12.05.2023 | Tekst: Håvard Pedersen Foto: Hans Trygve Lund

Til de som har utstyret for presisjonsgjødsling, men som ikke har tatt dette i bruk enda – tiden inne til å ta i bruk GPS-presisjonsverktøy nå. Ved bruk av slikt utstyr havner gjødsla der den skal, inne på skiftet, og ikke utenfor åkeren. En oppnår dermed riktigere forbruk av gjødsel. Dette er et godt bærekraftstiltak. Husk å holde riktig avstand til vann og vassdrag.

Enga gjødsles tidlig om våren, når det er kjørbart. Husdyrgjødsel benyttes om en har dette. Norm er å gi 3-4 tonn husdyrgjødsel i kombinasjon med for eksempel Fullgjødsel 25-2-6. Har en ikke husdyrgjødsel vil Fullgjødsel 18-3-15 fungere godt. Husdyrgjødsel er bondens gull. For å få maksimalt utbytte av husdyrmøkka må man ta prøver av møkka, slik at en vet hvilke næringsstoff som tilføres ved spredning.

Vårkorn

Kornåkeren må gjødsles tilstrekkelig etter norm, gi nok P, K og S, dvs. å gi 8-12 kg N ved såing. Ved planlagt delgjødsling gis 8-10 kgN ved såing, og resten av N som delgjødsling etter forventet avling.

Delgjødsling i vårkorn er aktuelt om åkeren ser bra ut i buskingsfasen. En må være tidlig ute for å lykkes med delgjødsling i bygg. I havre og hvete kan en vente til frem mot tidlig strekning.

I hvete kan man vurdere 2-delt delgjødsling, norm er å gi 4 kg N/daa i strekningsfasen og ev. tilsvarende ved aksskyting om potensialet ser bra ut, og en ønsker matkvalitet med høye proteinverdier.

Ved høye gjødselpriser, kan en tære litt på jordbanken, om en har gode reserver av P og K i jorda. En kan dermed kun benytte NS-gjødsel. Generelt anbefaler Felleskjøpet at en følger vanlig gjødselnorm. Kornsortene er kresne mot manglende gjødsling i rekkefølgen bygg > hvete > havre. Bygg er mest kresent ved mangler av P og K og vil lide mest under en slik tilnærming.

NPK 20-4-8 Mineralorganisk

Et siste alternativ er å benytte NPK 20-4-8 Mineralorganisk. Produktet konkurrere godt prismessig, og inneholder hønsegjødsel og en ureakomponent, og er derfor ikke godkjent til økologisk produksjon. Produktet har 4-5mm lange pellets, og går tilstrekkelig godt i såmaskinen og i sentrifugalspreder. Produktet bruker normalt 1-2 uker lengere tid på å bli plantetilgjengelig, i forhold til vanlig NPK-gjødsel.

Høstkorn

Om en har en godt overvintret høstkornåker, bør åkeren passes godt på gjennom vekstsesongen og vårgjødsles på vanlig vis. En kan se potensialet an utover sommeren, ser åkeren bra ut, kan dette gi gode avlinger om med riktig delgjødsling som hever proteinnivået. Tilført mengde gjødsel etter norm ligger totalt på ca. 16-17 kg N/daa. Mathvete trenger i tillegg gjødsling ved skyting, her tilføres 2-4 kg N avhengig av forventet avling.

Vårgjødsling til norm av høsthvete ligger på mellom 7-10 kg N/daa.

Ser høsthveteåkeren derimot litt pjusk og slapp ut i slutten april, begynnelsen på mai – her bør en ha litt is i magen før en beslutter å så om. Det har ofte vist seg at åkeren kommer seg bra utover i mai. En dårlig høsthveteåker vil normalt gi et bedre dekningsbidrag enn en dårlig byggåker.

Ved en stusselig og tynn overvintret åker, bør en vurdere hva som skal gjøre. Ved en tørr april og mai vil påkjenningen og utfordringene forsterke seg. Gjør deg ferdig med den andre våronna og ta en ny vurdering av høstkornet til slutt. Beslutter du å så om, da behandler du åkeren med en liten dose glyfosat og gjør våronna på nytt. Å så en tidlig 6-rads byggsort vil nok lønne seg i dette tilfellet.

Bladgjødslingsmidler

Bladgjødsling kan være et godt supplement ved behov for mikronæringsstoffer. Tilførsel av bladgjødsling kan i en del tilfeller være av avgjørende betydning for om avlingen blir som forventet. Bladgjødsling kan sees på som en form for forsikring. Noen benytter seg av bladgjødslingsmidler på fast basis, mens andre kanskje vil prøve dette for første gang. Norske forsøk viser at bruk av YaraVita bladgjødslingsmidler som Gramitel i korn og Solatrel i potet, har gitt positiv avlingsrespons. Felleskjøpet tilbyr også konkurrende produkter som Opti Care og Potato Care, begge har lang holdbarhet og gode brukeregenskaper.

Gjødsling av eng.jpg