Starane XL 5 L

FKnr.: 61013 | Leverandørens varenr.: 5038335
  • Allsidig ugrasmiddel i korn og gras
  • Meget god virkning mot klengemaure, vassarve, balderbrå m.m.
  • I gras: mot soleie, tistel og hundekjeks m.m.
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Systemisk bladherbicid i vårkorn, høstkorn, grasgjenlegg til fôr eller frø med eller uten korn som dekkvekst, fangvekster av gras, eng og beite uten belgvekster, gras til grøntanlegg og frøeng i følgende grasarter: raigras, rødsvingel, engsvingel, krypkvein, hundegras, sølvbunke, timotei, bladfaks og engrapp.

Tas opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Florasulam fører til at ugras ikke klarer å produsere de nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans. Fluroxypyr har auxinvirkning. Starane XL har meget god virkning mot klengemaure, balderbrå-arter, vassarve (også SU-resistent), gjetertaske, oljevekster, åkergråurt, tranehals, haremat, svartsøtvier, hønsegras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom og åkersvineblom.

God virkning mot då-arter på frøbladstadiet, samt groblad og åkerdylle. Svak mot veronika, åkerstemorsblom og meldestokk. I tillegg i etablert grasmark: meget god virkning på høymole og
løvetann, vassarve og landøyda. God effekt på soleie, myrtistel, nesle, burot, hestehov og løvetann, samt marikåpe og hundekjeks.

Innhold: 100 g fluroksypyr/l + 2,5 g florasulam/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli sklått før 7 etter behandling
Avstand til vann: 5 m
Filter: A1/P2
Dose: Vårkorn; 36-100 ml. Gras; 150-180 ml. Høstkorn; 80-120 ml
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspo-emulsjon
Farge: Brun
Sprøytevæske: Melkehvit
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Luftfuktighet: moderat/høy
Jordfuktighet: god
Timer opphold: 1 time
Resistensbryter for SU på flere arter.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Systemisk bladherbicid i vårkorn, høstkorn, grasgjenlegg til fôr eller frø med eller uten korn som dekkvekst, fangvekster av gras, eng og beite uten belgvekster, gras til grøntanlegg og frøeng i følgende grasarter: raigras, rødsvingel, engsvingel, krypkvein, hundegras, sølvbunke, timotei, bladfaks og engrapp.

Tas opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Florasulam fører til at ugras ikke klarer å produsere de nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans. Fluroxypyr har auxinvirkning. Starane XL har meget god virkning mot klengemaure, balderbrå-arter, vassarve (også SU-resistent), gjetertaske, oljevekster, åkergråurt, tranehals, haremat, svartsøtvier, hønsegras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom og åkersvineblom.

God virkning mot då-arter på frøbladstadiet, samt groblad og åkerdylle. Svak mot veronika, åkerstemorsblom og meldestokk. I tillegg i etablert grasmark: meget god virkning på høymole og
løvetann, vassarve og landøyda. God effekt på soleie, myrtistel, nesle, burot, hestehov og løvetann, samt marikåpe og hundekjeks.

Innhold: 100 g fluroksypyr/l + 2,5 g florasulam/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli sklått før 7 etter behandling
Avstand til vann: 5 m
Filter: A1/P2
Dose: Vårkorn; 36-100 ml. Gras; 150-180 ml. Høstkorn; 80-120 ml
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspo-emulsjon
Farge: Brun
Sprøytevæske: Melkehvit
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Luftfuktighet: moderat/høy
Jordfuktighet: god
Timer opphold: 1 time
Resistensbryter for SU på flere arter.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere