09.04.2024 | Øystein Haga Kahdahl, fagsjef landbruk

Om fôropptaket på beitet blir redusert utover i sesongen er det avgjørende å tilpasse innefôringa til et redusert beitetilbud.

Beitetilbud og stell av beite

Beitetilveksten vil stagnere noe etter de første avbeitingene og en vil kunne behøve et større beiteareal per ku. For å opprettholde et godt beitetilbud gjennom sommeren vil en trenger 2-5 dekar per ku avhengig av beitetilvekst og ønsket opptak av beitegras.

For å optimere beiteopptaket vil et størst mulig beiteareal per ku gi det beste resultatet med tanke på fôropptak på beite og et minst mulig behov for tilleggsfôring. Skal en greie seg med et moderat beiteareal er det vesentlig at det både pusses og gjødsles regelmessig. I beiteperioden vil det være aktuelt å tilføre 1 kg nitrogen per dekar per uke fordelt utover sesongen på 4-5 overgjødslinger. Overgjødsling bør helst skje i form av svovelholdig nitrogengjødsel da husdyrgjødsel gir redusert smakelighet på graset og svovel fra husdyrgjødsel er lite tilgjengelig for plantene. Beitepussing bør praktiseres så fort kyrne begynner å sette igjen beitegras for å hindre at beitekvaliteten forringes.

Velg rett kraftfôrslag med Formel beitenøkkelen

I tillegg til å endre på kraftfôrmengde bør en også endre kraftfôrslag i beitesesongen. Kraftfôrslag bør velges ut ifra protein- og energiinnhold i beitegraset samt forventa dagsavdrått. For å gjøre denne oppgaven enklere har vi utformet en beitenøkkel som vist i Figur 1. Har du lav til middels avdrått vil Formel Favør, Formel Basis eller Formel Linnea være tilstrekkelig om kyrne får tildelt kraftfôr i mindre porsjoner (2-3 kg/tildeling). Ved avdrått høgere enn 8 000 kg EKM anbefaler vi å bruke Formel Elite, Formel Premium eller Formel ProFet. Formel ProFet er spesialtilpasset besetninger som har problemer med å opprettholde fettinnholdet i mjølka ved beiteslipp.

Til svært gode beiter med høgt proteininnhold anbefaler vi å bruke en Låg-blanding. Dette skyldes at det høge proteininnholdet i graset gjør det nødvendig å redusere PBV-verdien i kraftfôret. Ved middels beitekvalitet anbefaler vi å bruke er Normal-blanding, og ved ugjødsla beiter/utmarksbeiter anbefaler vi våre proteinrike Høg-blandinger. Selv med et tilpasset kraftfôrslag og kraftfôrmengde er det normalt at fettinnholdet i mjølka er lågere i beitesesongen. Dette skyldes redusert fiberandel i fôrrasjonen som gir endra gjæringsmønster og fettsyreproduksjon i vomma. Låg fiberandel gir også en løsere gjødselkonsistens som kan bidra til lågere opptak av mineraler i tykktarm. Det anbefales derfor å tildele Pluss Storfe mineraltilskudd til alle mjølkekyr i beiteperioden samt å sørge for at alle dyr har tilgang til Pluss Grå saltslikkestein.

 

imagej9th4.png

Figur 1: Beitenøkkelen viser oversikt over kraftfôrslag tilpasset ulikt ytelsesnivå og proteininnhold tilpasset kvaliteten på beitet. I en overgangsperiode bør en legge opp til å bruke et kraftfôr som gir mindre vombelastning for å redusere faren for ytelsesnedgang ved beiteslipp (ProFet, Elite og Premium).

Fettinnhold i mjølk produsert på beitegras

For å kunne opprettholde fettinnholdet i mjølk på beitet er det nødvendig å tilpasse tilleggsfôringa. Dette gjelder valg av både grovfôr, kraftfôr og fôringsstrategi. Når kyrne kommer fra beite er det ønskelig at de alltid har tilgang på grovfôr, da dette gir økt drøvtygging og vomstabilitet. Den lave andelen fiber i beitegras gjør det ønskelig med et høgt innhold av NDF (>500 g/kg TS) i surfôret. Det er meget viktig at fôret har god gjæringskvalitet for å opprettholde god smakelighet i sommervarmen. Redusert smakelighet gir redusert grovfôropptak og dermed et lavt opptak av fiber. Ved bruk av fullfôrblander vil tilsetting av Ensil Fullfôr eller Xtrasil Stabiliser Dry redusere faren for varmgang og redusert smakelighet. Kraftfôrtildeling bør skje ofte og i små mengder og helst etter at kyrne har fått tildelt grovfôr. Om en ikke får kontroll på vommiljøet vil Pluss Vomstabil kunne bidra til å bedre forholda til de fibernedbrytende mikrobene. Pluss Vomstabil inneholder bufferstoffer som reduserer pH-svingningene i vomma og stabiliserer vommiljøet. Ved varig utfordring med løs avføring vil det være gunstig å bytte til et kraftfôr med økt fiberinnhold. Formel Fiber Elite inneholder mer fordøyelig og ufordøyelig fiber enn vanlig kraftfôr, og vil kunne gi bedre vommiljø og dermed økt fettprosent. FK Betefôr kan også brukes som et supplement til vanlig kraftfôr for å øke opptaket av fordøyelig fiber i beitesesongen.