Fôring av mjølkeku

Proteinnivået i grovfôret bestemmer valg av kraftfôr 

Riktig valg av proteininnhold i kraftfôret er avgjørende for å oppnå en ernæringsmessig og økonomisk gunstig proteinbalanse i fôrrasjonen. For å gjøre det enklere å velge riktig kraftfôr til din grovfôrkvalitet har hovedseriene Formel Solid, Formel Elite og Formel Premium de nye betegnelsene Låg, Normal eller Høg for å beskrive proteininnholdet og dermed PBV-verdien i kraftfôret.

Tabellen viser hvilken blanding som er best egnet til ulikt proteininnhold i grovfôret:

 

 

 

Nytt sortiment

Lågt proteininnhold i grovfôret

< 14 % protein

Middels proteininnhold i grovfôret 14-16 % protein

Høgt Proteininnhold i grovfôret

>16 % protein

Høg

Normal

Låg

Formel Solid

Formel Solid Høg

Formel Solid Normal

Formel Solid Låg

Formel Elite

Formel Elite Høg

Formel Elite Normal

Formel Elite Låg

Formel Premium

Formel Premium Høg

Formel Premium

Normal

Formel Premium Låg

Tidligere sortiment

70 blandinger

80 blandinger

90 Blandinger

Formel sortiment til mjølkeku

Velg kraftfôret som passer til ditt grovfôr og dine produksjonsmål.

Økt norskandel

Med Formel Solid kan du oppnå 90% norskandel i rasjonen.

Formel Solid inneholder ca. 70-72% norske råvarer. Formel Solid er tilpasset grovfôr med god fordøyelighet av det organiske stoffet (OMD) og bra energiinnhold. Dette gir grunnlag for høgt grovfôropptak.

Eksempel: Med et grovfôropptak på 14 kg TS og 6,5 kg Formel Solid i snitt/dag gjennom laktasjonen, vil man oppnå en norskandel på ca. 90% i rasjonen til mjølkekua.

Ta kontakt med din lokale salgskonsulent

Kraftfôr med høg andel norskkorn for besetninger med høgt grovfôropptak
Formel Solid Hovedserie tilpasset høgt grovfôropptak til besetninger med ønske om høg
ytelse på moderate kraftfôrmengder. Høg andel norskkorn gir mye lettløselig
stivelse som sammen med solid grovfôr legger grunnlaget for høg mikrobeproduksjon i vomma og økt mengde AAT.
Tilbys med tre ulike proteinnivåer; Låg, Normal og Høg.
Formel Linnea Mjølk Norskkorn-basert kraftfôr for moderat ytelse og høgt grovfôropptak, uten
innhold av palmefett og soyaprotein. Kan brukes som grunnkraftfôr eller
som eneste kraftfôrslag.

 

Grunnblandinger med høg andel norsk korn
Formel Favør Prisgunstig grunnblanding med høg andel norskkorn. Godt egnet som
grunnkraftfôr i to-kraftfôrstrategi, gir tilstrekkelig mengde raskt
nedbrytbar stivelse selv ved lave kraftfôrmengder i midt og seinlaktasjon.
Kan brukes som eneste kraftfôr i besetninger med moderat ytelse og høgt
grovfôropptak.
Formel Fullfôr Kraftfôr med høg andel norskkorn spesielt godt egna til fullfôr og grunnblanding. Kortklippet pellet gjør at den lettere blander seg med grovfôr.
Økt mineral- og vitamininnhold for ekstra god dekning til ungdyr og okser.
Formel Superkarbo Rimelig kraftfôr med meget høgt innhold av norskkorn og raskt nedbrytbar
stivelse. Godt egnet i moderate mengder som grunnblanding sammen
med grovfôr av god kvalitet til okser, ungdyr og mjølkekyr.

 

Høg fettprosent i mjølka

Valg av kraftfôrtype vil påvirke både fett- og proteinprosent i mjølka og gir dermed mulighet for ekstra inntekt for økt tørrstoffinnhold uten å måtte øke melkekvoten. Pristillegget per liter mjølk er gitt per tidels prosent for både fett og protein over henholdsvis 4,0 og 3,2 prosentpoeng. Økt fett- og proteininnhold i mjølka gjør det mer energikrevende for kua å produsere mjølka, og det er mer lønnsomt å prioritere kvotefylling om en ikke produserer nok mjølk.

Ta kontakt med din lokale salgskonsulent

Kraftfôr med høgt krav til fett-, fiber- og stivelseinnhold for økt fettinnhold i mjølka
Formel Elite Hovedserie laget for å gi høg fettprosent i mjølka og
opprettholde et godt vommiljø med høge kraftfôrmengder.
Inneholder fettkilder som er gunstig for oppbyggingen av
mjølkefett. Tilbys med tre ulike proteinnivåer; Låg, Normal
og Høg. Til besetninger med moderat til høg ytelse med
fokus på høgt tørrstoffinnhold i mjølka.
Formel ProFet Kraftfôr særlig spisset for økt fettprosent. Formel ProFet kan brukes
som grunnblanding for de som ønsker høgere fettprosent til høgtytende
mjølkekyr, eller som eneste kraftfôr til besetninger med låg/moderat ytelse
og ønske om høg fettprosent. Godt egnet til bruk i beitesesongen.
Formel Fiber Elite Kraftfôr med høg andel fiber for god vomhelse ved fôring av store mengder
kraftfôr og redusert tilgang på grovfôr. Kan brukes som grunnkraftfôr til
høgtytende kyr og som eneste kraftfôr til besetninger med moderat ytelse.
Gir høgt innhold av fett i mjølka.

 

Høg mjølkeytelse

Til høgtytende kyr er det viktig å sikre en stabil fôrrasjon og et godt vommiljø. For å sikre en stabil fôrrasjon er det helt nødvendig å tilstrebe et så godt som mulig tilbud av grovfôr på fôrbrettet til en hver tid. Ved dårligere grovfôrkvalitet vil kua spise mindre og dermed få en høgere andel kraftfôr i totalrasjonen. Dette kan gi sur vom og redusert produksjon. Problemet ses gjerne i ettertid med svingende laktasjonskurve i høglaktasjon. For å være bedre rustet mot redusert grovfôropptak og dårlig vommiljø anbefaler vi bruk av et kraftfôr med mindre lettløselig stivelse i høglaktasjon.

Ta kontakt med din lokale salgskonsulent

Kraftfôr med høgt krav til protein- og energiinnhold for høgtytende mjølkekyr
Formel Premium Hovedserie spisset for toppytelse. Høg AAT-verdi,
vombestandig stivelse og gunstige fettkilder stimulerer
til økt mjølkeproduksjon samtidig som vomhelse og
fruktbarhet opprettholdes. Tilbys med tre ulike
proteinnivåer; Låg, Normal og Høg.
Formel Optima Toppkraftfôr til bruk i starten på laktasjon for økt melkeproduksjon
sammen med et grunnkraftfôr. Meget høg AAT-verdi og vombestandig
stivelse gir stor effekt ved moderate mengder (5-8 kg).
Gir økt mjølkeproduksjon i høglaktasjon.

 

Bruk av to kraftfôrslag gir en bedre fôrrasjon

Det finnes ikke ett kraftfôr som er tilpasset dyras næringsbehov og fôropptak fra kalving til avsining. Ved å kombinere to kraftfôrslag kan du oppnå ei god fôring både i tidlig-, midt og seinlaktasjon samtidig som du reduserer fôrkostnaden. Andelen toppkraftfôr i rasjonen er størst i tidliglaktasjon og trappes gradvis ned ettersom kua nærmer seg midtlaktasjon. Når en reduserer andelen toppkraftfôr utover i laktasjonen vil en gå over til en norskbasert og stivelsesrik rasjon som vil utfordre vommikrobene til å produsere mer mikrobeprotein i midt- og seinlaktasjon. Dette vil gi en ideell løsning både for kua, utnyttelsen av norske råvarer og lommeboka!

Balansert aminosyreforsyning i høglaktasjon

En balansert forsyning av essensielle aminosyrer i den første tida etter kalving har en stimulerende effekt på mjølkeytelsen. En slik effekt oppnås med å fôre et proteinrik toppkraftfôr i høglaktasjon. Toppkraftfôret trappes opp etter kalving til ønsket nivå og deretter forsetter opptrapping med grunnkraftfôret. Etter høglaktasjon vil en trappe ned toppkraftfôret og erstatte det med rimeligere grunnkraftfôr. Det er viktig at nedtrapping og opptrapping skjer med samme hastighet slik at en ikke risikerer for store svingninger i fôringa og får et jevnt fôrskifte.

Forbedret økonomi med bruk av to kraftfôrslag

Å ta i bruk to kraftfôrslag til mjølkekyrne kan gi besparelser på 500 - 1000 kr per årsku om en greier å oppnå ei billigere fôring med samme ytelsesnivå. Dette vil over noen år finansiere merkostnaden av en ekstra kraftfôrsilo samt gi større lassrabatt. Bruk av to kraftfôrslag vil også øke norskandelen og redusere behovet for importerte råvarer. Begrenset tilgang på importerte karbohydrater gjør at disse råvarene bør prioriteres til kyr i høglaktasjon. To kraftfôrslag gjør fôringa mer fleksibel i forhold til endring av grovfôrtilgang og kvotetilpasning.

Ta kontakt med din lokale salgskonsulent

Formel toppkraftfôr
Formel Premium Energi- og proteinrikt kraftfôr egnet som toppkraftfôr i høgtytende besetninger sammen med en rimeligere norskkorn-basert grunnblanding.
Formel Elite Kraftfôr med høgt innhold av nedbrytbar fiber, lipogene næringsstoffer og bufferstoff for godt vommiljø og høgt fettinnhold i mjølka.
Formel Optima AAT-rikt kraftfôr med høgt innhold av vombestandig stivelse. Toppkraftfôr fra kalving (6 - 8 kg) og fram til 120 dager i mjølk
kombinert med et norskkorn-basert kraftfôr.

 

Formel grunnblandinger
Formel Favør Stivelsesrikt kraftfôr med høg norskandel og moderat proteininnhold.
Godt egnet som kraftfôrslag nummer to i mjølkerobot eller automat.
Formel Fullfôr Stivelsesrikt kraftfôr med høg norskandel for bruk i fullfôr. Kortklippet
struktur gir bedre innblanding og mindre sortering. Godt egnet sammen
med variert grovfôr i grunnblanding til okser, ungdyr og mjølkekyr.
Formel Superkarbo Meget stivelsesrikt kraftfôr med svært høg norskandel. Passer som
grunnblanding sammen med proteinrikt grovfôr til mjølkeku og okser.

 

imageg7gb.png

Fôringsstrategi


 

Velg kraftfôret som passer til ditt grovfôr og dine produksjonsmål

For å gjøre det enklere å få oversikt over Formel-sortimentet har vi laget en veileder for våre mest
solgte kraftfôrblandinger. Ved hjelp av tabellen under kan du finne hvilken kraftfôrtype du skal
velge ut ifra ytelsesmål, ønske om fettprosent i mjølka og grovfôropptak i din besetning.

Ta kontakt med din lokale salgskonsulent

Formel kraftfôr Mjølkeytelse Fettprosent Vommiljø Norskandel
Formel Solid* + + + + + + + + + + + +
Formel Elite* + + + + + +  + + + + + + +
Formel Premium* + + + + + + + + + + + +
Formel Favør + + + + + +
Formel Linnea Mjølk + +  + + + + + + + +
Formel Optima + + + + + + + + +
Formel ProFet + +  + + + + + + + +
*Hovedserier bestående av varianter med høgt, normalt og lågt proteinnivå.

 

Tabellen under viser hvilken blanding som er best egnet til ulikt proteininnhold i grovfôret:

 

 

Nytt sortiment

Lågt proteininnhold i grovfôret

< 14 % protein

Middels proteininnhold i grovfôret 14-16 % protein

Høgt Proteininnhold i grovfôret

>16 % protein

Høg

Normal

Låg

Formel Solid

Formel Solid Høg

Formel Solid Normal

Formel Solid Låg

Formel Elite

Formel Elite Høg

Formel Elite Normal

Formel Elite Låg

Formel Premium

Formel Premium Høg

Formel Premium

Normal

Formel Premium Låg

Tidligere sortiment

70 blandinger

80 blandinger

90 Blandinger

 

Betalingspartnere