Fôring av ammeku

Tidlig drektighet

Med tidlig drektighet mener vi de første månedene etter parring.
Så lenge kua går med diekalv må rasjonen dekke både vedlikeholdsbehovet og produksjonsbehovet til mjølk. Avhengig av når kalven er født kan perioden være både på beite og innefôring.

Med vårkalving og beiting i perioden dekkes både energi og protein godt av ferskt gras. Dyra kan suppleres med Pluss tilskuddsfôr for å sikre god mineral og vitamindekning. Mot slutten av beite reduseres kvaliteten på beitegraset, og det kan være nødvendig med supplering av kraftfôr, eller bytte til et bedre beiteområde.

Pass på at holdet ikke øker for mye i perioden etter parring – det kan være utfordrende å nå optimalt hold ved kalving dersom kua blir er i for høgt hold ved avvenning.

Produkt Beksrivelse
Pluss Ammeku

Spesielt tilpasset ammeyr. Leveres i pulver

Pluss Storfe Magnesium rik

Høgt magnesiuminnhold. Kan ha gunstig forebyggende effekt på mjølkefeber.
Leveres i pellets og pulver.

Pluss Storfe Leveres i pellets og pulver. Pellets skal ikke gis i fri tilgang.

Midt drektighet

Etter avvenning av kalven er kuas behov for energi og protein lavt. Grovfôr vil i stor grad dekke behovet sammen med Pluss tilskuddsfôr. Ved bruk av behandlet halm eller svært seint slått grovfôr kan det være behov tilføring av proteiner, for eksempel ved bruk av Formel Ammeku Konsentrat eller Formel Protein.

En underdekning av mineraler og vitaminer går ut over dyras helse og produksjon. Grovfôret vil gi underdekning på viktige mineraler og vitaminer. Ved bruk av halm i rasjonen, eller et proteinfattig surfôr kan det være behov for tilskudd av proteiner for ei frisk vom, normal utvikling av kalven og gjøre kua klar til kalving.

Holdet bør vurderes ved avvenning og dyra grupperes etter hold slik at fôringa kan tilpasses dyras behov. Tynne kyr trenger å legge på seg. Kviger og 1. gangs-kalvere vokser enda og har et høgere energibehov enn dyr i middels til høgt hold. Feite kyr bør justeres ned i hold og kan gis en rasjon med lav FEm eller redusert tilgang på grovfôr. Når dyra gis redusert tilgang på grovfôr er det viktig at det er eteplasser til alle.

Avvennes kalven på høsten kan holdet vurderes når kalven tas fra. Ved høgt hold kan kyr slippes ut på et skrinnere beite en periode før de settes inn for å regulere holdet.

Grovfôret etter avvenning bør være seint slått. Behandlet halm er også et alternativ. Rasjonen bør inneholde 10% protein. Ved fri tilgang på grovfôr kan fôropptaket overstige behovet for vedlikehold og dyra legger på seg.

Les mer om holdvurdering og fôring her>

Kraftfôr  
Formel Ammeku  Konsentrat

Moderat energi, høg på protein, mineraler og vitaminer. Dekker mineralbehovet fra 0,5 kg pr dag.

Formel Protein 32

Proteintilskudd tilsatt mineraler og vitaminer.

Formel Protein 42 Proteintilskudd uten tilsatt mineraler og vitaminer.

 

Sein drektighet

Vi regner siste trisemester av drektigheta. De siste 6 ukene før kalving bør holdet være stabilt. Et tidlig slått grovfôr vil i mange tilfeller dekke kuas behov for energi og protein. Proteininnholdet bør ligge på 14% fram mot kalving. Er proteinbehovet for lavt i grovfôret kan Formel Ammeku Konsentrat sikre både god proteintilgang og dekning av mineraler og vitaminer. Med et seint slått grovfôr bør rasjonen suppleres med kraftfôr. Formel Favør eller Formel Biff kan også brukes, men må suppleres med Pluss tilskuddsfôr for dekning av mineraler og vitaminer.

Kraftfôr  
Formel Ammeku  Konsentrat Moderat energi, høg på protein, mineraler og vitaminer. Dekker mineralbehovet fra 0,5 kg pr dag.
Formel Favør Gis etter behov for å justere hold eller øke mjølkeproduksjon etter kalving. Gi Pluss tilskuddsfôr i tillegg ved mindre enn 5 kg kraftfôr
Formel Biff Gis etter behov for å justere hold eller øke mjølkeproduksjon etter kalving. Gi Pluss tilskuddsfôr ved mindre enn 2,5 kg.

Kalving

Kua bør være i middels hold ved kalving. Både for høgt og for lavt hold øker risiko for kalvingsvansker.

En god start for kalven krever råmjølk av god kvalitet så raskt som mulig etter fødsel. Kvalitet og mengde råmjølk kan påvirkes av fôringa i perioden før kalving. God mineral og vitamindekning gir friske og raske kalver. For å sikre tilgangen skal kua ha tilgang på Pluss tilskuddsfôr helt fra innsett til beiteslipp.

Etter kalving er behovet til kua både på energi og protein høgest. Et godt beitegras kan gi tilstrekkelig dekning i perioden etter kalving. Går ku og kalv inne den første perioden kan det være nødvendig med tilleggsfôring.

Etter kalving

Når grovfôret ikke gir tilstrekkelig energi og protein suppleres rasjonen med Formel kraftfôr.

For å oppnå et kalvingsintervall på 12 måneder må kua ta seg kalv ca 80-90 dager etter kalving, og kua vil som regel fortsatt gå med diekalv. Fôringa må dekke både vedlikehold- og produksjonsbehovet. Negativ energibalanse vil påvirke både mjølk til kalven og kuas evne til å ta ny kalv ved paring.

Med vårkalving vil som regel kua gå på beite med kalven. Er kalving på høsten krevers et tidlig til middels slått grovfôr, som kan suppleres med kraftfôr ved behov. Holdet fra kalving til parring bør være svakt stigende for å sikre brunst og drektighet

Kraftfôr til ammeku

Når man velger kraftfôr til ammekua må grovfôret tas med i vurdering. Moderat energi og tilstrekkelig protein, samt god dekning av mineraler og vitaminer legger til rette for friske kyr i rett hold, og friske kalver. Sjekk mineralinnholdet i kraftfôret for å vurdere om det bør gis Pluss tilskuddsfôr i tillegg.

Kraftfôr    
Formel Ammeku  Konsentrat Moderat energi, høg på protein, mineraler og vitaminer. Dekker mineralbehovet fra 0,5 kg pr dag. Passer godt med seint slått grovfôr og halm Gi 0,5 kg fra tidlig drektighet. Øk etter behov opp til 1,5 kg etter kalving.
Formel Favør Rimelig kraftfôr til mjølkeku, dekker mineral og vitaminbehovet ved 5 kg kraftfôr Gis etter behov for å justere hold eller øke mjølkeproduksjon etter kalving. Gi Pluss tilskuddsfôr i tillegg ved mindre enn 5 kg kraftfôr
Formel Biff
Formel Linnea Biff
Kraftfôr til okser, dekker mineralbehov ved 2,5 kg. Gis etter behov for å justere hold eller øke mjølkeproduksjon etter kalving. Gi Pluss tilskuddsfôr ved mindre enn 2,5 kg.

 

Betalingspartnere