24.04.2019 | Felleskjøpet

Øk ytelsen med mer og bedre grovfôr

Siden grovfôr representerer den største delen av fôrrasjonen, er det naturlig å se på hvordan en selv kan lage grovfôr som bedre svarer på økt energi- og proteinkrav. Fra engforsøk og «avlingskampen» vet vi at det er mulig å ta dobbelt så stor fôrenhetsavling som det framkommer i SSBs avlingsstatistikk. 

9 trinn for mer og bedre grovfôr

Disse faktorene må du ta inn over deg hvis du skal høste mer og bedre grovfôr:

  • Engfrø: Jevnlig fornying av enga. Det er kulturgras som timotei, engsvingel, raigras og kløver som har størst potensial. Har du eng og beite med mye ugras, er det ikke mulig å komme opp på de avlingene vi ser i forsøk. Fornying av eng og beite kan gjøres tradisjonelt med ompløying. På skifter der dette er særlig arbeidskrevende, er innsåing av kulturgras om våren mye bedre enn ikke noe tiltak.
  • Gjødsel: Eng som vesentlig består av de artene som fins i engfrøblandingene har stort avlingspotensial. Ofte blir potensialet undervurdert, og dermed blir gjødslinga for svak.  I et 3-slått system bør det være et klart mål å ta 700 FEm (800 kg TS) i de beste dyrkingsområdene langs kysten og på flatbygdene. Da sier gjødselnormen 26 kg N/daa. I et 2-slått system er gjødselnorm ved tilsvarende avlingsnivå 22 kg N.
  • Avlingsregistrering: Ta jobben med å registrere avlingene per skifte. Alt som kan måles kan forbedres. Kjenner du avlingspotensialet, gjødsler du riktigere.
  • Ensilering: Sørg for kontrollert konservering av grovfôret, bruk ensileringsmiddel. Det er dumt å skusle bort sukkeret i graset slik en gjør når ensileringsmiddel utelates.
  • Kalk: Sørg for god kalktilstand, pH skal være over 6! Engvekstene trives ikke ved lav pH, legg til rette for kulturgraset. Gjør du ikke det, overtar ugraset vokseplassen og da er det ugraset du gjødsler.
  • Presis spredning av gjødsla, både husdyrgjødsel og mineralgjødsel, sikrer god utnytting av gjødsla. Invester i enkelt sporfølgingsutstyr!
  • Jordpakking. Dette er krevende, men bevissthet rundt at jordet er en vokseplass og ikke ei transportåre bør alltid sitte i ryggmargen.
  • Drenering. Litt årlig vedlikehold av dreneringer og åpne grøfter er mye bedre enn ingen tiltak. 
  • Høyenergi-grovfôr. Førsteslått skal tas når timoteien er ved begynnende skyting. Andreslått tas 500-550 døgngrader etter førsteslått.