24.03.2021 | Eva Pauline Hedegart, Fagsjef plantekultur og Ragnhild Duserud, Produktsjef kategori TTR

Med bruk av avdriftsreduserende dyser sikrer du at midlet treffer der det skal og ikke til omliggende areal og til vassdrag. Mattilsynet har nå godkjent flere middel brukt nærmere vann forutsatt bruk av riktige dyser og sprøyteteknikk.

Etiketten på de ulike plantevernmidlene er tydelig på hvor langt unna overflatevann midlet kan brukes. Det kan variere mellom 3 og 30 meter. Står det ingenting vil 3 meter alltid være minimumsavstand.

Avstandskrav til vann

Når det stilles krav til avstand mellom sprøytebom og vann, er det enten på grunn av fare for avrenning eller vindavdrift. Det er derfor viktig å skille mellom disse to kravene:

1. Krav om vegetert buffersone til vann

Vegetert buffersone reduserer faren for avrenning langs bakken til overflatevann. Er det krav om 10 meters vegetert buffersone er dette absolutt, og du endrer ikke den med dyse eller kjørehastighet. Unntak her er om området som sprøytes ligger lavere enn vannet, vannet er mer enn 50 meter fra behandla område, eller hellingen mot vann er under 2%. Etiketter med 10 meters vegetert buffersone begrenser hvor nærme du kan kjøre med avdriftsreduserende dyser.

Kart som viser mindre enn 2% helling mot vann, NIBIO

2. Avstandskrav i forhold til vindavrdrift.

Dette kan være på 5, 10, 20 eller 30 meter. Her kan avstanden reduseres på enkelte plantevernmiddel godkjent av Mattilsynet. Forutsetning:

  • Bruk av avdriftsreduserende dyse (50, 75 eller 90%)
  • Max kjørehastighet 8 km/t
  • Bom max 40 cm over kulturen/jorda, For luftinjektordyser: 50 cm
  • Vindhastighet ikke over 4,5 m/sek
  • Og krav om føring av egen vannjournal

Det er alltid du som bruker av plantevenmidler som har ansvar for riktig føring av både sprøyte og vannjournal.

Aktuelle midler

Det er etiketten på plantevernemballasjen som er «forskriften» til bruk av et middel. Endringene som er gjort i forhold til avstandskrav er foreløpige så nye at de ikke er trykt på etiketten, det er derfor viktig å sjekke hva som står på hjemmesidene til Mattilsynet. Det er også god nok dokumentasjon at det finnes der. Eksempelet under viser hvor i tabellen du finner oppdateringer:

imageleapo.png 
Et videre klikk (under reg.nr) viser en oppdatert etikett med avstander i forhold til hvilken dyse du bruker: (Eksempel)

Bruksvilkår for å beskytte miljøet

For å beskytte vannlevende organismer har dette produktet avstandskrav til overflatevann. Avstandskravet kan gjøres smalere ved å redusere sprøyteavdriften i henhold til tabellen. Vilkår for å oppnå avdriftsreduksjon er beskrevet i egen veileder som er tilgjengelig på mattilsynets nettsider. All reduksjon av avstandskrav må skje i tråd med veilederen. 

Avstand til overflatevann - Horisontal bom sprøyte: 

imagex6up8i.png
Midlene i tabellen under har nå nye etiketter, der avstandskravet til vann er redusert i forhold til hvilke dyser du bruker:

imagel5lp.png

Hvilke dyser er det som hindrer avdrift og samtidig gir god nok dekning?

Ei god dyse skal fungere i forhold til reduksjon av avdrift, men må samtidig treffe og dekke det du sprøyter mot, om det er ugras, sopp eller midd. NLR Agder v/Jan Karstein Henriksen, har gjort flere tester både med tanke på kjørehastighet, dyser og dekningsgrad. Tabellen under viser resultatet fra en test av 15 åkersprøytedyser brukt på ugras. Biologiske testforsøk underbygger samme resultat.

imagelmjqo.png 

Som tabellen viser er det to dyser som utpeker seg i forhold til dekkingsgrad ved 90 % avdriftsreduksjon og dekkingsgrad. Både Hardi Minidrift Duo og Lechler IDKT et testvinnere også ved 1,5 bars trykk.