19.05.2023 | Felleskjøpet

Anlegg og stell av blomstereng

Blomsterengfrø bør såes på relativt tørr og mager jord. Blomstene trives godt også på næringsrik jord, men konkurransen fra gras og ugras blir større. Blomsterenga bør etableres på så ugrasreine areal som mulig. Rotugras som tistel, høymole, åkerdylle og kveke vil gi de største problemene, men andre grasarter kan også bli brysomme. All bekjempelse av ugras etter anlegg av blomstereng gjøres ved luking. Det er ikke mulig å bruke kjemiske midler i blomsterenga.

Såing

Våren er et gunstig tidspunkt for såing, men blomsterengfrø kan såes utover hele sommeren fram til midten av august. Anbefalt såmengde er ca 1 gram pr. kvadratmeter. Blomsterengfrø kan såes i reinbestand eller sammen med grasfrø. Skal det såes sammen med grasfrø på et areal er det en god etableringsmåte er å så blomstene i ”kolonier” uten konkurranse fra grasfrøet.

Sett ut blomsterpotter, isbokser eller blend av små områder og så grasfrøet. Blomsterfrøet såes deretter på de avblendede flekkene som ikke fikk grasfrø. Før såing bør en dele frøet i to porsjoner, for såing på kryss og på tvers. Det kan være lurt å dele arealet og frømengden i mindre porsjoner, for å være sikrere på at frøet rekker til hele arealet. Ved å så samme arealet flere ganger, blir det jevnere fordeling av frøet. Det er lettere å handtere små frømengder ved å blande frøet med tørr sand, sagflis e.l. for å få en litt større mengde å spre.

Etter såing er det viktig å sørge for god kontakt mellom frø og jord. Det er nødvendig å molde frøet forsiktig ned i den øverste centimeteren av jorda, med lette drag med ei rive. Deretter må arealet tråkkes eller tromles for å sikre frøet god jordkontakt. Blomsterfrøet kan også såes i potter for seinere utplanting. Da klarer blomsterplantene lettere konkurransen med graset.

Gjødsling

Normalt er det ikke nødvendig å gjødsle areal som skal såes til med blomsterengfrø. Bare dersom det skal såes på undergrunnsjord kan det være behov for en forsiktig bruk av gjødsel, som moldes godt ned i jorda. Bruk 2 til 3 kg Felleskjøpet Hagegjødsel pr. 100 m2. For å få en litt lettere jord kan en blande inn veksttorv der det er tung undergrunnsjord.

Blomstring

Ved såing av flerårige arter, vil det bli svært sparsomt med blomstring i såingsåret fordi plantene vanligvis bare vil etablere bladrosetter. Året etter vil de første artene begynne å blomstre. Mangfoldet av arter vil normalt ikke være stort det første året. Først etter flere år vil blomsterenga vise sin potensielle artsrikdom.

Vedlikehold av blomsterenga

Vedlikeholdet av blomstereng er normalt begrenset til én slått pr. år. Slåtten gjøres når blomsterenga er avblomstret og det er dannet frø i blomstene. Slåtten kan gjerne utføres med ljå eller slåmaskin, men en høgt stilt plenklipper kan også brukes. Tidspunktet for slåtten vil være bestemmende for konkurranseforholdet mellom de ulike artene i blomsterenga. Slåtten kan gjerne ligge og tørke på bakken ei uke, før den ristes opp og fjernes fra arealet slik at frø får tid til å ramle ut.

Blomstereng tåler ikke kjemiske ugrasmidler. Dersom en ønsker å fjerne problemugras kjemisk må en sørge for å avgrense sprøytinga til bare de mest problematiske flekkene. Gjødsling vil vanligvis være unødvendig, og kan i verste fall forårsake at rikdommen i blomsterenga forsvinner. Gjødsling vil kunne favorisere grasarter som lett kveler blomsterengartene.