20.05.2022 | Ola Schjei, fagsjef konservering Øystein Haga Kaldahl, fagsjef drøv Rune Lostuen, produktsjef kraftfôr drøv

I Tabell 1 ser en at det er stor forskjell i innkjøpspris når det kommer til ensileringsmidler. Ved å bruke et billig ensileringsmiddel, eller sågar å la være å bruke ensileringsmiddel, vil en kunne redusere grovfôrets høstekostnader med opp til 60 kroner per tonn gras.

Tabell 1
Ensileringsmidler, innkjøp og brukerpris
Ensileringsmiddel Pris per liter Dosering pr. tonn gras Pris pr tonn gras
Ensil 1 15 4 60
Xtrasil LP 13 3 39
Xtrasil Bio 5 3 15

Her kunne man trukket konklusjonen og satt to streker under svaret, men som det fremkommer videre, det er store gevinster å hente på å velge riktig ensileringsmiddel og redusere gjæringa og åndingstapet.

I Tabell 2 brytes kostnadene ned til hva de ulike ensileringsmiddlene koster per tonn gras og per FEm gitt ulike tørrstoffnivå i graset. Selv med likt tørrstoffnivå kan en fremdeles konkludere med at syrebaserte ensileringsmidler koster mest (henholdsvis 7 og 15 øre mer enn Xtrasil LP og Xtrasil Bio per kg TS). Tabellen viser samtidig at ensileringsmiddelet kun utgjør en marginal kostnad i grasproduksjonen (5-7 prosent) og at effektivisering av andre innsatsfaktorer kan gi langt større gevinst. Det er også tydelig at økt tørrstoffnivå i grovfôret gir stort priskutt. Ved bruk av Ensil 1 vil kostnaden til ensileringsmiddel halveres ved å gå fra 20 til 30 prosent tørrstoff i surfôret. Optimal fortørking er viktig og kontinuerlig fokus på vær og nedbør påvirker resultatene.

Tabell 2
Kostnad per Fôrenhet
Produkt Dosering TS Kr/tonn gras FEm/kg TS Kr/FEm Kr/kg TS
Ensil 1 5 20 % 75 0,87 0,43 0,38
Ensil 1 4 25 % 60 0,87 0,28 0,24
Ensil 1 4 30 % 60 0,87 0,23 0,20
Ensil 1 4 35 % 60 0,87 0,20 0,17
Xtrasil LP 3 30 % 39 0,87 0,15 0,13
Xtrasil LP 3 35 % 39 0,87 0,13 0,11
Xtrasil LP 2 40 % 26 0,87 0,07 0,07
Xtrasil Bio 3 35 % 15 0,87 0,05 0,04
Xtrasil Bio 3 40 % 15 0,87 0,04 0,04
Xtrasil Bio 2 45 % 10 0,87 0,03 0,02

Restriktiv gjæring gir stor gevinst!

Ved å bruke Ensil 1, eller annet syrebasert ensileringsmiddel, oppnår en hurtig pH-senkning. Syretilsetningen gjør at celleveggene i graset sprekker og plantene vil ikke kunne ånde bort sukkeret etter innpakking. I tillegg vil den raske pH-senkningen redusere mjølkesyrebakterienes aktivitet, da pH raskt vil falle til 4,2-4,4 (avhengig av tørrstoff). Den lave pH-verdien gjør at til og med mjølkesyrebakteriene slutter å bryte ned sukker, og vi får et stabilt surfôr med høg sukkerverdi. Den raske konserveringen gjør også at vi får mindre proteinnedbrytning. Dette sikrer høg AAT-verdi i graset og lite ammoniakk. Effekten av økt sukker og AAT-verdi ved bruk av maursyre blir større jo lavere tørrstoffet er i graset. Ensil 1 er produktet med størst maursyreeffekt og er anbefalt for gras med tørrstoff under 35 prosent, men har effekt helt opp til 40 prosent tørrstoff.

I Tabell 3 vises samlet effekt av økt sukker- og AAT-verdi i grovfôret. Merverdi av ensilering er basert på forsøk utført på Ås av Bakken, Vaga, Metta, Randby og Steinshamn i 2017¹. Første kolonne viser økt AAT-verdi ved bruk av syrebasert ensileringsmiddel. I kolonne 3 er kostnaden for ensileringsmiddel trukket i fra. Vi får da en merverdi av grovfôret i forhold til økt AAT-nivå i kolonne 4. Ved å beregne at det går 0,44 kg TS for å lage en kg mjølk, kan vi beregne hvor stor merverdien er fra økt AAT per liter mjølk. I de to siste kolonnene vises resultatet av at vi også øker sukkerinnholdet i graset, og dermed oppnå en merverdi i størrelsesorden 30 øre per liter mjølk selv med kun 20 % tørrstoff i grovfôret. Dette vil utgjøre store summer for deg som mjølkeprodusent! I tillegg vil økt sukkernivå gi et mer smakelig fôr, noe som gir økt grovfôropptak og redusert kraftfôrbehov.

Tabell 3
Hva kan en tjene på å bruke syrebasert ensileringsmiddel?
AAT-verdi, øre pr kg TS Ensil 1 brukt ved ulike TS Verdi ensilering, øre/kg TS Verdi pr kg fôr*, øre Grovfôr pr kg mjølk Verdi per liter mjølk, øre Sukkerverdi pr. kg TS, øre Sluttverdi, øre/liter mjølk
26 20 % -12 -3,45 0,44 -1,52 30 28
26 25 % 2 0,70 0,44 0,31 30 30
26 30 % 6 1,80 0,44 0,79 30 30
26 35 % 9 3,10 0,44 1,36 30 31
               
   >0 viser inntjening   *Omregning til verdi per liter mjølk, bruker 30 % TS        

¹Protein characteristics in grass–clover silages according to wilting rate and fermentation pattern, A. K. Bakken, M. Vaga, M. Hetta, Å. T. Randby og H. Steinshamn.

I Tabell 4 vises en skjematisk oppstilling for verdien av økt sukker- og AAT-innhold i surfôret. Sukkerverdien er vist i henhold til økt fettinnhold i mjølk. Det er vist at en økning på 50 gram sukker gir 0,15 prosent høgere fettinnhold i mjølka – noe som tilsvarer en økt betaling på 13,5 øre per liter. For AAT bruker vi alternativverdien for å bestemme gevinsten av restriktiv gjæring. Ved å redusere gjæringa og oppnå høgere AAT-verdi i grovfôret reduserer en behovet for innkjøpt AAT som per dags dato har en pris på ca. 2 øre per gram AAT, eller 20 kr pr. kg. Restriktiv gjæring gjør grovfôrprodusenten mindre avhengig av importert protein!

Tabell 4
Mjølkeproduksjon - kost/nytte per liter mjølk ved bruk av Ensil 1
Økt sukkerinnhold gir økt fettinnhold i mjølk         Økt AAT-innhold i fôret gir økt fôrverdi    
Sukker i fôret Økt fett: 0,1 % Merpris pr. 0,1 % fett over 4%, øre Merpris pr 50 g sukker, øre Verdi pr. g sukker, øre Pris per g AAT før 2022, øre  Antatt verdi-økning pr. g AAT 2022  
50 1,5 9 13,5 0,27   2  
          AAT, g/kg TS Merverdi Differanse
Mengde sukker i grovfôret, gram Merpris mjølk, øre       60 120 0
0 0       62 124 4
25 7       64 128 8
50 14       66 132 12
75 20       68 136 16
100 27       70 140 20
125 34       72 144 24
150 41       74 148 28
175 47       76 152 32
200 54       78 156 36
          80 160 40
          82 164 44
          84 168 48

Konklusjon

Sett i lys av Bakken et al 2017 kan vi konkludere med at bruk av syrebaserte ensileringsmidler gir deg størst sjanse for å lykkes med restriktiv gjæring, og gir mest sukker og AAT igjen i grovfôret. Syrebasert ensileringsmiddel er med på å sikre en vellykket ensileringsprosess, og investeringen i syrebaserte ensileringsmidler vil betale seg mange ganger gjennom økt fôrverdi og mulighet til å oppnå høg tørrstoffbetaling i kommende innefôringssesong.

Vil du lese mer om ensileringsmidler og finne vårt sortiment, se grovfôrkatalogen fra side 28>