Markedsregulering

Felleskjøpet Agri SA er markedsregulator i kornsektoren. Felleskjøpet markedsregulator skal legge til rette for uttak av jordbruksavtalens målpriser på korn. Dette skjer gjennom å legge til rette for et balansert marked for korn i Norge og priser som samsvarer med målpris. Markedsbalanseringen skjer gjennom reguleringstiltak med grunnlag i prognoser. Felleskjøpet markedsregulator fastsetter basispriser for hver uke i kornåret som gjelder for Felleskjøpet Agri sine kystanlegg på Østlandet og i Trondheim. Markedsreguleringen skal gjennomføres på en konkurransenøytral måte og med lavest mulig kostnader. Markedsreguleringen er finansiert av omsetningsavgifta på korn.

Basispriser korn øre/kg

Uke 29: Mathvete 467, matrug 416, bygg 384, havre 373, oljefrø noteres ikke.
Uke 30: Mathvete 484, matrug 416, bygg 388, havre 377, oljefrø noteres ikke.

Aktuelle artikler

Kornet er brukt opp
Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2023/2024
Bærekraft får fokus på Kornkonferansen 2024
Novemberprognosen: Kornavlinga nesten halvert fra i fjor
Prognose september 2023
Tidleg prognose kornsesong 2023/2024
Caress – vårhvete for norske brød
Norsk matkorn kan dekke det norske matkornbehovet

Kontakt Felleskjøpet markedsregulering

Felleskjøpet Markedsregulering

Postboks: Postboks 9237, Grønland, 0134 OSLO
Besøk: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, 0191 OSLO

Stilling

Namn

E-post

Seniorrådgiver

Sindre Flø

E-post

Konsulent

Marte Narvestad

E-post

Informasjon om markedsordningen

 

Rutiner for markedsreguleringen

Felleskjøpet Agri har utarbeidd retningsliner for handtering av informasjon under marknadsreguleringa. Retningslinene er oppfølgjing av Omsetningsrådet sin gjennomgang av regelverka under rådet.

Rutinar for informasjonshandtering i Felleskjøpet Agri SA i rolla som marknadsregulator for kornsektoren

Felleskjøpet Agri SA 16.12.2021

1. Bakgrunn

Felleskjøpet er tildelt rolla som marknadsregulator for korn jf. forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer, § 2.

Forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer, §§ 3.1 og 6, definerer Felleskjøpet sine oppgåver og ansvar når det gjeld informasjonsplikta og informasjonshandteringa. Desse rutinane skal sikre at informasjon Felleskjøpet har i kraft av å være marknadsregulator blir handtert i tråd med forskrifta.

2. Organisering av marknadsreguleringa av korn

Felleskjøpet Agri SA er marknadsregulator for kornsektoren. Marknadsreguleringsfunksjonen er lagt til Avdeling for næringspolitikk og marknadsregulering.

3. Formål

Rutinar for informasjonshandtering i Felleskjøpet Agri SA skal sikre at informasjon vert handtert på ein måte som ikkje påverkar konkurranseforholda i kornsektoren, jf. forskrift om markedsregulering § 6:

«Rutinene skal sikre en forsvarlig informasjonshåndtering slik at opplysninger om aktiviteter som markedsregulator utfører i kraft av reguleringsansvaret ikke tilflyter forretningsvirksomheten.»

Felleskjøpet sine forretningsmessige aktivitetar skal ikkje ha tilgang til sensitiv informasjon om andre aktørar og på den måten oppnå konkurransemessige fordelar av informasjon frå aktivitetar under marknadsreguleringa.

4. Sensitiv informasjon

Dette er informasjon som Felleskjøpet Agri SA har i kraft av å være marknadsregulator, som ikkje er offentleg tilgjengeleg eller allment kjent og som er eigna til å påverke aktørane sine kommersielle disposisjonar.

I det løpande arbeidet gjeld dette:

 • Informasjon om avsetningstiltak: Lagerstad, sikringstiltak, mishald og reaksjonar – korrespondanse rundt slike tilfelle.
 • Informasjon til bruk i prognosearbeidet frå enkeltaktørar.
 • Informasjon om kvanta, kostnadar, utfordringar gitt under kontrollverksemd.

5. Handtering av sensitiv informasjon

Informasjon som grunnlag for prognosering og avsetningstiltak som er relevant for alle aktørar, skal delast likt og samtidig med Felleskjøpet Agri og uavhengige aktørar.

Personar som er på innsidelista (sjå nedanfor) skal sørge for at sensitiv informasjon ikkje blir kjent for andre i organisasjonen før informasjonen er gjort offentleg kjend.

I arbeidet med prognoser, prisar eller reguleringstiltak, skal involvering av personar i Felleskjøpet Agri SA avgrensast til personar som har dette som si oppgåve eller som har kompetanse som er avgjerande for å sikre kvalitet i utføring av arbeidet.

På IT-området er det etablert brannmur slik at berre personar med ansvar for marknadsreguleringa har tilgang til informasjon som kan vere sensitiv.

6. Innsideliste

Dette er ei liste over personar i Felleskjøpet Agri SA som kan ha tilgang til sensitiv informasjon slik den er definert i denne rutinen. Lista omfattar tilsette som har tilgang til informasjon som nemnt i punkt 3.

Andre personar enn tilsette i Felleskjøpet Agri SA med ansvar for marknadsreguleringa skal ikkje ha tilgang til sensitiv informasjon om andre aktørar.

Alle på Innsidelista skal underteikne ei erklæring om teieplikt knytt opp til informasjonshandtering.

Lista blir ajourført kontinuerleg.

Andre med ansvar under marknadsreguleringa
Fagutval for marknadsregulering gjer vedtak om prognosar etter delegasjon frå styret. Fagutvalet har ikkje tilgang til informasjon innhenta frå andre aktørar.

Styret i Felleskjøpet Agri SA har ikkje tilgang til informasjon om aktørar som gir innsidestatus.

7. Erklæring om teieplikt

Alle på Innsidelista skal underteikne ei erklæring om teieplikt knytt opp til informasjonshandtering.

8. Opplæring

Alle på Innsidelista (vedlegg 1) skal få den opplæring som er trengs for å kunne kjenne igjen og handtere sensitiv informasjon i tråd med desse interne rutinane.

9. Avvik

Dersom det er mistanke om brot på pliktene med informasjonshandtering omtalt her skal det varslast utan ugrunna opphald til direktør i Felleskjøpet Agri SA.

10. Ansvar

Ansvarleg for funksjonen marknadsregulering (jf. funksjonsbeskrivelsen) har ansvar for oppfølging av desse rutinane, her under ajourføring av innsidelista og erklæringar om teieplikt, oppfølging av avvik og opplæring.

Desse rutinane er vedtekne av styret i Felleskjøpet Agri SA med verknad frå 12. desember 2021 og gjeld til dei blir endra eller oppheva.


Funksjonsbeskrivelse for markedsregulator korn

Anbefalt av styret i Norske Felleskjøp 4. desember 2020.
Fastsatt av styret i Felleskjøpet Agri SA 11. desember 2020

Bakgrunn og formål

Felleskjøpet Agri SA (FKA) er fra 1. januar 2021 markedsregulator for korn. Rollen som
markedsregulator har fram til 1. januar 2021 ligget til Norske Felleskjøp SA (NFK). Bestemmelsene i
samvirkelovens § 8 (1) er bakgrunnen for endringen, som innebærer at Norske Felleskjøp avvikles
som eget selskap. Felleskjøpet Agri overtar de rettigheter og plikter for markedsreguleringen som
Norske Felleskjøp tidligere hadde.

Markedsregulering skal gjennomføres i samvirkeorganisering. Denne funksjonsbeskrivelsen har som
formål å sikre at markedsreguleringen for korn i Felleskjøpet Agri fortsatt utføres som en uavhengig
rolle, herunder at alle aktører i kornmarkedet likebehandles ved gjennomføring av reguleringstiltak.

Definisjoner og grunnlag

Omsetningsloven og samarbeidsavtalene mellom Norges Bondelag og Norsk Bonde -og Småbrukarlag
og landbrukssamvirkene, inkl. «Samarbeidsavtale mellom partene i Rådet for
jordbruksavtalespørsmål» ligger til grunn for markedsregulatorrollen.
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om årlige
jordbruksavtaler med basis i Hovedavtalen. Markedsregulators oppgave er å medvirke til
gjennomføring av jordbruksavtalen.

Omsetningsloven gir anledning til å kreve inn omsetningsavgift for å fremme omsetningen av visse
jordbruksvarer, inkl. korn. Omsetningsrådet har ansvar for bruk av avgiftsmidlene og fastsetter
nærmere retningslinjer for markedsbalanseringen.

Ved behandlingen av Meld S nr 11 2016-2017 gjennom InnstS 251 2016-2017 la Stortinget til grunn
at produsentsamvirkene fortsatt skal stå for markedsbalanseringen (markedsregulering)
Felleskjøpet Agri er produsentsamvirke for korn.

Bransjeforum endres ikke som følge av overføringen til FKA. Bransjeforum består av de samme
aktørene som deltok i bransjeforum i Norske Felleskjøp og oppnevning skjer etter de samme kriterier
som før. Det foreligger retningslinjer for Bransjeforum.

Organisering

Etter avviklingen av NFK og overføring av funksjonen som markedsregulator til FKA vil denne
funksjonen bli organisert slik det er nærmere redegjort for i det følgende.

Styret i Felleskjøpet Agri ansetter og avsetter ansvarlig for funksjonen markedsregulering og
fastsetter dennes godtgjørelse. Ansvarlig for funksjonen rapporterer direkte til styret for de forhold
som gjelder markedsreguleringen. Ansvarlig for funksjonen kan ikke ha andre roller i FKA.

Markedsreguleringsfunksjonen skal være fysisk lokalisert utenfor Felleskjøpet Agri sitt hovedkontor.
Funksjonen skal fortsatt være lokalisert i Landbrukskvartalet i Oslo sentrum, slik Norske Felleskjøp
har vært. Funksjonen skal være en del av et relevant fagmiljø med personalmessig oppfølging.
Øvrige medarbeidere som arbeider med oppgaver tilknyttet markedsreguleringen er under utøvelsen
av disse oppgavene underlagt de samme forpliktelser til uavhengighet og likebehandling som følger
av denne funksjonsbeskrivelsen.

Bransjeforum ledes av ansvarlig for markedsreguleringsfunksjonen.

Styret i Felleskjøpet Agri kan velge å oppnevne et styreutvalg, som velges blant styrets eiervalgte
medlemmer, som sitt forberedende organ for saker som gjelder markedsreguleringen.

Styret i Felleskjøpet Agri foreslår medlem og varamedlem til Omsetningsrådet etter § 2 annet ledd i
Omsetningsloven

Styret i Felleskjøpet Agri har ansvar for rapportering til Omsetningsrådet for bruk av omsetningsavgift
fra fondet for korn.

Ansvar og oppgaver

Markedsregulators ansvar og oppgaver endres ikke som følge av omorganiseringen. Felleskjøpet Agri
sin operative rolle i kornhandelen endres ikke.

Ansvarlig for markedsreguleringsfunksjonen skal sørge for at markedsreguleringen i Felleskjøpet Agri
utføres i tråd med bestemmelser gitt av Omsetningsrådet og jordbruksavtalen.

Til markedsregulator ligger følgende oppgaver, pr i dag og etter omorganiseringen:

 • Utarbeide prognoser for tilgang og forbruk av korn samt prisprognoser.
 • Foreslå sats for omsetningsavgift på korn
 • Prognosen er grunnlaget for å iverksette regulering, som overlagring og nedskriving.
  Markedsregulator håndtere gjennomføringen av reguleringen, som skjer i form av tilbud fra
  kornhandlerne. Markedsregulator gir anbefaling om importkvoter til Landbruksdirektoratet.
 • Rapportere prisnotering ukentlig til Landbruksdirektoratet
 • Ansvar for målprisanlegg og mottaksplikt videreføres i Felleskjøpet Agri på samme måte som
  tidligere

Behandling av opplysninger

Markedsreguleringsfunksjonens aktiviteter skal utføres på en slik måte at konfidensialitet sikres og at
informasjon ikke kommer på avveie. Det er utarbeidet egne retningslinjer for
informasjonsbehandling og det henvises til disse.

Åpenhet

Funksjonsbeskrivelsen for markedsreguleringen skal til enhver tid ligge tilgjengelig på
markedsregulators del av nettsidene til Felleskjøpet Agri

Last ned aktuelle tall for dyrking og forbruk av korn i Norge.

 

Betalingspartnere