06.05.2019 | Anne G. Kraggerud, produktsjef plantevern

Hønsehirsa har de senere årene spredt seg til Aust-Agder i sør og Hedmark i nord, og det ser ut som den er vanskelig å bli kvitt. Det er imidlertid viktig at en gjør tiltak for å begrense skadene og utbredelsen av hirsa.

For områder som ikke har hønsehirse er det viktig å følge med og oppdage og luke den første planta. I områder med hønsehirse er det viktig å sette inn tiltak for å bekjempe hirsa effektivt samt unngå spredning.

Hva kjennetegner hønsehirsa?

Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) er en varmekjær, sommerettårig grasart (C4-gras) som spres med frø. Frøplanta er kraftig med brede blad og øyeformet stengel. Akset er greinet med frøene sittende tett på hver grein. Frøtoppene kan ha rødlige eller grønn farge. Voksen plante kan bli opptil 1,5 m høy, men hønsehirsa kan også ha en krypende voksemåte og sette aks nede i kulturen/langs bakken.

Hønsehirsa kan også være lavtvoksende og sette frø. Foto: Anne G. Kraggerud

Ofte spirer hønsehirse seinere i sesongen fordi den er mer varmekrevende. Jordtemperatur må ofte være opp mot 14˚ C.  Hønsehirsa lager flere sideskudd og kan bli som små tuer. Plantene setter aks over en lang tid og frøene drysser lett. En plante lager i gjennomsnitt 400 frø per aks. I verste fall kan ei plante med flere sideskudd produsere flere tusen frø.  Frøene er spiretrege og vil spirer over lang tid. De kan overleve opptil ca 10 år i jorda. Hønsehirsa kan vokse overalt da den setter små krav til vokseplassen. Den klarer seg svært godt både i tørkeår/på tørkesvak jord og i våte år og på vass-sjuk jord. Dette gjør at hønsehirsa er vanskelig å bli kvitt når den først er etablert. Hønsehirse konkurrerer godt med kulturen og forårsaker derfor betydelig avlingstap om den ikke begrenses. 

Denne filmen beskriver hønsehirsa: 

 

Forebyggende tiltak

Det er viktig å prøve å hindre etablering av hønsehirse. Gå i åkeren og se flere ganger i sesongen, både tidlig, ved floghavrekontroll og senere enn normal floghavre kontroll. Om det er bare litt hønsehirse vil det være aktuelt å luke. Det er viktig å gå flere ganger slik at man får tatt plantene før det drysser frø. Godt renhold av redskap og maskiner er viktig for å hindre spredning fra jorde til jorde. Der den er etablert bør en gi den så dårlige forhold som mulig, tidlig etablering av en tett kultur vil hemme hønsehirse.  Planta er lite skyggetålende og vil derfor ikke utvikles i en tett plantebestand, men det er sjelden at hele åkeren er tett nok til å hindre frøspredning.  

Kjemiske tiltak i korn unntatt havre

I korn har vi to spesialmidler (floghavremidler). Axial og Puma Extra kan brukes i alle kornartene med unntak av havre (ikke i gjenlegg). Begge midlene kan brukes fra kornet har 2 blader (BBCH 12). Puma Extra kan brukes frem til ferdig busking (BBCH 29), mens Axial kan brukes noe lenger, frem til flaggbladet så vidt er ute (BBCH 39). Kulturen skal være i god vekst ved behandling.

Under vekstforhold som gir fremspring av hønsehirse over lang tid bør man vente litt med å sprøyte slik at man får med seg ugras som spirer seint. Axial er da det mest fleksible middelet. Axial tas opp gjennom bladene og strået og hønsehirsa skal ha minimum 2 blader, men akset må ikke ha kommet fram. I frodig åker og ved sen behandling må en gå opp i dose og øke væskemengde for å sikre at alle plantene blir behandlet.  I tillegg bør trykket opp og en bør kjøre i lav fart. Axialdosen er mellom 80 -120 ml/daa. Axial kan blandes med noen andre ugrasmidler (Express SX, Starane XL, Pixxaro, Zypar og Flurostar). Ugrassprøyting med andre ugrasmidler må utføres minst 7 dager før eller etter bruk av Axial. For andre blandinger se etikett.

Undersøkelser gjort av Norsk Landbruksrådgiving Viken har vist at bruk av glyfosat i modent bygg reduserer spireevnen til 7-10 %. Man får dermed begrenset mengden betydelig, men ikke fjernet den helt.  

Kjemiske tiltak i hvete

I tillegg til midlene nevnt over har en mulighet til å bruke det allsidige ugrasmiddelet, Attribut Twin, i hvete. Det har god effekt på både frøugras og grasugras som kveke, tunrapp og hønsehirse. Middelet har blad- og jordvirkning og kan brukes fra 2 bladstadiet og frem til ferdig busking (BBCH 29). Atributt Twin har best effekt på hønsehirsa før hirsa har to blader. Da middelet er både et blad- og jordherbicid vil den ta planter som har spirt og som vil spire ca 1-3 uker frem i tid. Midlet krever god jordfuktighet for å få effekt av den jordvirkende delen.

Kjemiske tiltak i andre kulturer

I oljevekster, erter, åkerbønne, potet og mange grønnsakskulturer har en mulighet til å bruke Zetrola (Agil) eller Focus Ultra. De har svært god effekt mot hønsehirse i tillegg til kveke og floghavre.  Midlene er også resistensbrytere mot midlene som kan brukes i korn. Det er derfor en god resistens strategi å ha et godt vekstskifte.

En har også mulighet til å bruke Select + Renol i noen kulturer. Her bør dosen være minimum 50 ml/daa for å ha tilfredsstillende effekt. I potet har og Titus og Sencor noe effekt, men dette er doseavhengig. Fenix regner vi med har rundt 50-90 % effekt. I tillegg har vi Lentagran som kan brukes i noen grønnsakskulturer.

Arbeid med å finne ut mer om hønsehirsa

Felleskjøpet er med i et stort samarbeidsprosjekt (ECRUSLI) som startet i 2017 og varer til 2020. Hovedmålet er å finne effektive integrerte bekjempingstiltak mot hønsehirse i korn, poteter og grønnsaker basert på ny biologisk kunnskap om hønsehirse i Norge. Det vil fortsatt være fokus på informasjonsarbeid og veiledning om forebygging og bekjempelse.

 

Nyspirt  hønsehirse. Foto: John Ingar Øverland NLR Viken