24.01.2023 | Idun Rosenfeld

Smitte fra villfugl

De siste årene har det i deler av Norge blitt registrert fugleinfluensa blant ville fugler. Når ville fugler flyr over dine frittgående høns, og kanskje også blir tiltrukket av fôr som står framme, er risikoen for at dine dyr skal bli smittet stor. Smittede frittgående høns kan igjen smitte lokal småfugl, noe som øker smittepresset i hele området. Som en konsekvens av dette risikerer vi smitte hos kommersielle dyrehold, som for eksempel verpehøns og slaktekyllinger. For produsenten vil smitte føre til at han må slakte hele besetningen, og han risikerer også levebrødet sitt.

Portforbud

Mattilsynet har innført portforbud for hobbyhøns i deler av landet i flere perioder de siste årene. Portforbudet skal minske risikoen for at hobbyhøns blir smittet av fugleinfluensa og Newcastlesyke, og med dette minske smittepresset av sykdommene over til annen tamfugl. Portforbud betyr at høns og annen tamfugl må holdes innendørs eller under tett tak med skjerming på sideveggene, slik at villfugl hindres i å komme inn. Dersom du har færre enn 50 høns og kun produserer egg eller kjøtt til eget bruk (ikke for salg) tillates det at fuglene har tilgang til et uteareal på maksimalt 40 m2 med nettingtak.

Det er også viktig at du registrerer ditt hønsehold hos Mattilsynet slik at de kan nå deg med info om et eventuelt sykdomsutbrudd i ditt nærområde. Fram til april 2022 var det kun nødvendig å registrere ditt dyrehold om du hadde over 200 høns, men etter regelverksendringen skal nå alle dyrehold med fugl (unntatt burfugler og stuefugler) registreres hos Mattilsynet.

Du finner mer info om hvor det er portforbud og om registrering av dyrehold på Mattilsynets sider her: Fugleinfluensa | Mattilsynet

Mistanke om sykdom?

Ved mistanke om sykdom i din flkk bør du rådføre deg med veterinær. Dette gjelder selvsagt også om du har syke dyr der det ikke er mistanke om smittsom sykdom. Veterinæren vil ved mistanke om en meldepliktig sykdom kontakte Mattilsynet, som vil ta prøver for å bekrefte eller avkrefte mistanken. Dersom Mattilsynet mistenker en alvorlig smittsom sykdom som fugleinfluensa eller Newcastlesyke, vil de også ta utgiftene til prøvetaking og eventuell avliving av smittede dyr.

Fugleinfluensa

Fugleinfluensa er et virus beslektet med menneskets influensa. Influensatypen finnes oftest som lavpatogen, der dyra ikke blir alvorlig syke. Symptomer fra luftveiene og redusert matlyst blir gjerne observert i forbindelse med sykdommen, men dødeligheten er lav. Det lavpatogene viruset kan mutere, og vi får da høypatogen fugleinfluensa, med mye alvorligere symptomer. Lammelser og alvorlige luftveissymptomer blir gjerne observert. Sykdommen har svært høy dødelighet, opptil 100 % i enkelte besetninger. Mennesker kan også smittes av fugleinfluensa. Villfugl får ofte mildere symptomer enn tamfugl, noe som gjør det vanskeligere å bekjempe sykdommen.

Du kan lese mer om sykdommen her:Aviær influensa (AI) (vetinst.no)

Newcastlesyke

Newcastlesyke er en annen svært alvorlig fuglesykdom som er observert i Norge i 2022. Sykdommen spres ofte med duer, som kan være effektive smittebærere. Symptomene hos tamfugl kan variere med flokkens alder og immunstatus, men symptomer fra luftveiene, diaré og nedsatt allmenntilstand med svært nedsatt eggproduksjon er vanlig. Sykdommen har høy dødelighet.

Du kan lese mer om sykdommen her: Newcastlesyke (ND) (vetinst.no)