Generelle kvalitetskrav

Hvete-illustrasjon.jpgGenerelle kvalitetskrav

Basispriser for korn er fastsatt for vare uten kvalitetsfeil og mangler. Varepartier med kvalitetsfeil og mangler vil få redusert pris. Leverandør av kornpartier som ikke tilfredsstiller krav til hygienisk kvalitet vil ikke motta oppgjør for kornpartiet.

Basiskvalitet for korn og oljefrø

 

For korn og oljefrø er det definert følgende krav til basiskvalitet
Vareart Vann% HL-vekt Protein% i mathvete Falltall i matkorn
Hvete 15,0 79 12,0 ≥200
Rug 15,0 75 - ≥120
Bygg 15,0 64 -  
Havre 15,0 53 -  
Oljefrø 8,0 - -  

Kontroll og ansvar for kvalitet

Produsenten har ansvar for at varen som leveres oppfyller minstekravene til kvalitet. Produsenten er ansvarlig for kornpartiets kvalitet også om kornpartiet er tatt imot på anlegget. Ved mottaksanleggene er det etablert kontroll for å unngå at partier som ikke tilfredsstiller minstekravene til hygienisk kvalitet kommer inn i beholdningene. Dersom et parti som ikke tilfredsstiller minstekrav til hygienisk kvalitet likevel kommer inn på et mottaksanlegg, og varen går inn i beholdningene, vil produsenten ikke få betalt for partiet. Produsenten kan heller ikke forvente å få varen tilbake.

Krav til hygienisk kvalitet

Alt korn, oljefrø og andre råvarer som kjøpes skal ha tilfredsstillende hygienisk kvalitet, for å sikre mattrygghet for dyr og mennesker. Mattilsynets anbefalte retningslinjer for hygienisk kvalitet omfatter:

  • Kvalitetsvurdering av avvikende utseende, lukt og smak
  • Bakteriologisk kvalitet
  • Mykologisk kvalitet
  • Mykotoksiner (giftstoffer produsert av muggsopp)
  • Midd

Det vil ikke bli beregnet oppgjør for kornpartier som ikke tilfredsstiller krav til hygienisk kvalitet. Produsenten kan heller ikke forvente å få varen tilbake.

Mugg

Felleskjøpet er ikke kjøper av korn med synlig mugg. Muggent korn skal avvises ved kornmottaket. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg vil oppgjør ikke bli utbetalt. Produsenten kan ikke forvente å få varen tilbake.

Mykotoksiner

Felt- og lagersopper i korn kan utvikle mykotoksiner som kan være giftige for dyr og mennesker. Toksiner som er dannet, lar seg normalt ikke fjerne ved etterbehandling. Korn med høye toksinverdier har redusert vareverdi. Se krav til hygienisk kvalitet og prisreduksjon ved høye DON-verdier.

Mjøldrøye

Felleskjøpets leveranser av råvarer til møller og kraftfôrindustri skal ikke inneholde mjøldrøye. Felleskjøpet vil mot betaling rense korn mottatt med innhold av mjøldrøye.

All rug vil gjennomgå standard renseprosess for rensing av mjøldrøye. Rensing av korn med innhold av mjøldrøye utføres ved Felleskjøpet avd. Larvik. All rug som leveres annet sted enn Felleskjøpet avd. Larvik vil bli belastet for merfraktkostnad til Larvik. Rensekostnad for innhold av mjøldrøye beregnes etter analyse ved prisgradering etter følgende tabell. Det er beregnet en kostnad for svinn på 0,5% av målpris for rug. Regelverket gjelder også for andre kornarter med innhold av mjøldrøye.

Mjødrøye innhold
mg/kg korn
Rensekostnad
0 - 199 mg -1,5 øre/kg
200 - 499 mg -6,5 øre/kg
500 - 749 mg -11,5 øre/kg
750 - 999 mg -16,5 øre/kg
1.000 - 2.999 mg -21,5 øre/kg
> 3.000 mg -26,5 øre/kg

Fysisk kvalitet

Det kreves at korn, oljefrø, erter og åkerbønner skal ha en fysisk kvalitet som gjør det mulig å ta imot varen og behandle den på mottaksanlegget uten store vanskeligheter. Høyt vanninnhold, store groskader, frossen vare og vare med mye forurensninger kan medføre problemer for mottaksanlegget. Mottaksanlegget kan beslutte å ikke ta imot vare med problematisk fysisk kvalitet.

Beiset korn

Levering av beiset korn er ikke tillatt. Felleskjøpet kjøper ikke kornpartier med innhold av beisede korn. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg vil oppgjør ikke bli utbetalt. Produsenten kan ikke forvente å få varen tilbake.

Røykgasser

Felleskjøpet kjøper ikke korn som er tørket på anlegg der røykgassen fra oljefyrte anlegg går gjennom kornet.

Kjemiske forurensninger og dårlig lukt

Korn og andre råvarer skal ha frisk og sunn lukt. Kornet skal ikke være forurenset av kjemikalier eller ha dårlig lukt. Korn med dårlig lukt betraktes som lagerskadd vare. Korn med sur lukt, kjellerlukt, lukt av diesel, kjemikalier, røyk, stinksot eller husdyrgjødsel/fjøs har dårlig lukt og betraktes som lagerskadd vare. Lagerskadde kornpartier vil få prisreduksjon. Partier med sterk lagerskade vil ikke motta oppgjør. Produsenten kan ikke forvente å få varen tilbake.

Ureglementert bruk av plantevernmidler

Korn som er behandlet med plantevernmidler i strid med lov og forskrifter er ikke handelsvare og skal ikke brukes til mat eller fôr. Felleskjøpet kjøper ikke korn som er behandlet med plantevernmidler som er i strid med lov og forskrifter. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg vil oppgjør ikke bli utbetalt. Produsenten kan ikke forvente å få varen tilbake.

Bruk av glyfosat i modent bygg skal utføres i henhold til regelverk. Stikkprøver av enkeltpartier av korn for måling av glyfosatinnhold vil rutinemessig bli gjennomført. Alle leveranser av bygg skal i leveringsseddel deklareres for bruk/ikke bruk av glyfosat i modent bygg.

Regulering av hektolitervekt etter vanninnhold

Se også krav til hektolitervekt i matkorn.

Prisen på alt korn reguleres etter hektolitervekt.

 Hektolitervekt basiskvalitet (kg/hl)
Hvete Rug Bygg Havre Rughvete
79 75 64 53 73

Hektolitervekten på et kornparti øker ved tørking. Både målt og korrigert hektolitervekt oppgis i oppgjørsbrevet. Det gis tillegg eller trekk på 0,25 % av kornprisen for hver kg/hl avviker fra basis hektolitervekt. Maksimalt tillegg er 1 % og maksimalt trekk er 1,5 %. Det tilsvarer korrigert hektolitervekt på henholdsvis 4 kg over basis og 6 kg under basis. Oljefrø, erter og åkerbønner prisreguleres ikke etter hektolitervekt.

Omregning av hektolitervekt etter vanninnhold
Vannprosent Hvete/Rug/Rughvete Bygg/Havre
15,5-16,0 1 -
16,5-17,0 2 1
17,5-18,0 3 1
18,5-19,0 4 2
19,5-20,0 5 2
20,5-21,0 6 3
21,5-22,0 7 3
22,5-23,0 8 4
23,5-24,0 9 4
24,5-25,0 10 5
25,5-26,0 11 5
12 6

Et hveteparti med hektolitervekt 78 kg og vanninnhold 18 % korrigeres i henhold til tabellen:
78 kg + 3 kg = 81 kg. 81 kg er 2 kg over basis hektolitervekt for hvete.

Tørking av korn

Vanninnhold og tørkekostnad

Vare som har et høyere vanninnhold enn basis ved levering, blir trukket i oppgjøret for tørkekostnader. Analyseresultater for vanninnhold avrundes i avregningen til nærmeste halve prosent. Vanninnhold som analyseres til 17,8 % blir avrundet til 18,0 %. Vanninnhold avlest til 17,7 % blir avrundet til 17,5 %. I oppgjørsbrevet blir innveid kvantum ved levering omregnet til kvantum ved basis vanninnhold 15 %.

Omregnet kvantum

Levert kvantum x (100 - vann%)


(100-basis vann %) 

Tørketabell finner du her:

Tørketabell 01.06.2023 - 30.06.2023.pdf
Tørketabell 01.05.2023 - 31.05.2023.pdf

Tillegg for tørr vare

Alle tillegg og trekk i prisen blir beregnet på grunnlag av kvantum vare omregnet til basis vanninnhold. Partier som har vanninnhold under basis vanninnhold blir ikke omrenget, i stedet utbetaler Felleskjøpet et tillegg for tørr vare.

Tillegget gjelder for bygg og havre med 14,5% og 14,0% vann. Partier som har vanninnhold under 14,0% blir betraktet som 14,0% vare. Tilsvarende gjelder for oljefrø med 7,5% og 7,0% vann.

Pristillegget beregnes på følgende måte:

Noteringspris x (basis vann % - vann%) / (100 - basis vann %)

Tillegget tilsvarer ved 14% vanninnhold ca. 1,2% av kornprisen.

Matkorn - kvalitetskrav

KSL - Kvalitetssystem i landbruket

Leverandører av matkorn skal ha oppfylt krav til egenrevisjon og lukking av avvik. Spørsmål om KSL-status rettes til KSL på ksl@norskmat.no eller tlf. 24 14 83 00.

Leveringsseddel og matkorn

Leveranser av matkorn skal alltid ha medfølgende utfylt leveringsseddel. Leveringsseddel og deklarasjonsanalysebevis er grunnlag for riktig kvalitetssortering på mottaksanlegget. Produsenten skal alltid påføre kornart og sortens navn på leveringsseddelen. Partier av matkorn uten medfølgende leveringsseddel vil kun kunne tas imot som fôrkorn.

Det vil kunne utføres stikkprøvekontroll av sort ved elektroforese (kjemisk analysemetode). Dersom kontroll viser at produsenten i leveringsseddel har oppgitt annen sort enn faktisk levert vil det i oppgjøret bli trukket 20 % av basisprisen.

Deklarasjonsanalysebevis for matkorn

Kvaliteten på matkorn deklareres med et deklarasjonsanalysebevis før partiet leveres på et mottaksanlegg. Våre største matkornanlegg kan ta forhåndsanalyse av matkornet på stedet ved levering. Se anleggsoversikten.

Deklarasjonsanalysebeviset gir informasjon om sort og varekvalitet til mottaksanlegget og er et grunnlag for at kornet kan sorteres etter kvalitet. Deklarasjonsanalysebeviset/forhåndsanalyse gjelder ikke som grunnlag for endelig prisgradering av kornpartiet. Det er viktig at prøven som leveres/sendes inn til forhåndsanalyse representerer et gjennomsnitt av partiet. Sort må oppgis. For at korn skal tas imot og kjøpes som vare av matkvalitet må kornet være av en beskaffenhet som gjør at nødvendige analyser og kvalitetsvurderinger er mulig å utføre ved levering. Det foretas ikke forhåndsanalyser av DON-innhold.

Poser til å sende prøvene fås ved henvendelse til kornmottakene. Prøveuttak skal skje etter den informasjonen som er angitt på prøveposen. Prøveposer sendes til Synlab, Bekkeliveien 2, 2315 HAMAR eller Eurofins, Møllebakken 40, 1538 MOSS. Prøven kan også leveres på kornmottaket. 

Anleggsoversikten viser mottakssteder for matkorn.

Kvalitetsfeil i matkorn

Skade i vekstsesongen - værskade

Korn med værskade oppstått i vekstperioden godtas ikke som matkorn. Skaden kan vises som groing, misfarging, oppsprekking og synlig sopp med mer. Skaden kan være forårsaket av sopp, insekter, bakterier eller groing.

Innblanding av andre arter

Det tillates inntil 2 vektprosent innblanding av andre kornarter i matkorn. Ved større innblanding blir partiet avregnet til fôrkornpris. For innblanding av havre og erter i matkorn må innblanding ikke overstige 1 %.

Lagerskade

Lagerskadd korn godtas ikke som matkorn.

Skadde, brudne og grønne korn i matkorn

Med skadde korn menes brudne korn, grønne korn og korn skadet av insekter. Det godtas inntil 5 vektprosent skadde korn i matkorn. Ved påvisning av 3-5 vektprosent skadde korn, trekkes 4 % av matkornprisen. Hvete og rug med mer enn 5 vektprosent skadde korn avregnes som fôrkorn. Skrumpne korn skal fanges opp av krav til hektolitervekt i matkorn.

Sopp og soppgifter i matkorn

Grenseverdien for soppgiften DON i korn til mat er 1 250 µg pr kg korn. For havre til mat/gryn er grenseverdien 1 750 µg pr kg, jfr. Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Målt resultat vil reduseres med 10 % før avregning. Analysekostnaden blir belastet kornpartiet. Korn med målte DON-verdier høyere enn grenseverdier vil bli avregnet som fôrkorn. Korn som har synlig smitte av soppen fusarium kan ikke leveres som matkorn. Korn som i prisgraderingen viser å ha smitte av fusarium vil få oppgjør som fôrkorn.

Oljefrø blomst.jpgFôrkorn - kvalitetskrav

KSL - Kvalitetssystem i landbruket

Dersom KSL-system ikke er etablert eller vedlikeholdt vil det i oppgjøret trekkes 10 øre pr. kg korn.Klikk her for å lese mer om KSL.

Proteinbetaling i fôrhvete

Felleskjøpet avregner fôrhvete etter proteininnhold. All hvete analyseres for innhold av protein. Pristillegget kan endre seg i løpet av sesongen. 

Protein Pristillegg øre/kg
12,0% Basis
12,5% +5
13,0% +7,5
≥13,5 % +10

Oljefrø

Felleskjøpet er kjøper av fullverdig vare av oljefrø, definert som frø av normal form som ikke går gjennom sold med diameter 0,8 mm. Mindre frø, skolmer og plantedeler er avrens.

Korn og belgvekster i blanding

Felleskjøpet tilbyr mottak av korn og belgvekster i blanding på mottakssted Eiker i Hokksund. Mottaket vil foregå i perioden november/desember. Partier med blandet vare deles i avregningen i kvantum vare etter sine andeler. Varene avregnes hver for seg, i hvert sitt parti, med i utgangspunktet samme vilkår som ren vare.

I oppgjøret vil hvert vareparti i blandingen få en prisreduksjon på 50 øre pr kg.

I et parti med 1000 kg havre og erter i blanding 50/50 vil det avregnes 500 kg havre og 500 kg erter i hvert sitt parti. I oppgjøret vil det for hvert parti bli trukket 50 øre pr kg med beskrivelsen «blandet vare belgvekster/korn». Når innholdet av erter er mindre enn 10 % anvendes regler for korn med innblanding av annen vare.

Klikk her for å lese om økologisk korn.

Kvalitetsfeil i fôrkorn

Redusert vareverdi medfører reduksjon i kornpris. Redusert vareverdi er skader som gir kornet lavere næringsverdi, som forringer varens tekniske egenskaper, produktkvalitet ved foredling eller gir lavere holdbarhet.

Skade i vekstsesongen - værskade

Værskade kan være forårsaket av sopp, insekter, bakterier, nedbør og frost. Skaden kan vises som groing, misfarging, oppsprekking og synlig sopp. Skadet korn som godtas levert til fôr, kan trekkes 3 % eller 6 % av fôrkornprisen avhengig av skadens omfang. Omfattende værskade kan redusere varekvaliteten til kornpartiet i en slik grad at minstekrav til hygienisk kvalitet ikke blir oppfylt. Oppgjør vil da ikke bli utbetalt, les mer om krav til kvalitet - generelle.

Forurensning/dårlig renset vare

I partier hvor det påvises mer enn 1 vektprosent fremmede bestanddeler etter rensing ved mottak, som f.eks. agner, snerp, andre plantedeler, jord eller sand, blir det for den overskytende prosentandelen trukket direkte i kornprisen.

På mottaksanlegg med bilbruvekt beregnes andel forurensning ved prisgradering av gjennomsnittsprøven fra lasset. Avrens blir ved prisgradering veid og andel avrens beregnet. Antall kg levert vare blir redusert for avrens før omregning til basis vanninnhold og beregning av eventuelle tillegg og trekk.

Innblanding av andre arter

Ved innblanding mer enn 2 vektprosent andre arter i et kornparti, vil det for alt korn, erter, åkerbønner og oljefrø foretas trekk i oppgjør. Trekket utgjør 25 % av prisen for den arten avregningen gjelder og foretas på den prosentvise innblandingen som overstiger 2 %.

Ved innblanding av 12 % bygg i fôrhvete beregnes prisreduksjonen på følgende måte: Innblanding grunnlag for prisreduksjon: 12 % - 2 % = 10 %.

Prisreduksjon pr kg fôrhvete: Basispris fôrhvete 414 øre pr kg x 25 % x innblanding 10 % = 10,35 øre pr kg.

Lagerskade

Lagerskade i korn er alle skader som kan inntreffe på lager. Skader forårsaket av høyt vanninnhold, høy temperatur, sopp, insekter og dyr, samt diesel, oljesøl og tilførsel av forurenset luft, betraktes som lagerskader. For kornpartier med et begrenset omfang av lagerskade og som kan anvendes som fôrkorn, trekkes 10 % eller 20 % av kornprisen.

Lagerskade forårsakes oftest av stor biologisk aktivitet med påfølgende varmgang og muggdannelse når korn lagres med høyt vanninnhold og/eller høy temperatur. Stabrent korn regnes som alvorlig lagerskade.

Omfattende lagerskade kan redusere varekvaliteten til kornpartiet i en slik grad at minstekrav til hygienisk kvalitet ikke oppfylles. Ved sterk lagerskade vil oppgjør ikke bli utbetalt, les mer om krav til kvalitet - generelle.

Prisreduksjon ved høye DONverdier i korn

Korn med høye toksinverdier har begrenset anvendelsesområde og dermed en lavere verdi som råvare i kraftfôrproduksjonen.

DON-verdi μg pr kg
(målt verdi -10 %)
Prisreduksjon
0 – 1 999 0 øre/kg
2 000 – 4 999 -10 øre/kg
5 000 – 7 999 -16 øre/kg
8 000 – 11 999 -29 øre/kg
12 000 – 14 999 -45 øre/kg
≥ 15 000 -100 øre/kg

 

Kornoppgjør

Kvalitet og tester

Kvalitetskrav for matkorn

Betalingspartnere