på beite. Graset er mest konsentrert ved tidlig utvikling og energikonsentrasjonen vil gå ned utover sommeren. Tilgangen på beitegras avhenger av antall kyr på beitet og lengden på graset, og vil sammen med beitekvalitet avgjøre opptaket av fôrenheter på beitet. Kraftfôrbehovet må derfor tilpasses utover beitesesongen etter som beitetilbudet endrer seg.

Fettinnhold i melk produsert på beitegras

For å kunne opprettholde fettinnholdet i melk på beitet er det nødvendig å tilstrebe optimal praksis av tilleggsfôringa. Dette gjelder valg av både grovfôr, kraftfôr og fôringsstrategi. Når kyrne kommer fra beite er det ønskelig at de alltid har tilgang på grovfôr, da dette gir økt drøvtygging og vomstabilitet. Den lave andelen fiber i beitegras gjør det ønskelig med et høgt innhold av NDF (>500 gram per kilo tørrstoff) i tilleggsfôret.

Det er meget viktig at fôret har god gjæringskvalitet for å opprettholde aerob stabilitet og smakelighet i sommervarmen. Redusert smakelighet gir redusert grovfôropptak og dermed et lavt opptak av fiber. Ved bruk av fullfôrblander vil det være ønskelig å kunne tilsette Ensil Fullfôr eller annet propionsyreholdig ensileringsmiddel for å redusere faren for varmgang.

Kraftfôrtildeling bør skje ofte og i små mengder og helst etter at kyrne har fått tildelt grovfôr. Om en ikke får kontroll på vommiljøet vil Pluss Vomstabil kunne bidra til å bedre forholda til de fibernedbrytende mikrobene. Pluss Vomstabil inneholder bufferstoffer som reduserer pH-svingningene i vomma og stabiliserer vommiljøet.

Positiv virkning på fettprosent Negativ virkning på fettprosent
  • Fordøyelig fiber - Eddiksyre
  • Metta fett - Fettsyrer til juret
  • Fettmobilisering - Fettsyrer til juret
  • Sukker fremfor stivelse i fôrrasjonen - Smørsyre
  • For mye umetta fett i rasjonen - Redusert mikrobeaktivitet
  • Mye stivelse og sukker - Låg pH
  • Lite fiber - Låg pH
  • Mye AAT i kraftfôret -Uttynningseffekt

Velg rett kraftfôrslag med Formel beitenøkkelen

I tillegg til å endre på kraftfôrmengde bør en også endre kraftfôrslag i beitesesongen. Kraftfôrslag bør velges ut ifra protein- og energiinnhold i beitegraset samt forventa dagsavdrått. For å gjøre denne oppgaven enklere har vi utformet en beitenøkkel som vist i Figur 2. Har du lav til middels avdrått vil Formel Favør, Formel Solid eller Formel Linnea Mjølk være tilstrekkelig om kyrne får tildelt kraftfôr i små porsjoner (to-tre kilo per tildeling). Ved avdrått høyere enn 8500 kilo anbefaler vi å bruke Formel ProFet, Formel Elite eller Formel Premium. Formel ProFet er spesialtilpasset besetninger som har problemer med å opprettholde fettinnholdet i melka ved beiteslipp.

Til svært gode beiter med høgt proteininnhold anbefaler vi å bruke en Låg-blanding. Dette skyldes at det høge proteininnholdet i graset gjør det nødvendig å redusere PBV-verdien i kraftfôret. Ved middels beitekvalitet anbefaler vi å bruke Normal-blanding og ved ugjødsla beiter/utmarksbeiter anbefaler vi våre proteinrike Høg-blandinger. Selv med et tilpasset kraftfôrslag og kraftfôrmengde er det normalt at fettinnholdet i melka er lavere i beitesesongen. Dette skyldes redusert fiberandel i fôrrasjonen som gir endra gjæringsmønster og fettsyreproduksjon i vomma.

Lav fiberandel gir også en løsere gjødselkonsistens som kan bidra til redusert opptak av mineraler i tykktarm. Det anbefales derfor å tildele Pluss mineraltilskudd til alle melkekyr i beiteperioden samt å sørge for at alle dyr har tilgang til Pluss Saltstein Grå. Tildeling av Pluss Vomstabil i overgangen til beitesesongen vil i tillegg kunne bidra med ekstra bufferstoff til et hardt prøvet vommiljø og gjøre overgangen mykere.

Beitenøkkel 2023.png

Figur 2: Beitenøkkelen viser oversikt over kraftfôrslag tilpasset ulikt ytelsesnivå og proteininnhold tilpasset kvaliteten på beitet. I en overgangsperiode bør en legge opp til å bruke et kraftfôr som gir mindre vombelastning for å redusere faren for ytelsesnedgang ved beiteslipp (ProFet, Elite og Premium).