10.06.2022 | Karstein Brøndbo

Frode Størseth fikk utmerkelsen «Årets ammekuprodusent» under årsmøtet i Tyr på Hamar i slutten av mars. Prisen var en plakett og et reisestipend på 10 000 kroner.

– Det er en gjev pris å få. Det er godt å se at systematisk avlsarbeid gir resultater, sier årets vinner.
Han regner ammekufjøset fra 2017 som en viktig faktor for at han lykkes med dyra, og at han fikk prisen i år. Det kosta 9 millioner, og han fikk 1,5 millioner i tilskudd fra Innovasjon Norge i forbindelse med fjellandbruket i Meråker.

Vurderer å halvere besetningen

Samtidig er han frustrert over økonomien i produksjonen og at årets jordbruksavtale ikke hadde et beitetilskudd til ku og kalv, som Tyr hadde bedt om.

– De fire fjøsstellene jeg var borte for å ta imot prisen er den fritiden jeg har hatt det siste året. Kostnadene til diesel, kunstgjødsel og plast øker ekstremt, og eget fôr blir for dyrt. Jeg vurderer derfor å halvere besetningen. Det betyr at 4-5 andre mister jobben, for vi produserer både mat og arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og lokalt, sier Frode Størseth, som sammen med familien står for fire årsverk med ammeku og ett med sau.

- Jeg vet ikke om sønnen min på 23 vil overta. Det er en krevende jobb 365 dager i året, og uten bedre økonomi tør vi ikke satse, sier 49-åringen, som har vært med på fem byggeprosjekter på gården siden han var 16. På tunet finner vi også en maskinhall, som nå er innredet med lammingsbinger og «Lotto-fjøset», det første ammekufjøset som ble bygget etter at mora vant 4,7 millioner i 1997.

Artig og interessant jobb

Gleden over å lykkes med biologien påvirker humøret i større grad enn frustrasjon over økonomien Og det er trivelig i bingene på Hegnes. Dyra er rene, rolige og vant til folk. De har alt de trenger av plass, lys, luft, vann, strø og fôr. Kyrne har hver sin ete- og liggebås, og det er en egen kalvingsbinge med kalvegjømme hvor de går i opptil fire dager etter kalving.

– Jeg preger kalvene fra dag en, tar på dem, koser, prater og bruker mye tid med dem, sier Frode. Han er i tvil om han har tid til å møte en journalist, men det er ingen lamming på gang akkurat når jeg kommer, så det går greit.

– Jeg har en artig og interessant jobb. Og vi har et godt husdyrmiljø i Meråker både på sau og ammeku. Magnus Ness fra Meråker ble årets ammekuprodusent i 2016, sier den stolte meråkerbyggen, som har drevet med ammeku siden 2008 og også har 74 vinterfôra sau.

Simmental avlsbesetning

Hegnes Simmental er blant de 50 beste godkjente avlsbesetningene i Tyrs rangering, og her selges både avlsokser og drektige kviger utenom slaktedyra. Frodes foreldre startet opp med de første avlsdyrene i 1997. Nå har han 100 ammekyr med påsett og 260 storfe med smått og stort. Frode tok kurs i eierinseminering i 2019. Før det kjøpte han seminokser. Oksevalget gjør han i samarbeid med Tyr og Norsk Simmentalforening, som vil ha fenotypetestet oksekalver på Staur. Og Frode har meldt på to oksekalver i år. Alle kalvene hans veies ved fødsel, ved 200 dager og når de er årsgamle.

– Kvigene har så bra gener at jeg utrangerer ammekyrne når de blir 10 år for å sikre avlsframgangen. Kvigene gjennomgår en kåring når de er et år med dommere fra Nortura og Tyr. Det er godt å ha med eksterne krefter som luker ut feil med for eksempel klauver, bein og lynne, sier Frode.

imagedrd1.png
AKTIVITETSMÅLER: Frode Størseth har aktivetetsmålere på kyrne for å følge med på brunst, siden han bruker semin.

Imponerende nøkkeltall

Hegnes Simmental hadde i 2021 86,2 årskyr, 86 kalvinger og 95 levendefødte kalver, eller 1,1 levendefødt kalv per årsku, ingen dødfødsler eller kalver som døde. Kalvingsintervallet var 12,1 måneder, innkalvingsalder 23,8 måneder og andelen førstegangskalvere var 11,8 prosent. Gjennomsnittlig 200 dagersvekt per årsku var 370 kilo. Korrigert for mordyrstørrelsen avvente hver ku 82,0 kilo kalv per 100 kilo årsku.

800x600 GODE LIV.jpg

GODE LIV: – Kalvene går sammen med kua til de er 7 måneder. Ved høstkalving vokser de 2,6 kg pr dag i snitt fra fødsel til avvenning ved 200 dager, sier Frode Størseth.

Godt fôr og store utmarksressurser

Innefôringa er fri tilgang med fullfôr av rundball, Pluss Ammeku og kraftfôr, Formel Biff til de store og Formel kalv til de små. Kyr med avvente kalver får halm i sinperioden for å justere hold og redusere faren for jurbetennelser. Fôrplanen setter han opp på høsten på grunnlag av grovfôrprøver og holdvurdering av hele besetningen i samarbeid med Ann-Lisbeth Lieng, fagsjef på drøv i Felleskjøpet. – Hun mener at jeg fôrer hardt nok, men ammekua tåler mye fôr, og rasen gir ikke for store kalver. Jeg avler på store kviger for å få lette kalvinger i stedet for å inseminere med okser som gir små kalver, sier Frode.

Tre måneder i året går hele besetningen på store utmarksbeiter som strekker seg 3½ mil nordover mot Funnsjøen og 2½ mil østover mot innsjøene Langen og Fjergen i Øst. Radiobjeller fra Telespor på både sau og storfe gir oversikt og alarm, slik at eierne kan rykke ut ved rovdyrangrep. Selv om det er mange turer til fjells, frigjør beitedrifta også tid til onnene. Der blir avløsertilskuddet brukt opp, og det er ikke økonomi til ekstra avløsning i det daglige. I kalvingsperioden fra september til november bor Frode på vaktrommet i fjøset, og han sjekker hver tredje time når det er kalvinger på gang. I desember er det ingen kalvinger, men da kommer klauvskjæreren for å skjære og sjekke over 100 dyr.

– Det er en livstil, sier årets ammekuprodusent.

Samvirke 4 2022