02.07.2019 | Even Mangerud, produktsjef Presisjonsjordbruk, Anders Rognlien, utviklingsleder presisjonsjordbruk og Ragnar Dæhli, produktsjef gjødsel

Moderne sentrifugalspredere med avansert teknologi hjelper deg å realisere potensialene.

CropSAT, Yara N-sensor, tildelingsfiler, seksjonskontroll, GPS. Begrepene som sorterer under presisjonsteknologi er mange. Men presisjonsjordbruk bør være mer enn teknologi. God driftsledelse, som f.eks. riktig innstilling og vedlikehold av maskiner, er uttrykk for presisjon. Det samme er vedlikehold av jord og dreneringer. Det er mange tråder, og det krever mye av driftslederen som skal trekke trådene riktig.

Nye, og langt mer avanserte spredere

For noen år siden var spredere med to skåler det mest avanserte å få kjøpt av sentrifugalspredere. Etter hvert har det kommet teknologiske nyvinninger i form av kantspredefunksjonalitet, veieceller, seksjonskontroll og GPS-navigering.

Yara N-sensor måler fargen på åkeren (klorofyll-tettheten) og oversetter det til plantenes nitrogenbehov. Sensoren sender signal til sentrifugalsprederen, og den mater ut det plantene trenger. I Norge er det solgt ca. 60 slike. NIBIO estimerer at ca. 100.000 daa korn gjødsles med støtte fra denne teknologien.

CropSAT for alle

Kan du ikke å regne hjem investering i Yara N-Sensor, er CropSAT et gratis alternativ for å variere gjødselmengden innad på skiftet. Du får da mulighet til å lage et variasjonskart som bruker satellittbilder av åker eller eng som grunnlag for tildeling av gjødsel. Variasjonskart-data mates inn i terminalen, enten på traktoren eller sprederen, og styrer hvor mye gjødsel som mates ut der sprederen befinner seg. Siden CropSAT bruker satellittbilder som grunnlag for variasjon inne på skiftet, er den på langtnær like nøyaktig som en Yara N-Sensor. Men på jorder med varierende jordtype, er dette en rimelig løsning for å komme i gang med variert gjødsling. Det sikrer bedre utnytting av nitrogengjødsla og følgelig bedre kvalitet og avling i eng og korn.

Følger av ujevnt spredebilde

Størst nytte av gjødsla fås ved jevn spredning. Utilsiktet overlapping fører til legde i både åker og eng. Det gir redusert avling, redusert avlingskvalitet, større innhøstingskostnader og mer slitasje på høstemaskinene.

Ujevn spredning betyr også at det stedvis tilføres mindre gjødsel enn behovet, med den følge at en ikke utnytter avlingspotensialet. Tidvis ser en også gule striper som overhodet ikke har blitt gjødslet.

Grunninnstillinger fortsatt like viktig

Behovet for riktige grunninnstillinger av spreder og traktor faller ikke bort med de nye maskinene. Tvert om! Med økende spredebredde blir det større konsekvenser når utgangspunktet er feil. Følgende MÅ være stilt inn før spredning:

  • Avvatring i begge retninger
  • Høyde over bakken (eller kulturen)
  • Korrekte spredevinger
  • Hastighet på spredeskivene
  • Traktorens kjørehastighet

I tillegg må kjøreavstanden mellom draga være i samsvar med valgt spredetabell. Spredetabellene for de gjødseltypene Felleskjøpet selger, kan du finne på «Min gård» (dvs. din egen påloggede side) og via vår Produkt- og spredetabell på våre nettsider.

Kantspredning

Kantsprederfunksjonalitet har eksistert en del år. Dagens løsning er enkelt beskrevet en mekanisk- eller hydraulisk innretning som begrenser spredebredden på ene siden. Gjødsla konsentreres på et smalere areal som er ønskelig siden kanten av jordet ikke kan spres med overlapp som er prinsippet jevn spredning med sentrifugalspredere hviler på.

Kjøreavstand, teknisk hjelpemiddel

Felleskjøpet forhandler flere typer utstyr som hjelper deg å holde korrekt avstand fra forrige drag. Det som trengs er satellittmottaker på taket av traktoren og et display i førerhytta. Slik visuell veiledning er en god start for å bedre situasjonen. Men den kan oppleves krevende for operasjoner som krever nøyaktighet. På vendeteigen kan man tenke seg at man sitter med ei hånd på rattet, ei hånd på tipputtaket for å starte gjødselsprederen, og ansiktet vendt bakover for å faktisk se om gjødsla mater ut på riktig sted.

John Deere AutoTrac Universal kit (ATU 300) er autostyring som kan ettermonteres både på eldre John Deere traktorer og andre traktormerker. Den gjør styrejobben for deg! Med en spor til spor nøyaktighet på 15 centimeter vil gratis-signalet SF1 være tilstrekkelig for en korndyrker som sår korn med en radavstand på 12,5 centimeter. Utstyret er like nyttig når en skal spre husdyrgjødsel, eller når en sprøyter mot ugras og sopp. Og ved såing av eng og åker unngår en overlapp eller sågløpper.

Seksjonskontroll

Kverneland Geospread er sprederens arbeidsbredde delt opp i seksjoner helt ned i en meter. Seksjonene kan kobles ut og inn. Dermed blir det mulig å snevre inn spredebredden ut ifra hvor en allerede har gjødslet.

GPS-spredning

Med posisjonsnavigering ser en på skjermen hvor en kjører på jordet, og ikke minst; hvor en har kjørt. Displayet på sprederen vil sammen med signaler fra GPS-mottakeren åpne og stenge gjødselutmatinga. Slik slipper en «gule overraskelser» eller legderoser ved vendeteiger og i «kiler».

Lavere forbruk av gjødsel

Dess mindre et skifte er, og dess mer «uforme» det er, dess større areal vil bli dobbeltgjødslet uten støtte av seksjonskontroll og posisjonsnavigering. På vanskelige skifter kan presis spredning redusere gjødselforbruket med 20-30 %. I tillegg til reduserte gjødselkostnader og mindre næringstap, vil det bety større avling av høyere kvalitet. Norsk Landbruksrådgiving har nylig offentliggjort en spørreundersøkelse, der et stort antall bønder har besvart spørsmål om erfaringer med presisjonslandbruk. Her svarer 31 % av gårdbrukerne som har deltatt at de benytter en eller annen form for presisjonslandbruk, og nesten alle svarer at de er svært fornøyd med investeringen. Svært gledelig svarer nesten alle at erfaringene med presisjonslandbruk er bedre enn de forventet på forhånd. Mange av bøndene anslår at de har kuttet forbruk av kalk, mineralgjødsel, plantevern med ca. 10 %.

Avansert utstyr til gode priser

Felleskjøpet forhandler Kverneland-Accord spredere med funksjonalitet som er beskrevet over. For eksempel koster modell CL Geospread med automatisk seksjonskontroll fra kr 122.000,-. Dette er utstyr med stor kapasitet, og svært godt egnet for maskinsamarbeid og særlig entreprenørvirksomhet. Det å utrangere sentrifugalsprederen av eldre modell, og ta i bruk presisjonsspredning, kan være en svært god investering.