19.09.2022 | Felleskjøpet

Det er spesielt vinterettårige og 2 årige ugras som skaper trøbbel. De har samme vekstrytme som høstkornet – og vil ved etablering om høsten, starte konkurransen med kornet både om høsten, men også være i gang tidlig våren etterpå. Spesielt problematiske arter er balderbrå, vassarve, åkerstemor, rødtvetann, åkerminneblom samt spillraps for de som har det i omløpet.

I tillegg til frøugras, er det også flere grasugras som skaper utfordring i høstkorn. Kveke og tunrapp er velkjent i alle kulturer, mens markrapp er spesielt problematiske i høstkorndyrkinga.

Ved tidlig såing og/eller mye stor ugraspopulasjon er konkurransen fra ugras større, og mer behov for høstsprøyting. Ved mye grasugras vil høstsprøyting være fordelaktig. Ved senere såing/ mindre ugras kan ugrassprøytinga som oftest utsettes til våren.

Viktig: Unngå å så høstkorn på arealer med mye kveke!

Produkter til ugrasbekjempelse av høstkorn

Det er to ugrasmiddel som er godkjent brukt i høstkorn om høsten. Det er Boxer og Atlantis OD.

Boxer er et middel som har jordvirkning, og krever dermed god jordfuktighet for optimal effekt. Boxer er god mot både tunrapp, knereverumpe, forglemmegei, klengemaure, rødtvetann og ikke minst, resistent vassarve. For å ta resistent vassarve må du bruke 200 ml/daa. Boxer har noe svakere virkning mot markrapp, og for å oppnå en viss effekt, bør høyeste dose benyttes. Beste sprøytetidspunkt med Boxer er straks etter såing, til plantene er på 2-3 bladstadiet. Dette er omtrent akkurat når sprøytesporene blir synlig i åkeren.

Atlantis OD er både blad og jordvirkende. Det betyr at det må komme noen blad på ugraset før den virker bra – altså, noe seinere sprøytetidspunkt enn for Boxer (2-4 bladstadiet). Atlantis er det beste alternativet mot markrapp. Derimot har den liten eller ingen effekt mot resistent vassarve, stemor og rødtvetann. Atlantis må tilsettes klebemiddel, Mero. Denne er Ikke tillat brukt i høstbygg eller høsthveten Magnifik.

Blanding – det beste fra to middel eller et kompromiss som gir mindre optimalt sprøytetidspunkt for begge?

Med fare for å sprøyte for seint med Boxer, eller for tidlig med Atlantis til å få god effekt - anbefaler FKA heller å bruke Boxer i høst, for eventuelt å bruke Atlantis til våren for å ta markrapp. Ingen av midlene skal brukes i stressa åker med vassmetta jord eller med mye nedbør. En skal heller ikke sprøyte med utsikter til nattefrost.

Korn bruker sukker og energi til å bryte ned ugrasmiddel i bladene, er du for seint ute med ugrassprøyting på høsten, vil den først bryte ned middelet – for så å bruke sukkerstoffene til «frostvæske». Noe som i verst fall kan gå utover herdingen og vinterherdigheten til plantene.