Fôrveileder sau og lam

Etter sommerbeite

Nå legges grunnlaget for neste sesong. Det er nå søyas hold må justeres om det er nødvendig.

Hvor mange av de befruktede eggene som fester seg og utvikles til lam, samt søyas immunforsvar og helse, avhenger av riktig fôring.

  Produkt Mengde
Søye Formel Sau eller Formel Linnea Sau Opptil 0,6 kg for vekst avhengig av alder og behov for holdøkning
Påsettlam Formel Sau eller Formel Linnea Sau 0,5-0,7 kg for vekst
Vær Formel Sau eller Formel Linnea Sau 0,1-0,4 kg for å øke holdet

Andre Formel produkter til sau og Natura Sau kan benyttes til søya hele året. Se utvalget her>

Holdvurdering søye

Holdvurdering gir oss et godt svar på søyas ernæringsstatus. Holdvurder søya jevnlig gjennom vinteren for å kontrollere fôringa. Ved å holdvurdere søyene hver måned gjennom vinteren kan du optimalisere fôringen med å flytte søya til riktig
fôringsgruppe.

Les mer om holdvurdering her>

Paring

For å sikre god fruktbarhet må søya / påsettlammet være i normalt godt hold  (holdklasse 3-3,5) – verken mer eller mindre.

Opptil 0,5 kg Formel Sau fungerer som flushing om ønskelig.

Før paring må væren tilvennes kraftfôr og være i normalt godt hold.

  Produkt Mengde
Søye Formel Sau eller Formel Linnea Sau 0,2-0,5 kg fra tre uker før paring til tre uker etter.
Påsettlam Formel Sau eller Formel Linnea Sau 0,5-0,7 kg for vekst
Vær Formel Sau eller Formel Linnea Sau 0,4-0,8 kg for god prestasjon

Holdvurdering søye

Holdvurdering gir oss et godt svar på søyas ernæringsstatus. Holdvurder søya jevnlig gjennom vinteren for å kontrollere fôringa. Ved å holdvurdere søyene hver måned gjennom vinteren kan du optimalisere fôringen med å flytte søya til riktig
fôringsgruppe.

Les mer om holdvurdering her>

Lågdrektighet

Dette er den perioden der energibehovet er lavest. Det er viktig å holde et jevnt hold (3,5) på søya, holdvurder dyra jevnlig og juster fôringa deretter. Påsett lam har ekstra energibehov til egen vekst. Begynn kraftfôr tilvenning seinest 6 uker før lamming slik at vomma venner seg det og utnytter fôret best mulig. Ei drektig søye som får for lite energi vil kunne få problemer med fostertilveksten. Målet med fôring i drektighetsperioden er ei søye i godt hold og tvillinglam med fødselsvekt på 4,5-5 kg.  

Begynn kraftfôrtilvenningen senest 6 uker før lamming, slik at vomma venner seg
til det og utnytter fôret fullt ut. Ei drektig søye som får for lite energi vil kunne få problemer med fostertilveksten.

Målet med fôringa i drektighetstida er søyer i godt hold og tvillinglam med fødselsvekt på 4,5- 5,0 kg.

  Produkt Mengde
Søye Formel Sau eller Formel Linnea Sau Begynn gradvis opptrapping av kraftfôret innen 6 uker før lamming
Para lam Formel Sau eller Formel Linnea Sau 0,5-0,7 kg for vekst
Juster kraftfôrmengden etter hold og vekstbehov.
Er lammetallet høgt, eller det er normalt til seint høsta grovfôr, anbefales Formel Sau Ekstra.

Fostertelling 

Det er flere aktører som utfører fostertelling. Ta kontakt med slakteri, eller lokal saueavlslag for mer informasjon. For å få full utnyttelse av fostertellingen bør søyene  deretter inndeles i grupper etter antall foster og hold.

Høgdrektighet

De siste 6 ukene frem mot lamming øker fôrbehovet sterkt samtidig som grovfôropptaket reduseres noe.  Bruk derfor det beste grovfôret nå. For ei søye med to foster vil fôrbehovet dobles i perioden fra lavdrektighet til fødsel. Godt grovfôr, høstet ved begynnende skyting, dekker energibehovet til ei søye med ett foster helt fram mot lamming. Ved middels godt grovfôr, høstet ved skyting, vil behovet til ei søye med to foster være 0,1 kg Formel Sau eller tilsvarende produkt 6 uker før lamming. Behovet øker til 0,7 kg i de siste to ukene før lamming. Er grovfôret seint høsta, og eller søya har flere foster bør kraftfôrmengden justeres opp. Da anbefaler vi Formel Sau Ekstra.  

Søyas fôropptakskapasitet avtar noe samtidig som behovet for energi og protein  øker. Kraftfôrmengden trappes opp avhengig av antall foster. Vær forsiktig med sterk fôring til åringer, slik at lammingsvansker unngås.

Normalt godt grovfôr krever 0,7 kg Formel Sau per dag for ei voksen søye med to foster de to siste ukene før lamming. Er grovfôret dårligere og søya har flere lam må det gis mer, da anbefales Formel Sau Ekstra.

  Produkt Mengde
Søye

Formel Sau, Formel Linnea Sau eller 
Formel Sau Ekstra

0,3-1,2 kg avhengig av grovfôrkvalitet og antall foster. Gi maks 0,4 kg kraftfôr per fôring
Para lam Formel Sau, Formel Linnea Sau eller 
Formel Sau Ekstra
0,5-0,7 kg for vekst og fosterproduksjon

Energibehovet for drektig voksen søye frem til lamming.JPG

Klikk her for å lese mer

Lamming

Søyas næringsbehov øker sterkt etter lamming. Balanser behovet med kraftfôr etter grovfôrets innhold og søyas lammetall. Bruk et grovfôr med godt energi- og protein innhold. Høgt grovfôropptak er viktig. Benytt kraftfôr tilpasset ditt driftsopplegg. Formel Sau sikrer god mjølkeproduksjon i kombinasjon med moderat til godt grovfôr. Formel Sau Ekstra er tilpasset  besetninger med høgt lammetall og Formel Sau Intensiv har et høgt fiber innhold og kan gis etter appetitt i perioden etter lamming. Formel Linnea Sau er et soyafritt alternativ. 

Gradvis økning av kraftfôr i tiden etter lamming bidrar til ei velfungerende vom. 

Eksempel: Øk med 0,2 kg Formel Sau pr dag fra to dager etter lamming. Gi maks 0,4 kg pr tildeling. 

Råmjølk er viktig for lammenes utvikling. Sørg for at alle lam får i seg tilstrekkelig mengde råmjølk rett etter fødsel. Minst 2 dl innen 4 timer og 2 dl pr kg levendevekt det første døgnet.

Lammenes vom-utvikling og videre tilvekst sikres ved å gi Formel Lam eller Formel Mysli Start, gjerne fra første dag. 

  Produkt Mengde
Søye

Formel Sau, Formel Linnea Sau eller Formel Sau Ekstra

Økes gradvis med for eksempel 0,2 kg per dag fra to dager etter lamming. Gi maks 0,4 kg kraftfôr per tildeling.
Lam Formel Lam eller Formel Mysli Start Husk råmjølk: minst 2 dl innen 4 timer og 2 dl per kg levendevekt det første døgnet. Kraftfôr til lamma kan gis etter appetitt fra dag en.

Dieperiode og vekst

Søyas næringsbehov er nå på sitt høyeste. Med riktig mengde Formel / Natura  kraftfôr  til søya sikres nok energi og riktig protein-,mineral og vitamin sammensetning for høg mjølkeproduksjon og god helsetilstand. Maksimum nedgang i hold tilholdpoeng 2. Tilpass kraftfôrtype og mengde til antall lam og grovfôrkvalitet. Les mer om: Sterk økning i behov og opptak av fôr etter lamming.

Gi alltid appetittfôring av godt grovfôr. Driftsopplegg med appetittfôring med Formel Sau Intensiv er arbeidsbesparende i denne travle tiden, det gir også roligere stemning i fjøset. Vannbehovet er også ekstra høgt hos søyene i denne perioden. Sørg alltid for at søya får nok reint drikkevann.

Lamma fôres med Formel Lam eller Formel Mysli Start etter appetitt i lamme-gjømme. 

  Produkt Mengde
Søye

Formel Sau, Formel Linnea Sau eller Formel Sau Ekstra

Ved normalt godt grovfôr opptil 0,5 til 1,5 kg avhengig av antall lam. Formel Sau Ekstra anbefales ved høgt lammetall og dårligere grovfôr. Formel Linnea Sau bør benyttes sammen med godt grovfôr.
Lam Formel Lam eller Formel Mysli Start Husk råmjølk: minst 2 dl innen 4 timer og 2 dl per kg levendevekt det første døgnet.

Koppelam

Råmjølk

Gi alltid råmjølk til lamma så raskt som mulig. Minst 2 dl innen 4 timer. 2 dl pr kg levendevekt første døgn. Dersom mora ikke har råmjølk, eller det er svak råmjølk kan det benyttes Pluss Råmjølks erstatning

Strategi for avvenning etter fire uker

Ved hjelp av planmessig fôring med mjølk, rett tilvenning og tidlig opptak av kraftfôr er det mulig å avvenne kopplam allerede ved fire ukers alder. Lønnsomhet i kopplamfôringa er avhengig av tidlig avvenning fra mjølkeerstatning, tidlig utvikling av drøvtyggerfunksjonen og godt grovfor beite. Gi alltid tilgang på Formel Lam eller Formel Mysli Start fra dag en. 

Uke Pluss mjølkeerstatning Formel Lam / Mysli Start Grovfôr
Uke 1 Råmelk, deretter fri tilgang Fri tilgang Høy, fri tilgang
Uke 2 Fri tilgang Fri tilgang Høy, fri tilgang
Uke 3 0,5 liter Pluss mjølkeerstatning to ganger pr. dag Fri tilgang Høy, fri tilgang
Uke 4 0,5 liter Pluss mjølkeerstatning to ganger pr. dag Fri tilgang Høy, fri tilgang
Uke 5 Ingen mjølkeerstatning Fri tilgang Godt grovfôr eller beite

Beite

Et bra vårbeite vil generere god tilvekst. Tidlig beiteslipp er viktig for å redusere smittepress. Om grasveksten ikke er tilstrekkelig må det støttefôres. Bruk Formel Grov som kan fôres direkte på bakken, eller benytt et av de andre Formel produktene tilpasset sau. (Da bør det benyttes fôrtro for å minimere fôrsvinn). Formel Grov er en sesongvare.

På beite er mineralnæring og salt viktig. Det benyttes normalt ikke kraftfôr i denne perioden slik at det må tilføres tilskuddsfôr.  Mineralnæring kan gis enten i form av Pluss Sau i microfeeder, Pluss Sau Mineralstein, Pluss Sau Mineralbøtte og Pluss Bolus Sau. Pluss Bolus Sau anbefales der det ikke er mulig å gi et allsidig tilskuddsfôr.

Vi anbefaler også at sauen får tilgang til saltstein på beite. Pluss Saltstein Rød  der det er fare for koppermangel, eller Pluss Saltstein Hvit der det er fare for kopperforgiftning.

Mineralnæring kan gis enten i form av:

Sluttfôring

Lam som ikke er slaktemodne må fôres opp på godt beite som for eksempel raps + hå beite pluss kraftfôr, eller på intensiv oppfôring inne. Er lamma mindre enn 35- 36 kg ved sanking vil det ofte bli vanskelig å få dem slaktemodne på beite. En kort og intensiv periode med sluttfôring inne kan være fordelaktig for å oppnå god slaktevekt og klassifisering. Etter tilvenning kan Formel Lam gis etter appetitt. Husk alltid tilgang på godt grovfôr og vann.  Søyelam som skal sette på bør få godt beite. Når beitekvaliteten reduseres klippes de og settes inn på godt grovfôr og kraftfôr. Det kan benyttes både Formel Lam, Formel Sau og Formel Linnea Sau. 

Voksne søyer i normalt hold kan utnytte et noe svakere beite enn dyr til oppfôring. Men obs beitekvaliteten faller raskt etter ei frostnatt. Husk alltid mineraltilskudd og salt. Mineralnæring kan gis enten i form av Pluss Sau i microfeeder, Pluss Sau Mineralstein, Pluss Sau Mineralbøtte. Pluss Saltstein Rød der det er fare for koppermangel, eller Pluss Saltstein Hvit der det er fare for kopperforgiftning.

Kraftfôr som kan benyttes er:

  Produkt Mengde
Lam Formel Lam 0,4 kg - fri tilgang

 

Betalingspartnere