28.04.2015 | Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur

Flerårig raigras, Lolium perenne L., kan dyrkes på de fleste jordarter, men trives best på næringsrik jord med pH mellom 6 og 7. Flerårig raigras setter pris på rikelig med nedbør, men trives ikke på vassjuk jord.

Arten har meget god fôrverdi og høyt sukkerinnhold, men fôrverdi og smaklighet blir raskt redusert etter skyting. Flerårig raigras etablerer seg raskt og gir stor avling uten strå i såingsåret. Arten har god gjenvekst etter slått, og tåler hyppig slått og beiting. Tidlig slått fremmer nydanning av skudd og gir tettere eng. Graset skyter om lag 1 uke før timotei. Flerårig raigras passer best til ensilering og beiting, ikke så godt til høy.

Flerårig raigras er utsatt for snømuggangrep og tåler ikke isdekke og vårfrost. Arten har dårligere vinterherdighet enn de andre fôrgrasartene og vil ikke være egnet til langvarig eng i de fleste områder av landet. Overvintringen fra gjenlegg til første års eng kan derimot gå godt og et driftsopplegg med ettårig raigraseng kan gi stor avling av god kvalitet.

Flerårig raigras er mest aktuell i kortvarig eng til ensilering, nullbeiting eller beiting. Graset kan dyrkes i reinbestand, sammen med kløver eller i allsidige blandinger (Plussblandinger) for de klimatisk beste områdene.

Flerårig raigras brukes også i fangvekstblandinger. Det etablerer seg hurtig og dekker godt. Ved tidlig såing (samtidig med hovedkulturen) kan raigraset konkurrere med kornplantene og skape problemer ved høsting av kornet. Det er viktig med lav såmengde ved vårsåing. Som høstsådd fangvekst (etter hovedkulturen) er raigras også gunstig. Det spirer og gror ved lave temperaturer og kan såes seinere utpå høsten med godt resultat enn andre fangvekster.

Raigraset har store frø, 1000 frø veier ca 2 gram. Vanlig såmengde i reinbestand til fôrproduksjon er 3 til 4 kg per daa.

Brukt som vårsådd fangvekst kan såmengden være 0,5-0,6 kg per daa. Dersom fangveksten såes på høsten etter hovedkulturen kan såmengden være rundt 3 kg/daa. Raigrasfrø er lite egnet til såing med sentrifugalspreder.