11.06.2018 | Mauritz Aarskog, Advokat

For vordende foreldre er det viktig å sette seg inn i reglene om foreldrepenger og refusjon av avløserutgifter: Da kan man tilpasse seg og unngå å miste potensielle ytelser. I landbruket gjelder et tosporet system: Dels den generelle retten til foreldrepenger etter folketrygdloven. Dels den spesielle retten til stønad etter avløserordningen i landbruket. De to ordningene utfyller hverandre. For å få rett til foreldrepenger etter folketrygdloven må man ha hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene før stønadsperioden starter. Hvor mye foreldrepenger man får bestemmes av inntektsgrunnlaget. Som utgangspunkt fastsettes inntektsgrunnlaget som et gjennomsnitt av de tre sist kjente inntektsår, men ved nystartet virksomhet eller store driftsmessige endringer kan grunnlaget fastsettes etter skjønn. Grunnlaget fastsettes individuelt for hver av foreldrene. Foreldrepenger utbetales gjennom en foreldrepengeperiode som er delt i tre: En periode som er forbeholdt mor, en periode som er forbehold far og en fellesperiode som foreldre kan fordele som de selv vil.

Retten til stønad gjennom avløserordningen er koblet opp mot retten til foreldrepenger etter folketrygdloven: Dersom de samlede ytelsene overstiger en maksimal dagsats så skal det man har krav på av foreldrepenger etter folketrygdloven trekkes fra stønaden gjennom avløserordningen. Avløsertilskudd gis kun mot dokumenterte utgifter og avløsningen må ordnes som et arbeidsforhold eller gå gjennom avløserring, avløserlag eller kommunal avløser. Avløserordningen er et supplement til folketrygdlovens regler og er ment å dekke opp tilfeller der bonden har for liten inntekt til å få dekket avløser. Foreldre må altså først søke foreldrepenger etter folketrygdloven og eventuelt deretter søke om kompensasjon opp til en maksimal dagsats gjennom avløserordningen.

Det er viktig med god planlegging:

 • Sørg for å ha inntektsgrunnlag:
  Stønadene utmåles i henhold til et inntektsgrunnlag. Det kan derfor være lurt å benytte skatte- og regnskapsmessige grep for å maksimalisere grunnlaget dersom man har slike muligheter.
 • Ikke si opp lønnet arbeid forut for fødsel:
  Dersom man slutter i en jobb uten samtidig å gå over i ny eller erstatte lønnsinntekten med dokumenterbar næringsinntekt faller inntektsgrunnlaget bort. Derfor bør oppsigelser «times».
 • Fordel inntekt slik at det gir inntektsgrunnlag:
  Dersom foreldrene driver felles næringsvirksomhet bør inntekten fordeles slik at begge foreldrene sikres et inntektsgrunnlag.
 • Vær fleksibel med fordelingen av periodene:
  Den av foreldrene med størst inntektsgrunnlag får høyest ytelser. Det kan derfor være økonomisk gunstig at denne forelderen tar mest av foreldreperioden.

 

Til slutt: Husk å søke i tide.