24.05.2024 | Jon Atle Repstad, produktsjef plantekultur

Lizzie er en ny mathvetesort som er foredlet av Lantmännen i Sverige og valgt ut av Graminor på grunnlag av norske forsøk.

Det lønner seg å være tidlig ute med å bestille for best mulig utvalg!

Mathvetesorter

I gjennomsnitt for de tre siste årene har Lizzie hatt overvintring på nivå med Magnifik og avling 6 % over Kuban. Lizzie vil antakelig overta for Kuban som hovedmatsort. Kuban er en velkjent mathvetesort som har hatt god overvintringsevne. Sorten gir gode avlinger og er svært stråstiv. Kornkvaliteten er god, hektolitervekta høy, og ikke minst den er ønsket av mølleindustrien. Bernstein har meget god bakekvalitet og er etterspurt av mølleindustiren. Sorten har dessverre noe dårlig overvintringsevne og er best egnet i de beste dyrkingsområdene. Magnifik en eldre sort med god overvintring. Sorten kan ha noe variabel falltallsstabilitet i under vanskelige innhøstingsforhold.

Festival er den eneste høsthvetesorten som leveres økologisk. Sorten har gode dyrkingsegenskaper og relativt høyt avlingspotensial.

Høsthvete fôr

Rotax er en ny fôrhødsthvete med gode overvintringsegenskaper. Avlingsnivå er høyt og Rotax har gitt tre prosent større avling enn Jantark i snitt for de siste tre årene. Rotax vil antakelig overta for Jantarka som hovedfôrsort. Jantarka har vært hovedsort av fôrhøsthvete i mange år. Sorten er storkornet og har høyt avlingspotensiale kombinert med god overvintringsevne.

«Avlingsnivå er høyt og Rotax har gitt tre prosent større avling
enn Jantark i snitt
for de siste tre årene.
Rotax vil antakelig overta for Jantarka som hovedfôrsort.»

Høstrug

Av høstrug tilbyr Felleskjøpet de velkjente sortene SU Performer og KWS Tayo. SU Glacia var en nyhet i fjor som har vist svært lovende forsøksresultater. Alle rugsortene er hybrider og selges i storsekk med 12 enheter (sekkevekta varier fra 380-500 kg, typisk 450 kg). En storsekk rekker til om lag 45 dekar pr. ved tidlig såing og 35 dekar ved sen såing.

SU Performer har meget god vinterherdighet. Sorten har relativt kort strå og god stråstyrke. For å redusere forekomsten av mjøldrøye i avlinga er det blandet inn 10% populasjonsrug i sekkene. KWS Tayo er en av de høyest ytende sortene i svenske og danske forsøk over flere år. Sorten er relativt tråstiv og har god overvintringsevne. KWS-sortene er såkalte Pollen-Pluss sorter. Det vil si at hybridsorten selv produserer tilstrekkelig pollen til å sikre god pollinering og redusere faren for mjøldrøye.

SU Glacia er ny sort fra leverandøren av SU Performer. Sorten har gitt lovende resultater i Finland på overvintring og avling. De første skiftene med SU Glacia ble sådd høsten 2023 og så langt ser det svært lovende ut.

Høstrughvete

Belcanto har vært dyrket noen sesonger i Norge. Sorten har god sykdomsresistens, høyt avlingspotensiale og god overvintringsevne. Belkanto har god resistens mot groing i akset. Felleskjøpet har startet oppformering av to nye lovende sorter, Panaso og Temuco. Begge de nye sortene har god overvintringsevne og har gitt fem til ti prosent høyere avling en Belcanto i de treårene de har vært med i norske forsøk.

Høstbygg

SY Galileoo er en meget høytytende seksradshybridsort. Sorten må sås tidlig, seinest første uka i september for å sikre god busking utover høsten. SY Galileoo selges som andre hybridsorter i enheter. En storsekk på 10 enheter rekker til 50-60 dekar avhengig av såtid.

Høstoljevekster

Høstrybs har bedre overvintringsevne og kan såes litt seinere enn høstraps. Arrivee
høstrybs har godt avlingspotensial, men ikke på høyde med høstrapssortene. Såmengden for høstrybs er om lag 300 gram frø pr. daa.

Felleskjøpet har tre høstrapssorter i sortimentet:

DK Expat som er en høytytende sort med god overvintringsevne. Expat erstatter den vekjente sorten Explicit.

Parcours er en ny sort som ble lansert i 2023. Sorten her høyt avlingspotensiale og god overvintringsevne.

SY Florian er en velkjent sort med høyt avlingspotensial. Sorten bør dyrkes i de beste områdene der den har tilstrekkelig overvintringsevne. Høstraps selges i enheter, og en sekk rekker til 25 – 35 daa. Avhengig av spireforhold og såtidspunkt.