03.07.2023 | Felleskjøpet

Lamma har et stort vekstpotensial og med rett fôringsstrategi kan de oppnå riktig slaktevekt og god klasse raskt.

Slakteriene benytter seg av prisstimuli for å dekke den økte etterspørselen av lammekjøtt som alltid kommer på høsten. Ekstra god pris et stimuli for å tilpasse utslaktingen når etterspørselen er på topp. Men for å oppnå best slakteoppgjør må det være kvalitets-slakt som blir levert, og for å oppnå riktig vekt og klasse er det viktig å jevnlig følge med på lammenes vektutvikling og fettavleiring.

Sluttfôring- ulik strategi avhengig av gårdens ressurser og dine mål

 

Størrelsen på lamma, tilgang og kvalitet på beite og grovfôr er viktige faktorer som må vurderes når du skal bestemme deg for et fôringsregime. Lam som ikke er slaktemodne må fôres opp enten på godt beite med for eksempel raps raigras, hå-beite pluss kraftfôr, eller på intensiv oppfôring inne i fjøset. Er lamma under 35-36 kg ved sanking kan det bli utfordrende å få de slaktemodne tidlig nok for å utnytte den gode slakteprisen på høsten. Da trengs litt ekstra god fôring i form av Formel Lam Høst og godt grovfôr.

Et godt beite kan gi god tilvekst og vil være et alternativ der det er rikelig tilgang på beiteareal. Raigras i kombinasjon med hå-beite gir ofte større tilvekst enn kun hå-beite. Det krever god planlegging slik at beitegraset har tilstrekkelig energi og protein for å sikre lamma god tilvekst. Beitepussing/ høsting av graset og gjødsling noen uker før lamma slippes på, helst 4- 6 uker på grasenga og 2- 3 uker på raigraset. Da legges forholdene til rette for et godt beite og godt opptak.

Beitegras kan også kombineres med kraftfôr. Dette er en strategi mange velger dersom tilgangen på høstbeite er begrenset, eller beitegraset har et lavt energi- og proteininnhold. Små lam har ekstra stort behov for energi og protein for å oppnå rett vekt. Supplering med kraftfôr gir da god effekt. Vi anbefaler å gi 0,5- 1 kg avhengig av beitets kvalitet. Velg et fiberrikt kraftfôr, vi anbefaler Formel Lam Høst.

Appetittfôring av kraftfôr vil redusere beiteopptaket. Om målet er høgt beiteopptak må en styre kraftfôrmengden til lamma, men følg med på beitekvaliteten. Graset kvalitet og mengde reduseres drastisk utover høsten spesielt etter noen frostnetter, så her bør en justere opp kraftfôret i takt med utviklingen av beite.

  • Lam over 44 kg bør leveres snarlig til slakteriet.
  • Lam i vektklasse 36-44 kg kan gå på godt høstbeite med plukkslakting hver 14.dag.
  • Lam under 36 kg ved sanking bør settes inn i fjøset for intensiv oppfôring med Formel Lam Høst eller støttefôres med Formel Lam Høst på beite.

Tilvenning av nytt fôr viktig

Gradvis tilvenning av kraftfôr og forsiktig overgang fra utmarksbeite til godt hjemme-beite, er viktig. Mikrobene i vomma trenger to til tre uker for optimal tilvenning av nytt fôr. Lamma utnytter fôret best da, og de blir mindre utsatt for fordøyelsessykdommer. Ved appetittfôring av Formel Lam Høst er det ekstra viktig med tilvenning.

Mange har god erfaring med å klippe lamma ved innsett, dette gir høyere fôropptak og bedre tilvekst. Vurder også å sortere lamma på kjønn og størrelse ved innsett i fjøset.

Kraftfôropptaket vil ligge på 1,0-1,4 kg pr dag ved fri tilgang. Et lam på 35 kg ved sanking kan bli slaktemodent på en måneds tid om du velger å følge denne fôringsstrategien. Det er mulig å oppnå ca 400 gram/ dag i tilvekst ved appetittfôring.

Ved apetittfôring må det alltid være fri tilgang på kraftfôr, smakelig grovfôr og vann. Lamma drikker mye når kraftfôrmengden øker. Går det tomt for kraftfôr vil dyra være mer glupske, og spise for mye når de igjen får tilgang, noe som er uheldig for fordøyelsen. Vi anbefaler kraftfôrautomat ved tildeling, dette sikrer god hygiene.

Natura Drøv Start er vårt økologiske kraftfôr tilpasset lamma. Vi anbefaler ikke appetittfôring av denne. Ønsker du å tilføre litt mer fiber i rasjonen kan noe Natura Drøv Start erstattes av Natura Fiber.

Jevnlig oppfølging av lammas vekt er viktig for å unngå feite lam

Tilveksten på lamma er høy på god fôring. Derfor er det viktig med kontinuerlig oppfølging av vekten og fettavleiring. Det vil variere hvor tunge lamma er når de begynner å avleire fett. Høy fettandel reduserer utbetalingsprisen, og bør unngås.

Noen gode råd:

  • Lam som har en jevn god tilvekst hele perioden vil avleire fett ved ei høyere vekt enn lam som har hatt en lavere tilvekst.
  • Intensiv sluttfôring fører til tidligere fettavleiring (lavere vekter) enn restriktiv sluttfôring.
  • Søyelam avleirer fett tidligere enn værlam.
  • Lam av lette raser avleirer fett ved lågere vekter enn lam av tunge raser.