Markedsregulering

Felleskjøpet Agri SA er markedsregulator i kornsektoren. Felleskjøpet markedsregulator skal legge til rette for uttak av jordbruksavtalens målpriser på korn. Dette skjer gjennom å legge til rette for et balansert marked for korn i Norge og priser som samsvarer med målpris. Markedsbalanseringen skjer gjennom reguleringstiltak med grunnlag i prognoser. Felleskjøpet markedsregulator fastsetter basispriser for hver uke i kornåret som gjelder for Felleskjøpet Agri sine kystanlegg på Østlandet og i Trondheim. Markedsreguleringen skal gjennomføres på en konkurransenøytral måte og med lavest mulig kostnader. Markedsreguleringen er finansiert av omsetningsavgifta på korn.

Aktuelle artikler

Maiprognosen 2023
Mindre forventa kornoverskot
Marsprognosen: Høgare avling enn venta
Caress – vårhvete for norske brød
Norsk matkorn kan dekke det norske matkornbehovet
Novemberprognosen: Høgare kornavling enn venta
Omsetningsavgift 2 øre

Kontakt Felleskjøpet markedsregulering

Felleskjøpet Markedsregulering

Postboks: Postboks 9237, Grønland, 0134 OSLO
Besøk: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, 0191 OSLO

Stilling

Namn

E-post

Direktør

Eli Reistad

E-post

Seniorrådgiver

Sindre Flø

E-post

Konsulent

Marte Narvestad

E-post

Rutiner for markedsreguleringen

Felleskjøpet Agri har utarbeidd retningsliner for handtering av informasjon under marknadsreguleringa. Retningslinene er oppfølgjing av Omsetningsrådet sin gjennomgang av regelverka under rådet.

Rutinar for informasjonshandtering i Felleskjøpet Agri SA i rolla som marknadsregulator for kornsektoren

Felleskjøpet Agri SA 16.12.2021

1. Bakgrunn

Felleskjøpet er tildelt rolla som marknadsregulator for korn jf. forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer, § 2.

Forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer, §§ 3.1 og 6, definerer Felleskjøpet sine oppgåver og ansvar når det gjeld informasjonsplikta og informasjonshandteringa. Desse rutinane skal sikre at informasjon Felleskjøpet har i kraft av å være marknadsregulator blir handtert i tråd med forskrifta.

2. Organisering av marknadsreguleringa av korn

Felleskjøpet Agri SA er marknadsregulator for kornsektoren. Marknadsreguleringsfunksjonen er lagt til Avdeling for næringspolitikk og marknadsregulering.

3. Formål

Rutinar for informasjonshandtering i Felleskjøpet Agri SA skal sikre at informasjon vert handtert på ein måte som ikkje påverkar konkurranseforholda i kornsektoren, jf. forskrift om markedsregulering § 6:

«Rutinene skal sikre en forsvarlig informasjonshåndtering slik at opplysninger om aktiviteter som markedsregulator utfører i kraft av reguleringsansvaret ikke tilflyter forretningsvirksomheten.»

Felleskjøpet sine forretningsmessige aktivitetar skal ikkje ha tilgang til sensitiv informasjon om andre aktørar og på den måten oppnå konkurransemessige fordelar av informasjon frå aktivitetar under marknadsreguleringa.

4. Sensitiv informasjon

Dette er informasjon som Felleskjøpet Agri SA har i kraft av å være marknadsregulator, som ikkje er offentleg tilgjengeleg eller allment kjent og som er eigna til å påverke aktørane sine kommersielle disposisjonar.

I det løpande arbeidet gjeld dette:

  • Informasjon om avsetningstiltak: Lagerstad, sikringstiltak, mishald og reaksjonar – korrespondanse rundt slike tilfelle.
  • Informasjon til bruk i prognosearbeidet frå enkeltaktørar.
  • Informasjon om kvanta, kostnadar, utfordringar gitt under kontrollverksemd.

5. Handtering av sensitiv informasjon

Informasjon som grunnlag for prognosering og avsetningstiltak som er relevant for alle aktørar, skal delast likt og samtidig med Felleskjøpet Agri og uavhengige aktørar.

Personar som er på innsidelista (sjå nedanfor) skal sørge for at sensitiv informasjon ikkje blir kjent for andre i organisasjonen før informasjonen er gjort offentleg kjend.

I arbeidet med prognoser, prisar eller reguleringstiltak, skal involvering av personar i Felleskjøpet Agri SA avgrensast til personar som har dette som si oppgåve eller som har kompetanse som er avgjerande for å sikre kvalitet i utføring av arbeidet.

På IT-området er det etablert brannmur slik at berre personar med ansvar for marknadsreguleringa har tilgang til informasjon som kan vere sensitiv.

6. Innsideliste

Dette er ei liste over personar i Felleskjøpet Agri SA som kan ha tilgang til sensitiv informasjon slik den er definert i denne rutinen. Lista omfattar tilsette som har tilgang til informasjon som nemnt i punkt 3.

Andre personar enn tilsette i Felleskjøpet Agri SA med ansvar for marknadsreguleringa skal ikkje ha tilgang til sensitiv informasjon om andre aktørar.

Alle på Innsidelista skal underteikne ei erklæring om teieplikt knytt opp til informasjonshandtering.

Lista blir ajourført kontinuerleg.

Andre med ansvar under marknadsreguleringa
Fagutval for marknadsregulering gjer vedtak om prognosar etter delegasjon frå styret. Fagutvalet har ikkje tilgang til informasjon innhenta frå andre aktørar.

Styret i Felleskjøpet Agri SA har ikkje tilgang til informasjon om aktørar som gir innsidestatus.

7. Erklæring om teieplikt

Alle på Innsidelista skal underteikne ei erklæring om teieplikt knytt opp til informasjonshandtering.

8. Opplæring

Alle på Innsidelista (vedlegg 1) skal få den opplæring som er trengs for å kunne kjenne igjen og handtere sensitiv informasjon i tråd med desse interne rutinane.

9. Avvik

Dersom det er mistanke om brot på pliktene med informasjonshandtering omtalt her skal det varslast utan ugrunna opphald til direktør i Felleskjøpet Agri SA.

10. Ansvar

Ansvarleg for funksjonen marknadsregulering (jf. funksjonsbeskrivelsen) har ansvar for oppfølging av desse rutinane, her under ajourføring av innsidelista og erklæringar om teieplikt, oppfølging av avvik og opplæring.

Desse rutinane er vedtekne av styret i Felleskjøpet Agri SA med verknad frå 12. desember 2021 og gjeld til dei blir endra eller oppheva.

God tilgang på norsk matkorn

Prognosane viser at forventa tilgang er justert opp 54 000 tonn sidan august og 14 prosent høgare enn gjennomsnittet for dei siste fem åra,

Felleskjøpet Agri markedsregulator har oppdatert prognosen frå 16. august. Det er innhenta oppdaterte anslag for avling pr. dekar frå Norsk landbruksrådgiving. Prognosane for forbruk av matkorn og fôrkorn er oppdatert med data frå Tine, Nortura og Landbruksdirektoratet.

Det er god tilgang på matkorn, og fordelinga mellom dei ulike kvalitetene av kveite er god. Ein reknar med at møllarar og bakarar vil kunne bruke opp mot 80 prosent norsk korn i mjølblandingane. Forventa overskot av matkorn vert omregulert til fôrkorn, og markedsregulator har invitert til å gje tilbod på omregulering av 20 000 tonn matkveite klasse 4.

Prognose-13-september-2022.pdf

 

God kornavling

Første prognose for årets kornavling frå Felleskjøpet Agri ligg 10 prosent over avlinga i fjor og omlag som avlinga i 2020.

Felleskjøpet Agri marknadsregulator har i dag utarbeidd den første prognosen for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2022/2023. Marknadsreguleringa i kornsektoren har som formål å skape balanse i kornmarknaden i Norge og sikre at omsetninga av norsk korn kan skje til målpris. Felleskjøpet Agri marknadsregulator skal legge til rette for at alt norsk korn kan bli brukt best mogleg i samsvar med kvaliteten på kornet.

 

Prognosert areal er sett lik føregåande totalareal. Fordelinga mellom kornslag er prognose frå NIBIO basert på såkornomsetninga og viser auka kveiteareal og mindre areal bygg og havre. Arealet med åkerbønner har auka sterkt frå i fjor. Avdelingar i Norsk Landbruksrådgiving har vurdert avlinga og gitt innspel pr. 09.08.2022. Regionale vurderingar er vedlagt i prognosedokumentet.

Totalt prognosert avling for 2022 er 1 245 000 tonn, opp 10 prosent frå avlinga i 2021 på 1 132 900 i tonn og så vidt under avlinga i 2020 på 1 250 356 tonn.

Andelen av avlinga som innfrir krava til matkorn er avhengig av vêret framover og er førebels usikker. Andelen matkorn er sett med utgangspunkt i historiske data. Førebels er utsiktene for kvaliteten av matkveiten vurdert som gode. Med den store tilgangen er det grunn til å vente at det blir behov for regulering til 2023/2024.

Forbruksprognoser og importkvoter

Felleskjøpet Agri har også lagt fram prognoser for forbruket av matkorn og fôrkorn. På grunnlag av prognosene gir Felleskjøpet Agri marknadsregulator råd til Landbruksdirektoratet om kvoter for suppleringsimport til administrert toll. Prognose for importbehov i sesongen 2022/2023 er 453 000 tonn fôrkorn, 77 600 tonn matkorn og 4 400 tonn oljefrø. Felleskjøpet Agri anbefaler at Landbruksdirektoratet tildeler kvoter for import med redusert toll i august på 149 000 fôrkorn, 31 000 tonn matkorn og 2 000 tonn oljefrø.

Sjå detaljar i vedlagt prognosedokument.

Prognose-august-2022.pdf

Betalingspartnere