17.08.2020 | Trond Chr. Anstensrud

Spotlight Plus er tillat brukt både som ugrasmiddel i potet på våren og som risdrepingsmiddel. Produktet inneholder det virksomme stoffet karfentrazonetyl 60 g/l i form av en mikroemulsjon-formulering. Karfentrazonetyl er for øvrig et av de virksomme stoffene som finnes i Ally Class, ugrasmiddel i korn.

Spotlight Plus som risdrepingsmiddel

Denne artikkelen er viet bruk til vekstavslutning. Norske og utenlandske forsøk og erfaringer viser at en oppnår tilfredsstillende nedvisning ved riktig bruk, men virkningen kommer noe senere enn det man er vant til med Reglone. Det betyr at produsentene må starte behandlingen 4-5 dager tidligere enn man ville gjort for Reglone. De norske forsøkene viser at dette ikke påvirker avlingen negativt, heller motsatt.

Det virksomme stoffet i Spotlight Plus, karfentrazonetyl, er et ikke-systemisk selektivt ugrasmiddel (kontaktmiddel). Stoffet tas raskt opp av plantene etter sprøyting, men det er liten transport i plantedelene. Derfor er god sprøytedekning viktig. Karfentrazonetyl hemmer et viktig enzym i fotosyntesen protoporfyrinogenoxidase (PPO). Klorofyllproduksjonen stopper opp, og celledød inntreffer pga. giftige mellomprodukter. De første symptomene på plantene kan komme innen noen timer etter sprøyting. Bladverket blir først vasstrukket, etterfulgt av brune nekroseflekker. Disse øker raskt i størrelse de første dagene etter behandling. Til slutt visner riset ned.

Godkjenningsvilkår for nedsviing av potetris:

  Behandlingstidspunkt Produkt, dosering Behandlingsfrist, dager
Helt potetris Ved begynnende nedvisning BBCH>90 Spotlight Plus
100 ml/daa
7

Spotlight Plus er imidlertid ikke tillat som nedsviingsmiddel etter mekanisk risknusing.

For å oppnå best mulig virkning bør Spotlight Plus sprøytes når potetriset viser tegn til begynnende avmodning. Spotlight Plus har god stengelvirkning og hindrer derfor ny gjenvekst. Det anbefales at sprøytingen bør foretas om morgenen/formiddagen, gjerne på en solrik dag, for å få best virkning. Plantene må imidlertid være tørre først (dugg eller regn). Det anbefales å ikke sprøyte senere enn 4 timer før solnedgang. Med andre ord vil virkningen ta lengre tid og virkningen redusert om det sprøytes på en gråværsdag og med fortsatt grått vær / regn kommende dager. Spotlight Plus er regnfast etter 2 timer.

I tillegg til optimalt sprøytetidspunkt er god sprøytekvalitet med god dekning meget viktig. Bruk av tilstrekkelig vannmengde er viktig for å oppnå god dekning, da produktet er et kontaktmiddel og ikke systemisk. Bruk 30-60 liter vannmengde per dekar, større vannmengde jo større ris.

Spotlight Plus kan kun brukes én gang per sesong med 100 ml per dekar. I åkre/sorter med kraftig risvekst, f.eks. Oleva og Asterix, vil normalt 2 ganger kjemisk behandling være aktuelt/nødvendig. En sprøytestrategi i kombinasjon med Gozai (på disp.) vil da være aktuelt.

Norske forsøk har vist at etter 2 behandlinger er det meste av potetriset visnet ned 10-14 dager etter siste behandling. Siden Spotlight Plus kun kan brukes en gang per sesong, og har god effekt på potetstenglene og gir lite gjenvekst, kan den gjerne benyttes ved andre gangs sprøyting, 3-5 dager etter første behandling. På grunn av den gode stengeleffekten er en lite utsatt for gjenvekst. Spotlight Plus har kun 7 dagers behandlingsfrist, mens Gozai har 14 dager.

Ved siste behandling er det aktuelt å blande med et tørråtemiddel, f.eks. Ranman Top for å forebygge tørråtesmitte på knollene.

Avstandskrav til vann og miljøkrav

Spotlight Plus har ikke krav om etablert vegetert buffersone mot overflatevann. For å beskytte vannmiljøet, er det krav om 30 m avstand til vann ved bruk av vanlig flatdyse. Avstandskravet kan imidlertid reduseres til 10 m ved bruk av 90% avdriftsreduserende dyse.

Spotlight Plus kan kun brukes på samme skifte hvert tredje år til nedsviing. Siden godt vekstskifte anbefales ved dyrking av potet for å unngå sjukdommer, er dette i samsvar med god praksis.

Til slutt kan det nevnes at det arbeides videre, så en forhåpentlig også vil få godkjent Spotlight Plus i kombinasjon med mekanisk risknusing i framtiden.