Basagran SG 3 kg

FKnr.: 60844 | Leverandørens varenr.: 58038241
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel i frøeng av rødkløver og timotei, ert til konserves, ert til modning, fôrert, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr. Gjenlegg i frøproduksjon av rød-, hvit- eller alsikekløver eller i gras til fôr med eller uten korn som dekkvekst.

Kontaktmiddel med best effekt på ugrasets frøbladstadium til 2-3 bladstadiet. Spesielt god effekt mot klengemaure og balderbrå. God effekt mot gullkrage, hønsegras, tunbalderbrå, åkergråurt, linbendel, åkersvineblom, vassarve, haremat, tranehals og korsblomstret ugras. Effekt mot meldestokk og då er ofte ujamn og svak.

Dårlig effekt på tungras, rødtvetann og stemorsblomst. Plantene må fuktes godt. I ert blandes Basagran med Fenix, se sprøyteplan og etikett. Unngå sprøyting i perioder med stor variasjon i døgntemperaturen. I alle
kulturer kan gjentatt behandling være aktuelt.  

Volumvekt 1 liter = 650-750 g
Off label: Kepaløk, sjalottløk og frøeng av kvitkløver.

Innhold: 870 g bentazon/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: 28 dager i ert og bønne
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 50-160 g. Se etikett
Pakningsstørrelse: 3 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Avgiftsklasse 2

Fare

H302 - Farlig ved svelging.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 12-25oC
Luftfuktighet: 60-høy
Timer opphold: 2-6 timer

Unngå bruk ved fare for nattefrost. Unngå perioder med store temperatursvingninger. Virker best ved høy lysintensitet. Begrensning i bruk på areal åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel i frøeng av rødkløver og timotei, ert til konserves, ert til modning, fôrert, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr. Gjenlegg i frøproduksjon av rød-, hvit- eller alsikekløver eller i gras til fôr med eller uten korn som dekkvekst.

Kontaktmiddel med best effekt på ugrasets frøbladstadium til 2-3 bladstadiet. Spesielt god effekt mot klengemaure og balderbrå. God effekt mot gullkrage, hønsegras, tunbalderbrå, åkergråurt, linbendel, åkersvineblom, vassarve, haremat, tranehals og korsblomstret ugras. Effekt mot meldestokk og då er ofte ujamn og svak.

Dårlig effekt på tungras, rødtvetann og stemorsblomst. Plantene må fuktes godt. I ert blandes Basagran med Fenix, se sprøyteplan og etikett. Unngå sprøyting i perioder med stor variasjon i døgntemperaturen. I alle
kulturer kan gjentatt behandling være aktuelt.  

Volumvekt 1 liter = 650-750 g
Off label: Kepaløk, sjalottløk og frøeng av kvitkløver.

Innhold: 870 g bentazon/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: 28 dager i ert og bønne
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 50-160 g. Se etikett
Pakningsstørrelse: 3 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Avgiftsklasse 2

Fare

H302 - Farlig ved svelging.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 12-25oC
Luftfuktighet: 60-høy
Timer opphold: 2-6 timer

Unngå bruk ved fare for nattefrost. Unngå perioder med store temperatursvingninger. Virker best ved høy lysintensitet. Begrensning i bruk på areal åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere