22.03.2024 | Felleskjøpet

EU-regelverket vil tre i kraft i Norge etter hvert, og frem til da overvåker Felleskjøpet mengdene PFAS i økologisk verpefôr. Når det gjelder næringsmidlet «norske egg» overvåkes dette av Mattilsynet (for å sikre at norske egg er trygge for konsum).

I etterkant av regelverksendringen er det blitt, i andre land enn Norge, funnet konsentrasjoner av PFAS i egg over maksimumsgrensene i EU-regelverket. Fiskemel/produkter til bruk i kraftfôr kan være en vesentlig bidragsyter til større mengde PFAS i fôr, som deretter avleires i egg. Felleskjøpet overvåker innhold av PFAS i økologisk verpefôr, og på nåværende tidspunkt gir ikke dette en risiko for at norske egg overskrider fastsatt grenseverdi i EU.

Det er ulike leverandører/opprinnelse på fiskemelet. Forurensningsnivået vil være avhengig av geografisk området, og fiskeartene den er laget av. Analyser som er tatt av fiskemel som brukes i norsk kraftfôr har hatt lave nivåer av PFAS. Fiskemel kan generelt sett lages av forskjellige fiskearter med ulike opprinnelser, som gir ulike produkter. Det er funnet høye verdier av PFAS i fiskearter fra det baltiske hav. Felleskjøpet bruker ikke fiskemel produsert på fisk herifra.

Mattilsynet har over flere år kontrollert næringsmidler for uønskede stoffer. I 2022 kontrollerte man mengden PFAS i norske egg fra matbutikk, inkludert økologiske egg. Nivåene var under maksimumsgrensene for de fire EU regulerte PFAS. På bakgrunn av kontrollen er det ingen grunn til bekymring angående tryggheten til norske egg.

Fiskemel er en proteinkilde av god kvalitet for fjørfe. Den inneholder aminosyrer (proteinets byggesteiner) som er nødvendige for å møte fjørfeets ernæringsbehov, og oppnå gode produksjonsresultater. Vi er avhengig av å komplementere proteinbehovet til fjørfe fra flere ulike proteinkilder. Fiskemel er en proteinkilde vi er avhengig av, og er en av få proteinkilder som er tilgjengelig og godkjent for økologiske kraftfôr resepter.

Hovedkilde av PFAS for mennesker er via opptak av forurensede matvarer eller vann, via fysisk kontakt med produkter som inneholder disse stoffer, eller via luft. Noen eksempler av hverdagens gjenstander som kan inneholde PFAS er plast, matvareembalasjer, impregnerte tekstiler, stekepanner, kosmetikk og skismurning. Landene med kysten ved det baltiske hav kan være spesielt utsatte for oppsamling av PFAS via vannstrømmene fra sterk industrialiserte områder. Fjøsene plassert i disse områdene har større risiko for å ha sine vannkilder forurenset med PFAS. Dette resulterer i at selve områdene blir en direkte kilde av PFAS for mennesker, husdyr og fisk.

Fakta

PFAS (per-and polyfluoroalkyl substances) er en gruppe av fluorerte miljøforurensninger som hoper seg opp i kroppen til mennesker og husdyr, og er helseskadelig over tid.