27.04.2015 | Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur

Rødkløver,  Trifolium pratense L., er kravfull og foretrekker moldholdig leirjord med god vanntilgang og pH mellom 6 og 6,5. Den trives dårlig på moldfattig, lett jord. Rødkløver trives heller ikke på vassjuk jord.

Rødkløver lever i symbiose med rhizobium- bakterier som fikserer nitrogen fra lufta. Arten er med sin kraftige pålerot forholdsvis tørkesterk, men tørke vil redusere avlingen betydelig. En etablert rødkløverbestand overvintrer, men unge planter er utsatt for frost. Tilslaget av rødkløver kan derfor bli redusert ved gjenlegg på ettersommeren og høsten.

Rødkløver er best egnet til slått og bør inngå i de fleste surfôrblandinger. Den gir stor avling de første engåra, men har lett for å gå ut etter 2 til 3 år. Arten er en god forgrøde for andre vekster og en regner med en forgrødeeffekt på 3 kg nitrogen til korn etter en god gras/kløvereng. Rødkløver tåler flere gangers høsting, men er følsom for beiting og sein slått.

Rødkløver har god smakelighet og øker fôropptaket. Den gir et proteinrikt fôr med høyt mineralinnhold. Beiting av ung, rasktvoksende rødkløver kan føre til trommesjuke hos drøvtyggere. Rødkløver bør dyrkes i blanding med gras og utgjøre 10 til 20 % av frøblandingene.

Rødkløver er en utmerket plante for pollinerende insekter.

Rødkløver fås som reinfrø, til innblanding i engfrøblandinger.