20.01.2022 | Rune Lostuen, produktsjef landbruk

Felleskjøpet sine fagfolk kan hjelpe deg med å sette sammen en god fullfôrplan i din besetning.

Oversikt over tilgjengelige fôrmidler

Ved utarbeidelse av en god plan må vi kjenne til næringsinnholdet og pris på tilgjengelige fôrmidler du disponerer. Grovfôranalyser fra aktuelle skifter er viktig. Felleskjøpet har kjøpt inn håndholdte NIR apparater som selgerne disponerer. Med disse kan en også skaffe bedre oversikt over de skiftene en normalt ikke sender inn analyser fra, men som en likevel benytter i fôringa.

I optimeringsprogrammet har vi mulighet til å velge mellom alle Felleskjøpets kraftfôrblandinger, alternative råvarene som er tilgjengelig på markedet og grovfôret som skal benyttes. Vi justerer på vann for å treffe ønsket Tørrstoffinnhold (TS) i miksen. Størrelsen på blandingen tilpasses besetningsbehovet. råvarer.png
En god fôrplan er likevel bare starten. For å kunne oppnå optimal produksjon og høg fôreffektivitet må fôropptaket stemme med fôrplanen og det må leveres en stabil fôrrasjon fra dag til dag til alle dyregrupper.

Rasjonen må være balansert i forhold til næringsbehov

For å oppnå god fôreffektivitet og ønsket produksjonsresultat må rasjonen være godt balansert. Både for mye og for lite av viktige næringsstoffer vil påvirke resultatene og kostnadene i rasjonen. Det er derfor viktig at en har tilgang til et godt fôrplanverktøy for å se helheten i rasjonen. En godt balansert rasjon skal være kostnadseffektiv samtidig som den skal dekke alle dyras behov for både energi, protein og mineraler/vitaminer.

I eksemplet i denne artikkelen har vi laget en fôrplan til mjølkeku som skal dekke 22 liter mjølk. Vi opererer med minimums,- og maksimumsverdier på hvert enkelt næringsstoff. En ideell rasjon vil ligge nær bør-verdi, men en må også vurdere kostnadene og konsekvensene hvis næringsstoff avviker mye fra optimalt nivå. Vi ønsker alltid å sikre et godt vommiljø hos dyra. E-Strukto verdien er en god indikator for å speile forventet vombalanse hos dyra næringsstoffer.png

Mineralbalansen kan være spesielt utfordrende ved bruk av alternative fôrmidler. Felleskjøpet har en rekke Pluss tilskuddsfôr tilpasset fullfôr for å sikre dekning av mineraler/vitaminer i rasjoner.

image3wxmp.png

Fullfôrrasjonen må være stabil fra dag til dag

Både med TMR (total miksa rasjon) og PMR (delvis miksa rasjon) er stabilitet fra dag til dag avgjørende for et godt resultat. Stabile råvarer og stabil tilgang på råvarer, lik blanderekkefølge, fast blandetid og lite variasjon i tørrstoffinnhold (TS) i miksen er nøkkelfaktorer. Gir en dyra mulighet til å sortere ut «godbitene» får en ustabil produksjon og fare for sur vom. Lavtrangerte dyr vil kunne få en rasjon som er svakere enn beregnet når «godsakene» er plukket ut. Sortering vil også gi større holdvariasjon i flokken.

I fullfôrmiksen er det gunstig å bruke en prisgunstig norskbasert kraftfôrblanding som grunnkraftfôr. Kraftfôr blandet inn i fullfôret gjør at dyra tåler bedre stivelsen fra bygg og havre, på grunn av at stivelsen fordeles i hvert måltid ved fôrbrettet gjennom hele døgnet. pH i vomma er mere stabil hos dyr tildelt fullfôr enn der en tildeler kraftfôret separat, så lenge en unngår for mye sortering i fullfôret.

Unngå sortering

Sortering av fullfôret er nesten ikke til å unngå. Men en må redusere det så mye som mulig. Tiltak for å redusere sortering av miksen er mange. Partikkelstørrelsen/fiberlengden i miksen må være så homogen som mulig. Partikkelstørrelsen vil variere fra 0,1 til 7-8 cm, og en bør unngå at det er strå som er lengre enn 10 cm i miksen. Derfor er det viktig at du finner ut hva som er optimal blandetid for å oppnå homogent fôr på din gård. Blandetid vil variere mellom ulike type blandere, mengde fôr som skal blandes, hastighet på snegler, skarphet på knivene og hvilke fôrmidler som skal blandes sammen osv. Ofte vil det å tilsette de mindre ingrediensene, som kraftfôr og tilskuddsfôr tidlig i blandeprosessen være gunstig for at disse skal blandes godt inn i miksen. Hvis bruk av halm bør denne også blandes tidlig inn i miksen. Sortering av «godsakene» har en tendens til å øke med økende TS innhold i miksen. Derfor bør en ha mulighet til å tilsette vann i miksen for å finne riktig tørrstoffinnhold. Ofte ser vi at 35-40% tørrstoff kan fungere, mens tørrstoff utover 45 % kan gi utfordringer. Felleskjøpet har knuste kraftfôrtyper som lettere blandes inn i fullfôret, for eksempel Formel Fullfôr.

En knust kraftfôrvariant som Formel Fullfôr gir mindre sortering av miksen

Produksjonsdyr skal ha tilgang på fôr hele døgnet

Tildeling av fôr flere ganger i døgnet kan gi positive utslag med mindre sortering og mindre konkurranse ved fôrbrettet. Eteplasser til alle dyr eller/og alltid fôr tilgjengelig gir roligere dyr og mindre stress. Varmgang i fôret er ofte en utfordring i sommermånedene. Varmgang vil stjele energi på grunn av varmetap, gi redusert fôropptak og mere stress som igjen gir svakere produksjonsresultater. Enkelte fôrmidler som for eksempel mask gir lett varmgang. Tiltak mot varmgang i fullfôret er å tilsette Ensil Fullfôr eller tørrsyre i form av Ekstrasil Dry Stabilizer. Ved bruk av syre er det spesielt viktig med nok fuktighet i miksen slik at syra fordeler seg i hele blandingen.

TMR eller PMR?

Begrepet Fullfôr benyttes noe upresist i Norge. Blanding av ulike typer grovfôr/rundballer gir ikke grunnlag for å kalle dette fullfôr. Først når vi tilsetter deler eller alt av kraftfôr/andre råvarer i miksen bør vi kalle dette en fullfôrmiks.

TMR, eller totalt miksa rasjon betyr at en tildeler alt fôret dyra skal ha gjennom fullfôrblandingen. Det betyr at rasjonen skal dekke dyrets behov av energi, protein, karbohydrater, mineraler og vitaminer. Noen få benytter TMR til mjølkeku i Norge, men det er mere vanlig å bruke dette til slakteokser.
Delvis miksa rasjon (PMR) er det mest vanlige til mjølkeku her i landet. Da lager en ofte en grunnrasjon som dekker fra 18 til 30 liter mjølk/ku/dag – og gir noe kraftfôr i mjølkeroboten eller kraftfôrstasjonen for å dekke opp energi og proteinbehovet ift ytelsesnivået til den enkelte ku.

Nedenfor er Formel Energi 80 tildelt i mjølkerobot/kraftfôrstasjon sammen med grunnrasjonen benyttet i eksemplet tidligere i denne artikkelen. En tar da sikte på å dekke energibehovet ift ytelsesnivå.

imageogts.png

Først etter at en har lagt inn kraftfôrmengder per ku i mjølkerobot/kraftfôrstasjon ser en balansen i hele rasjonen.

I utlandet er TMR til mjølkeku langt mere vanlig enn i Norge. Dette er nok fordi besetningene er større og at en har mulighet til å ha tilpassede blandinger til både høgtytende og lågtytende kyr. TMR til mjølkeku kan gi veldig gode resultater og god fôreffektivitet, men krever også godt management i besetningen. Innvendingene mot TMR har vært feite kyr i seinlaktasjonen og dårlig kutrafikk i mjølkeroboten. Hva en velger av fullfôrstrategi er opp til den enkelte besetning. Det er viktig at når en velger en TMR strategi, må en la dyra stå lenge nok på denne slik at de rekker å tilpasse seg et nytt fôringssystem. Dyra har god evne til å tilpasse seg ulike fôringssystemer - men det tar gjerne litt tid før en oppnår ønsket effekt.

Ved tilgang på alternative fôrmidler passer de fleste i en fullfôrmikser. Men det er viktig å vite nøyaktig næringsinnhold og at prisen per FEm er riktig ift merarbeid, risiko svinn osv. Gjennom vårt fullfôrprogram kan vi gi deg konkrete råd på hva som lønner seg og hva en kan betale for de ulike råvarene når en også skal dekke opp blant annet mineraler/vitaminer.