01.03.2024 | Ingrid Strømstad, fagsjef drøv

Slaktevekter og slakteklasse er ikke bare påvirket av sommerens vær og beitetilgang. Vårtilveksten på lamma har også sterk innvirkning. Kan vårtilveksten forbedres, vil flere lam ha rett slaktevekt ved sanking, og det betyr mindre behov for sluttfôring, og det er lettere å treffe prisløypa til slakteriet. Høg mjølkeproduksjon på søya gir lamma en god start. For å lykkes med dette er rett fôring viktig. Fokus på hold, fôring og stell av søya gjennom vinteren og tilstrekkelig næring rundt lamming.

Overgangsfôring og fôrbehov.

Logistikken i fjøset under lamminga og frem til beiteslipp er utfordrende. For å redusere smittepresset i fjøset samtidig som du får et effektivt stell, er det greit å få dyra raskt ut av fjøset. Frem til beitegraset gir tilstrekkelig næring, bør søya støtte-fôres slik at mjølkeproduksjonen forblir god.  Formel Grov er spesielt egnet til dette. Den store pelletsen kan fôres direkte på marka uten å gi stort fôr-svinn.

Alle store fôr-endringer krever tilvenning. Overgang fra innefôring til beite er intet unntak. Gi full innefôring i tillegg til beite de første dagene. La søya spise seg mett på dette før den slippes ut, da går overgangen til fiberfattig beitefôr lettere.

Når beitegraset begynner å vokse til vil tilstrekkelig areal og godt beite- opptak pr. dyr gi nok energi. Benyttes fulldyrket beite bør du beregne minst 0,7 daa pr mordyr, dobbelt areal om det er kulturbeite. Vel og merke ved gode vekstforhold. Sein vår, eller ved for eksempel tørkeutfordringer, må arealet økes eller du må tilleggs-fôre med grovfôr eller kraftfôr.

Vær obs på den hygieniske kvaliteten på grovfôr som blir stående i rundballehekk denne tiden på året. For å få et surfôr som ikke mugner lett, bør det benyttes ensileringsmiddel ved høsting. Her er de saltbaserte midlene best. For eksempel Xtrasil.

For å dekke søyas behov ved høg mjølkeproduksjon er det viktig at beitegraset er topp og gir høgt tørrstoff- og energiopptak. Vi kan beregne et opptak på ca 2,5- 3 kg tørrstoff på ei voksen søye. Når vi vet at fôrbehovet til søye med 3 lam er rundt 3,5 fem, så kreves godt beite – eller støttefôring med litt kraftfôr.

På beite er det viktig å huske på vitaminer og mineraler. Bruk et Pluss produkt som er tilpasset sau- enten pulver, stein eller bøtte. Husk at kun saltstein ikke dekker dyras behov. Velg et Pluss Sau produkt med «Total» stempel i tilegg.  

Noen tips fôr beiting

  • Slipp ut søya når hu er mett første dagene- full fôring inne på grovfôr og kraftfôr
  • Unngå snaubeiting der du skal ha varig eng.
  • Slipp på ved 6- 7 cm høgt gras.
  • Skiftebeite – dyra med høgt energibehov må få sortere det beste for å få tilstrekkelig opptak.
  • Høgt energi -innhold i beitegraset. NB! ugrasfokus.
  • Beregne ca. 1 daa eng pr søye- dobbelt ved kulturbeite
  • Sørg for lè fôr lamma ved dårlig vær
  • Nok rent vann!!
  • Sambeite med andre arter er positivt for parasitt kontroll